☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Sorularla islam-19->Soru: Ahiret ve kıyametten bahseden bazı kitapların isimlerini ya­zar mısınız? Ahiretteki hadiseler gerçek midir, yoksa mecazi midirler? Ayrıca şu âyet ne manaya geliyor: İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu rabbin için ke­sinleşmiş bir hükümdür. (Meryem/7) Ve Peygamberimizin havzı gerçek midir?

Sorularla islam-19->Soru: Ahiret ve kıyametten bahseden bazı kitapların isimlerini ya­zar mısınız? Ahiretteki hadiseler gerçek midir, yoksa mecazi midirler?

Ayrıca şu âyet ne manaya geliyor:

İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu rabbin için ke­sinleşmiş bir hükümdür. (Meryem/7)

Ve Peygamberimizin havzı gerçek midir?Cevap: Ahiret mevzu geçmiş âlimlerimizi de düşündürmüştür. Hatta aralarından bazıları bu konuda müstakil eserler bile vermişlerdir. Tefsir ve hadis külliyatının yanısıra şu kitablan da sayabiliriz: İbn Re-ceb el-Hanbelî Kıyametin Halleri ve Ateşten Korkutmak ve Kıyamet Gününün Oluşumu adı altında iki kitap yazmıştır. Yine Üstad Ebu'l-Ve­fa el-Merağî de Libab'il-Bahsfi Şerhi Kitab'il-Ba's adı altında bir kitap neşretmiş tir. Bu kitap Ebu Davud es-Sicistanî'nin topladığı bu konuda­ki seksen hadisi şerifin şehrini içermektedir. Ayrıca bu konuda Üstad Seyyid Kutub'un da Kur'an'da Kıyamet Sahneleri adında müstakil bir kitabı vardır.

Evvelkiler ve sonrakilerin uzun uzadıya kıyametin, cennetin ve cehennemin durumu hakkında konuştukları ve yazdıkları halde, gö­rüyoruz ki maalesef gençlerimizin çoğu bu bilgiden yoksundurlar. Çünkü onlar yenilik belasından, yanlış yönlendirmeden ve içinde bu­lundukları kötü çevreden dolayı, şehvet ve lezzete dalmışlar, ahiret ve hesap konusuyla ilgilenmez olmuşlardır, bazıları da bunu hurafe sayar.

Biz babalarımızdan, şeyhlerimizden cennet konusunu dinler, onu arzulayıp, onun için çalışırdık. Ve yine cehennem konusunu onlardan dinler ondan korkar, günahlardan kaçınırdık. Böylelikle bizler kötü yollara düşmezdik. Eğer bu korkutma ve teşvik olmasaydı biz kendi­mizi bir çok kötülükten alıkoyamazdık.

İşte geçmişlerimizin yolu bu idi. Doğduğu günden beri İslâm'ın nuru bunu insanlığa vermişti. İbn Receb Hanbelî'nin rivayet ettiğine göre Rasûlullah (s.a) bir gencin gece yarısı "Ey ateşten kurtaran kur­tar!1' diye imdat istediğini duyar. Sabah olunca Hz. Peygamber, gence şöyle der:

Ey genç! Senin bu imdadından ve mırıldanmandan Allah'ın bir çok melekleri ağladılar.

Yine Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

Allah meleklerine karşı salih bir gençle övünür. (Suyûti, Câmiu's-Sagîf)

Geçmişlerimizin fert ve cemiyet hayatında hiç bir zaman, hesa­bı, dirilmeyi, ceza ve mükafata inanmayı asla unutmadıklarım görü­yoruz. Halife Ömer b. Abdulaziz sürekli hesap gününü hatırlardı. Ye-zid b. Havşeb şöyle demiştir: "Hasjan Basri ve Ömer b. Abdulaziz ka­dar hesap gününden çekineni görmedim. Sanki cehennem ikisi için yaratılmış."

