☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

el-Akîdetü’t-Tahâviyye ve Şerhi Tahavi Akidesi Şerhi Oku

tevhid,şirk,tağut,isim ve sıfat tevhidi,Tevhidin Türleri ve Anlamları Sıfatların Tevhidi Rubûbiyyet Tevhidi Ulûhiyyeti Tevhîdi, Rubûbiyyet Tevhîdini de Kapsar Kur’ân-ı Kerîm’in Ulûhiyyet Tevhid’ine Dair Açıklamaları Kur’ân’ın Verdiği Örnekler, Dinin Gereklerini Ortaya Koyan Aklî Ölçüleri De Ortaya Koyar Yüce Allah’ın Ortağının Bulunmasına İmkân Yoktur Ulûhiyyet Tevhidinin, Rubûbiyyet Tevhid’ini Kapsaması 

el-Akîdetü’t-Tahâviyye ve Şerhi Hasbiyallahu ve Ni’me’l-Vekîl Dinin Esasları (Akaid) İlmi, İlimlerin En Şereflisidir İcmalî (Toplu) İman Herkese Farzdır Genel Olarak İtikadî Konularda Sapmanın Sebebi Ebû Ca’fer et-Tahâvî Peygamberlerin Sonuncusu Peygamberimiz Muhammed -Sallallahu aleyhi vesellem- Hak Olan Herşey Rasûlün Getirdiğindedir; O Hem Yeterlidir, Hem Eksiksizdir Selef’in Kelâm İlmini Değerlendirmeleri Selef’in Bir Takım Sözleri Kullanmaktan Hoşlanmayışının Sebebi Peygamberlerin İlk Daveti: Tevhîd: Mükellefin İlk Sorumluluğu: Şehadet Getirmek Tevhidin Türleri ve Anlamları Sıfatların Tevhidi Rubûbiyyet Tevhidi Ulûhiyyeti Tevhîdi, Rubûbiyyet Tevhîdini de Kapsar Kur’ân-ı Kerîm’in Ulûhiyyet Tevhid’ine Dair Açıklamaları Kur’ân’ın Verdiği Örnekler, Dinin Gereklerini Ortaya Koyan Aklî Ölçüleri De Ortaya Koyar Yüce Allah’ın Ortağının Bulunmasına İmkân Yoktur Ulûhiyyet Tevhidinin, Rubûbiyyet Tevhid’ini Kapsaması Bilgi ve Maksat İtibariyle Tevhid Kur’ân Surelerinin Büyük Çoğunluğu Tevhid’i Bütün Türleriyle Dile Getirmektedir Şehadetin Anlamı ve Mertebeleri İşitmek (sem’) Yoluyla Açıklaması Yüce Allah’ın Göndermiş Olduğu Bütün Peygamberlerle Birlikte Mutlaka Doğruluklarına Delil Teşkil Edecek Bir Belge Vardır Yüce Allah’ın İsim, Sıfat ve Fiilleriyle Vahdaniyetine Delil Göstermek Tevhid Bakımından Kemal Derecesinde Olanlar Kelâm’cıların Yöntemlerine Gerek Yoktur Allah’ın Benzersiz Olmasının Anlamı Allah’ın Sıfatlarının Bulunduğunu Kabul Etmek O’nun Yaratıklara Benzemesini Ve Cisim Olmasını Gerektirmez Yüce Allah’ın Kudreti Kemal Derecesindedir. O’nun İçin Âcizlik Sözkonusu Değildir Nefy ve İsbat Konusunda Selef’in Yolu Hakkı, Şer’î Lafızlarla İfadelendirmek Ehl-i Sünnet’in Yoludur Kelime-i Tevhid Kıdem ve Bekâ Sıfatları Kelâm’cıların İzledikleri Doğru Yöntemler Kur’ân’ın Zikrettiğine Uygun Olanlardır Kelâm’cıların Yüce Allah’ın İsimleri Arasına "el-Kadim"i Sokmaları İrade Etmek ve Sevmek İnsanlar Yüce Rab’lerini İsim ve Sıfat’larıyla Tanıyabilirler Cehmiye’nin Alâmeti Hayy ve Kayyûm İsimlerinin Diğer Esmâ-i Hüsnâ İle İlişkisi Yaratma ve Rızık Verme Sıfatları Yüce Allah Ezel ve Ebed’de Kemal