☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Sûre Başları SORU: Gazeteler, dünya çapındaki bir keşfin haberini verdiler. Bu habere göre bir araştırmacı Kur'an-ı Kerim'deki bazı sûrelerin başlannda geçen ve hakikati bilinmeyen rumuzları çözmeyi başarmıştı. Kur'an tefsiri tarihinde bu olay neredeyse bir devrim sayılırdı. Araştır­macı, sûre başlarında geçen ve Kur'an'ın nüzulünden günümüze kadar kapalı kalan bu harflerin bir takım rakamlara işaret ettiğine ve bazı ra­kamların bir alfabetik alternatifinin olduğuna inanmaktadır. Bu konu­da sizin görüşünüz nedir?

Sorularla islamiyet-10->CEVAP: Hemen söyleyelim: Bu keşif yeni bir şey değildir, önceki­lerin kitaplarından nakledilen çok eski bir görüştür, er-Râzi Mefatihu'l-Ğayb isimli eserinde bu konuda şu bilgileri verir:


Bazıları bu tür başlangıçların bazı rakamların rumuzu olduğunu söyleyerek Peygamber'e karşı gelmiştir.


Alusi Tefsirinde Ali'nin "Ha-mim-ayn-sinkaf' ayetinden rakam hesabıyla Muaviye olayını çıkardığı bildirilir.


Ebul-Hakem, kendi tefsirinde "elif lâm-mim-ğulibetir-Rûm" aye­tinden 583 hicri yılında Beyt'ül-Makdis'in fethini çıkartmıştır.


Bu tesbiti yaptıktan sonra şunları söyleriz: Kur'an-ı Kerim, bir hi­dayet, ahlâkı güzelleştirme, nefisleri temizleme ve toplumu ıslah etme düsturu olsun diye sonsuz hikmet sahibi ve herşeyden haberdar olan Allah katından indirilen bir kitaptır. Bilim ve fen konularında ayrıntı­ya girmemesi Kur'an'ın yüceliğine ve eşsizliğine bir zarar vermez. Bunlar onun esas hedeflerinden değildir. Bu sebeple Kur'an âyetlerini bilimsel veya matematiksel, ya da fenni olarak tefsir etmede ve onlara taşıyacağı ve taşıyamayacağı bu tür manaları yüklemede aşırı gidenler yanılgı içerisindedirler. Çünkü bilimsel nazariyeler, hataya ve değişi­me, düzeltilmeye, ilave yapılmaya ve eksiltilmeye açıktırlar. Allah'ın kelamı bütün bunlardan yücedir ve uzaktır.


Evet, Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünden ve gökyüzünden, yıldızlar­dan ve gezegenlerden, aydan ve güneşten, bitkilerden ve aşılayıcı rüz­garlardan, dağlardan, denizlerden ve nehirlerden, ceninin oluşumun­dan, yeryüzünün yayılıp açılmasından ve gecenin gündüzü bürümesin-den söz edilir. Fakat bütün bunlar ayrıntıya girmeyen toplu bir bakış­tan ve genel işaretlerden ibarettir. Sanki melekût âleminin araştırılması ve incelenmesi için bir teşviktir. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim kesin ve değişmeyen bilimsel hakikatlere de ters düşmez. Kur'an'daki bilimsel, ruhi, tıbbi, felsefi veya tasavvufi özellikleri araştırıp bulmaya aşırı düşkün kimselerin bu alandaki aşırılıklarını törpülemelerini ne kadar da çok isterdik!


Şimdi gelelim konumuza, "elif-lam-mim, eliflamra, hâ-mim, ya­sin, tâ-ha, nûn, kâf..." gibi harflerle başlayan sûre başlan konusunda pek çok görüş vardır. Bazı âlimler bu konunun ilmini Allah'a havale et­mişler ve bu tür başlangıçların bilgisini Allah'ın sadece kendisine sak­ladığını, insanlara bunları bilme hakkını vermediğini söylemişlerdir. Bu görüş, "Kur'an-ı Kerim apaçık Arabça bir kitaptır, belagat ve fesa­hatin eşsiz bir örneği olarak gelmiştir, dolayısıyle içinde anlaşılmayan şeylerin olması onun belagatı ve fesahatiyle çelişir" denilerek redde­dilmiştir. Bazıları da bu başlangıç harflerinin sûre isimleri olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu sûrelerin bunlardan başka isimleri olduğu için bu görüş de reddedilmiştir, Özel isimler niye tekerrür etsin?


Ayrıca bu harflerden bazıları, meselâ "elif-lam-mim, elif-lam-râ, hamim" pek çok surede tekrar etmiştir. Sûre isimleri niçin tekrar edilsin?


