☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Hz. Nuh zamanında meydana gelen tufan yeryüzünün tü­münde mi, yoksa belli bir bölgede mi oldu? Eğer belli bir mıntıkada ol­muşsa, burası neresidir? Nuh kavmi diye bir kavim tarihte var mıydı?

Sorularla islamiyet-18-> Cevap: Hz. Nuh zamanında meydana gelen tufanda yeryüzündeki bütün kâfirler helak olmuşlardır. Ancak Hz. Nuh ve ona iman edenler kurtulmuşlardır. Kur'an-ı Kerim, Hud suresinde bu olaya işaret ederek Hz. Nuh'un gemiyi nasıl yaptığından ve onunla beraber gemiye binen­lerden bahsediyor:


Nihayet emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca Nuh'a dedik ki: "Canlı çeşitlerinin her birinden iki eş ile -(boğulacağına dair)- aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle!" Zaten onunla beraber pek azı iman etmişti.


(Nuh dedi ki:) "Gemiye binin! Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki rabbim çok bağışlayan, pek esirge­yendir."


Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. (Hud/40-42) Ve yine Allah (c.c) Kamer suresinde bu konuya şöyle işarette bu­lunuyor:


Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık, yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Her iki, su takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. Nuh'u da tahtalardan yapılmış çi-


vilerle tutturulmuş gemiye bindirdik. İnkar edilmiş olana (Nuh'a) bir mükafat olmak üzere, gemi, gözlerimizin önünde akıp gidiyor­du Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mu­dur? (Kamer/11-15)


Tufanın Keldanilerin ülkesinde olduğunu söyleyenler vardır. Kel-danîler ise bugünkü Irak topraklarında ve Kürdistan sınırında yaşıyor­lardı. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Cudi dağı bu mıntıkada Ermeni dağlarına bitişen Diyarbakır vilayetinin topraklan içinde bulunuyor. Bu da Cizre'nin şehirlerindendir. Bazıları tufanın mevzi olduğunu söy­lüyorlar. Ancak el-Musıat'ül-Arabuyyet'ül-Muyessere adlı kitapta tufa­nın bütün yeryüzünü kapladığı söylenmektedir. Bütün neslin ve zira­atın yok olduğunu, yalnız Nuh'un ve Nuh'a iman edenlerin ve gemiye aldıkları hayvanların kurtulduğu ifade ediliyor.


Cumhura göre ise, Tufan umumi olmuş, onunla tüm kâfirler helak edilmiştir. Bazı müfessirler de, bazı karinelerden faydalanarak demiş­lerdir ki tufan ancak Nuh'un yaşadığı bölgede olmuş, ona inanmayan­lar tufanla helak olmuşlar, inananlar ise kurtulmuşlardır. Bu görüşe gö­re tufan Nuh kavminin yaşadığı bölgede olmuştur. Çünkü o zaman ka­ra parçalan ve Meskun yerler az idi. Jeoloji bilginleri diyorlar ki; yer güneşten koptuğu zaman, ateşli bir köz şeklinde idi. Sonra sulu bir kü­reye dönüştü. Ve sonra onda yavaş yavaş kara parçalan oluştu.


Ancak tufanın umûmi olduğu görüşü daha doğru görünüyor. Zira Allah şöyle buyuruyor:


Nuh "Rabbim!" dedi "Yeryüzündeki kâfirlerden hiç kimseyi bı­rakma!" (Nuh/26)


Yine Hz. Nuh'un dilinden şöyle buyuruîuyor:


Bugün Allah'ın emrinden merhamet sahibi Allah'tan başka koru­yacak yoktur. (Hud/43)


Yine Allah şöyle buyuruyor:


Biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. (Saffet/77)


Kendisine tufan hakkında sorulan bir soruya Şeyh Muhammed Abduh şöyle cevap vermiştir:


Tufan konusu din âlimleri ile bilim adamları arasında tartışma ko­nusu olmuştur. Din âlimleri tufanın umumi olduğunu söylerler. Bu görüşün doğruluğuna, yüksek dağların zirvesinde sadef ve taşlaş­mış balıkların görülmesi bir delil teşkil etmektedir. Çünkü bunlar ancak denizlerde olur. Onların dağların zirvesinde bulunmaları gösteriyor ki bir zamanlar su dağları istila etmiştir. Bu da ancak tufanın yeryüzünü istilasıyla olmuştur.


Tufanın umumi olmadığım söyleyen bilim adamları da vardır. An­cak bir müslümamn tufanın umumiliğini inkar etmesi ve Kur'an-ı Kerim'deki ayeti tevil etmesi caiz olmaz. Dine inanan her kişiye vacib olan şey, ayetlerin zahir manasını ve senedi sahih olan ha-dis-i şerifleri inkar etmemektir. Mümkün olduğu kadar tevile kaç­mamak lazımdır. Ancak başka bir mana kastedilmişse o zaman te­vile gidilir. Bu konuda böylesi bir tevile kaçmak, büyük bir araş­tırmaya ve yorucu bir çalışmaya ihtiyaç gösterir. Jeoloji bilimi, zor ve incedir. Sadece kendi görüşüne itibar edene itibar edilmez.


Reşid Rıza, Ustad Muhammed Abduh'un görüşüne katılarak şöy­le diyor:


Kur'an ve hadisin zahirine göre, tufan, umumi olmuş, yeryüzün­de kendilerinden başka insan olmayan Nuh kavmi helak olmuştur. Buna böyle inanmak lazımdır. Ancak bu tufan bütün yeryüzünü istila etmemiş olabilir. Çünkü Nuh kavmi o zaman bütün yeryüzü­nü işgal etmiyordu. Sadef ve deniz hayvanlarının fosillerinin yük­sek dağlarda bulunmasına gelince, bu durum, bunların tufan neti­cesinde oluştuğunu göstermez. Bu sadece kara parçalarının da su­dan teşekkül ettiğini gösterir. Çünkü suyun dağları birkaç gün is­tila etmesi, bu gibi şeylerin meydana gelmesini gerektirmez.


Sonra, Reşid Rıza şöyle diyor:


Bu gibi meseleler Kur'anın asli meselelerinden değildir. Bu ne­denle onlar kesin bir nasla beyan edilmemiştir. Biz de nasların (kesin hükümlerin) zahiriyle iktifa ediyoruz. Biz bunu dini akide olarak görmüyoruz.


Bununla beraber şunu da unutmamak lazımdır ki, tufan mesele­sine çok şeyler ilave edilmiş. Bilhassa asırlar boyunca Yahudilerin bu konuda çok tefsirleri olmuştur. Yani bu konuda bir çok israiliyat bu­lunmaktadır, ki bunlardan sakınmak lazımdır. Doğruya hidayet eden Allah'tır.   Bu Bölümdeki(18) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷


  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-18.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


☝https://www.muhammediyye.org/☝

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Soru: Hz. Nuh zamanında meydana gelen tufan yeryüzünün tü­münde mi, yoksa belli bir bölgede mi oldu? Eğer belli bir mıntıkada ol­muşsa, burası neresidir? Nuh kavmi diye bir kavim tarihte var mıydı? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.