Sıfatlarına Sahiptir Cehmiyye’nin, Öncesi Olmayan Sonradan Olma Olayların İmkânsız Olduğuna Dair İddiası Kudret Sıfatına İlişkin Hususlar Mümkün ve Mevcut Olmayan Bir Şey Hariç’te (Dış Dünyada) Yok Demektir Kemâl’i İhtiva Eden En Yüce Örnek (el-Meselu’l-A’lâ) Yalnız Yüce Allah’a Aittir Âdem ile Musa (İkisine de Selâm Olsun) Arasındaki Tartışma İle İlgili Hadis Peygamberlerin Nübüvvetlerinin Delilleri Karine’lerle, Haber Verenin Doğruluğunun Bilinmesi Muhammed -Sallallahu aleyhi vesellem-in Risaletini İnkâr Etmek, Yüce Allah’a Dil Uzatmak Demektir Nebî ile Rasûl Arasındaki Fark Peygamberler Arasındaki Fazilet Farkı Peygamber -Sallallahu aleyhi vesellem-in Halil’liği Kur’ân Allah’ın Kelamıdır, Yaratılmış Değildir Kelâm Sıfatıyla İlgili Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Görüşü Yüce Allah’ın Cennetliklerle ve Başkalarıyla Konuşması Kelam Allah’ın Bir Sıfatıdır ve Mahluk Değildir "Allah Her Şey’in Yaratıcısıdır" Buyruğunun Anlamı Kur’ân’ın Yaratıldığını İddia Edenlerin Delillerinin Tutarsızlığı Allah’ın Kelamının Mahluk Olmadığı Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Tarafından İttifakla Kabul Edilmiştir Yüce Allah’ın Kelâm’ı Akıl Yüce Allah’ın Kur’ân-ı Kerîm’i Nasıl Söylediğini İdrâk Etmekten Âcizdir Kelam-ı Nefsi Kur’an’ın Allah’ın Kelamı Olduğunu İnkar Etmenin Hükmü Kur’ân Hem Lafzı Hem de Manası İtibariyle Mucizedir Yüce Allah’ın Sıfatları, İnsanların Sıfatlarına Benzemez Cennetliklerin Rab’lerini Görmeleri Fasit Te’villerin Zararları Nazar (Bakma)nın, Kullanımına Göre Değişik Anlamlara Gelmesi Ru’yetullah’ı Reddeden Mutezile’nin Kanaatlerinin Çürütülmesi Ru’yetullah İle İlgili Hadisler Tevatür Derecesine Ulaşmıştır Usulu’d-Din (İtikad Meseleleri) Ancak Allah’ın Kitabı ve Rasûlünün Sünnetinden Öğrenilebilir: Yüce Allah’ın Dünyada Gözle Görülemeyeceği Hususunda İttifak Vardır Sahih ve Fasit Te’vil Sahih Nakil İle Aklın Kabul Ettiği Apaçık Gerçekler Arasında Çelişki Yoktur Rasûl’e Tam Anlamıyla Teslimiyetin Gereği Teslimiyet Aklın, Naklin Önüne Geçirilmesi Gereği İddiası Dini Hususlarda Bilgisizce Söz Söylemek Yasaklanmıştır Tevhid’i Eksik Olan Teslim Olmaz İmam Gazzalî’nin Cedel ve Kelâm İlmi İle İlgili Görüşleri Lafızların Anlamlarını Sınırlandırmakta Allah’ın ve Rasûlünün Buyrukları Esastır Sapıklığın Sebebi, Allah ve Rasûlünün Sözünden Yüz Çevirmektir Kelam İlmi, Bizzat Bu İlmin İleri Gelenlerinin İtirafına Göre Şaşkınlığa Sebebtir Te’vil’in Müteahhirîn’e Göre Anlamı Kitap ve Sünnet’te Te’vil’in Anlamı Müfessirlere Göre Te’vil Allah’ın Kelâmının Açıklanması ve Anlamının Beyan Edilmesidir: Yanlış Te’vil’in Sakıncaları Nefy ve Teşbih Kalp Hastalıklarındandır Teşbih’in İki