Bazıları da bu harflerin yemin edatları olduğunu ve Hak Teâlâ'nın bu harflerden sonrasına bunlarla yemin ettiğini söylemişlerdir. İbn Ab-bas'ın bu konuda şöyle dediği rivayet edilir:


Allah bu harflerle yemin etmiştir.


Bu tuhaf görüş de şu şekilde çürütülmüştür: Arablar bu harfleri yemin olarak kullanmamışlardır. O halde onların bilmedikleri bir üs­lupla onlara nasıl hitab edilir. Kaldı ki pek çok sure başında yemin de uygun düşmemektedir.


Bir görüşe göre bu harfler Allah'ın isimleridir. Mesela e/z/Ehad'e, lâm Latife, mim Mecid'e vs. işarettir, demişlerdir. Bu görüş de çürütü-lebilir, çünkü bu isimlere bu harflerin işaret ettiği kesin ve belli değil­dir. Bunu biz içtihat veya tercihle belirleyebiliriz. Bu da geniş bir ihti­laf kapısı açar.


Bir görüşe göre bu harflerle idrakler harekete geçirilmek, kalpler ve kulakların dikkati çekilmek istenilmiştir. Çünkü bu anlaşılmayan bir üsluptur ve dinleyenler bunların künhüne vâkıf olmak için dikkat kesi­lirler. Fakat bu görüş de "Tekrar edildiğinde, dikkat çekme özelliği or­tadan kalkar" denilerek reddedilmiştir. Çünkü bu harflerin ilk kullanı­mında orijinal gibi görünen şey tekrarlanınca ve tekrar tekrar işitilince artık bilinmiş olur ve alışılır, böylece de zihni ve idraki harekete geçir­me özelliği ortadan kalkar.


Bir görüşe göre de bu harflerin kullanılmasıyla orijinal bir söyle­min geliştirilmesi ve fikrin harekete geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu harfler okuma yazma bilmeyen ümmi bir peygamberin ağzından çıktı­ğı için bir anlam ifade eder, çünkü ümmi Arablar her ne kadar bu harf­leri konuşurken kullanıyorlarsa da onların isimlerini söylemeyi bilmi­yorlardı. Şu ayet-i kerimede buna işaret edilmektedir:


Sen daha önce bir kitap okumuş ve elinle de onu yazmış değildin. Öyle olsaydı bâtıla uyanlar şüpheye düşerlerdi. (Ankebût/48)


Bu görüşe de Kur'an'ın muhtevasıyla ortaya koyduğu eşsizlik ve meydan okuma özelliği, onu ümmi bir peygamberin getirmesinden da­ha önemli ve daha büyüktür, diye cevap verilmiştir.


Akla yatkın ve insaflı bir araştırmacıyı ikna eden en meşhur görüş şudur: Bu harfler, belagat ve beyanın ustası ve Arabça'yı çok iyi kulla­nan Arablara şöyle demek için zikredilmişlerdir: Doğrusu bu Kur'an şu şu harflerden meydana gelmiştir. Bu harfler sizin konuştuğunuz harflerdir. Eğer siz Kur'an'ın Allah kelamı olduğundan şüphe ediyor­sanız, siz de onun bir benzerini getirin. Bunun için elinizde imkanları­nız var. Size bu teklif ve meydan okuma hep tekrarlandı... Bu sebeple genelde bu harflerden sonra Kur'an'dan, onun konumundan ve merte­besinden ve apaçık bir hidayeti kapsadığından söz edilmiştir.


Fakat ne olursa olsun, bu konuda kesin bir görüş ileri sürmek mümkün değildir. Çünkü bu, yaratıcının kelâmıdır. Ondan bazı şeyleri delillere ve istidlale dayanarak anlayabiliriz. Neyi kastettiğini en iyi yi­ne Allah bilir. Her bilgi sahibinin üstünde bir bilen vardır.

Bu Bölümdeki(10) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-10.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Sûre Başları SORU: Gazeteler, dünya çapındaki bir keşfin haberini verdiler. Bu habere göre bir araştırmacı Kur'an-ı Kerim'deki bazı sûrelerin başlannda geçen ve hakikati bilinmeyen rumuzları çözmeyi başarmıştı. Kur'an tefsiri tarihinde bu olay neredeyse bir devrim sayılırdı. Araştır­macı, sûre başlarında geçen ve Kur'an'ın nüzulünden günümüze kadar kapalı kalan bu harflerin bir takım rakamlara işaret ettiğine ve bazı ra­kamların bir alfabetik alternatifinin olduğuna inanmaktadır. Bu konu­da sizin görüşünüz nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.