Çeşidi Yüce Allah’ın Tenzih’i Nass’larda Vârid Olmuş Lafızları Kullanmak "Cihet" Lafzı Tahâvî’nin; "Altı Cihet O’nu Kuşatamaz" Sözünden Maksat: İsra ve Mi’rac Havz ve Nitelikleri Hadis’lere Göre Havz’ın Nitelikleri Şefaat ve Çeşitleri Dünyada Peygamber’den ve Başkalarından Şefaat İstemenin Hükmü Allah’tan Başkası Adına Yemin Caiz Değildir Allah Nezdinde Şefaat, İnsanlar Nezdindeki Şefaatten Farklıdır Yüce Allah’ın Adem ve Zürriyetinden Aldığı Mîsak Söz: Allah Cennet'lik ve Cehennem’likleri Ezelden Beri Bilir Kader’in Aslı Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat’in Kader Görüşü Sapıklığın Menşei Yapılması İstenen Şey (Murad) İki Türlüdür: Bizatihî Murad ve Liğayrihî Murad Hayrın Üç Sebebi İlahi Takdir ve Kaza’dan Razı Olunan ve Olunmayan Kader Hususunda Söz Söylemekte Aşırıya Kaçmak Dinin Bozulmasının Sebebi Şüpheler ve Arzulardır Ubudiyyetin ve İman’ın Esası Teslimiyettir Kitab’ın Hükmünü Reddedenin Küfründe Şüphe Yoktur Levh-i Mahfuz’a ve Kalem’e İman Etmek Kalem ve Arş’ın Yaratılışları Kıyamete Kadar Olacaklar Kalem’le Yazılmış ve Bitmiştir Herşey Bir Kader İle Olduğuna Göre Yalnız Allah’tan Korkmalı Sebebleri Yerine Getirmek Tevekküle Aykırı Değildir Yüce Allah’ın Kâinata Dair Bilgisi Onların Yaratılmasından Öncedir Kader’e İman, Tevhid’in ve Allah’ın Rububiyetini Kabul Etmenin Bir Gereğidir Kader’in İhtiva Ettiği Esaslar Kalbin Hayat Bulması ve Hastalanması En Faydalı Gıda İman, En Faydalı İlaç Kur’ân 'Arş ve Kürsî Üstte Oluş Yüce Allah’ın Fevkıyyetini Ortaya Koyan Çeşitli Nass’lar Selef’in Uluvv (Yukarda Oluş) Sıfatının Kabulünü Ortaya Koyan Bazı Sözleri Yüce Allah’ın Yukarda Oluşunun (Uluvv) Aklî Delilleri Allah’ın Yüceliğinin Fıtrat İle İsbatı
☝https://www.muhammediyye.org/
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
         Öğrencilerimize önemli hatırlatma;
Arapça derslerimiz,İslami ilimlerle ilgili videolarımız ve diğer eserlerimiz başta hayat rehberimiz olan Kur'anı Kerimin ve diğer temel islami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.Eserlerimizden istifade edip katkıda bulunan bütün takipçilerimizden,sitemize sponsor olarak, yada 
arapça ve diğer setlerimizi sipariş ederek,bize dua ederek,yorum yaparak yada sosyal medyada tavsiye ederek bizlere desteklerini esirgemeyen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun.Selam ve dua ile.
S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız Allah razı olsun.
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sünnet
  • Fıkıh
  • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

el-Akîdetü’t-Tahâviyye ve Şerhi Tahavi Akidesi Şerhi Oku Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.