Ömer b. Abdulaziz bir defasında bir sohbete katılmıştı. Herkes konuşurken o susuyordu. "Neden susuyorsun?" diye sorulduğunda şöyle dedi: "Ben cennet ehlinin birbirlerini nasıl ziyaret ettiklerini dü­şünüyorum, yine cehennem ehlinin nasıl işkence gördüklerini düş enne­min mahiyetini kavrayamaz. Ancak oraya gittiğinde, yeni bir şekilde yaratılmış olacağından, oradaki halleri ayne'l-yakîn göreceğinden, dünyadayken yapıp ettiklerinin gerçek mahiyetini idrak edecektir. An­cak bizler şimdiki aklımızla o hadiselerin mahiyetini kavrayamadığı­mız için, naslan olduğu gibi kabul ediyoruz. Eğer durum mecaza elve-

rirse mecazi manada tev'il ederiz. Fakat, bu te'villerin dilin ve aklın sı­nırlarını aşmaması gerekir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. (Meryem/7)

Bu ayetle ilgili olarak müfessirler bir çok görüş ileri sürmüşlerdir. Onlardan kimi uğramanın, girmek olduğunu söylemiştir. Rivayet edil­diğine göre Abdullah b. Revaha bir gün ağlamıştı. Onu gören karısı da ağlamaya başlamış. Abdullah b. Revaha, karısına "Sen neden ağlıyor­sun?" deyince, kansı "Seni ağlar görünce ben de ağladım" cevabını vermiş. Bunun üzerine Abdullah "Ben içinizden ü­nüyorum."

Eskiden İslâm gençliği için şu şiir söyleniyordu:

Onlarda saygı ve huşu eseri görünür,

Onlar Kur'an'm bendesi olmuşlardır.

Onların yüzünde gece namazının belirtisi vardır,

Onlar bir deri bir kemik kalmışlardır.

O korkudan ve saygıdan yatağından uzaklaşmıştır.

Cahiller ise uykudadırlar.

Onlar üzgün ve ibretlidirler, gündüzleri de oruç tutarlar.

Şüphesiz Kur'an'ı okurlar, geceleyin secde ve kıyam ederler.

Acaba bugünkü gençler için ne söylenebilir?

Madem ki insanlar diriltilecek, Öyleyse bunun bir amacı vardır. Çünkü herşeyi bilerek yapan hikmet sahibi Allah, abes iş yapmaktan münezzehtir. Dirilişin gayesi adil bir hesaptır. Ta ki kişi yaptığı iyilik ve kötülüğün karşılığını görsün.

İnsanoğlunun aklı sınırlı olduğundan, ahiretin, cennet ve ceh oraya (cehenneme) uğramayacak hiç bir kimse yoktur" ayetini hatırlayınca ağladım, zira ben de cehenneme uğrayacağım. Bilmiyorum ondan kurtulacak mıyım yoksa onda kalacak mıyım?

İbn Abbas'm görüşüne göre kişi, derecesine göre cehenneme gire­cektir. Çünkü insanların hepsi de muhtelif derecede günah işlemişlerdir.

Bazılarına göre ise, buradaki uğrayış, yaman ateşin üzerinden (sı­rattan) geçmektir. Allah salih olanlara yardımcı olur. Onlar sür'atle ge­çerler. Müstahak olanlar ise ona girerler.

Kimileri de bu uğramayı, ateşin yanından geçmek olarak anlamış­lardır.

Kimisine göre de buradaki uğrama, günahkârlara aittir. Zira bir Önceki ayet buna delalet etmektedir:

Öyle ise, rabbime andolsun ki, muhakkak surette onları şeytanlar­la birlikte mahşere toplayacağız. Sonra onları diz üstü çökmüş va­ziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. (Mer­yem/68)                                                                            

Selim bir anlayışa en yakın tefsir şudur: Ayetteki uğramaktan ka­sıt, orada hazır bulunmak ve üzerinde durmaktır. Nitekim Arablar vü-cud kelimesini yanında bulunmak manasında kullanırlar. Mesela hay­vanlar suya indiler, demek, onun yanında bulundular demektir. Ondan

içmek veya içmemek önemli değildir. Nitekim Kur'an'da Hz. Musa için "O medyen suyuna inince" tabiri kullanılıyor.

Herhalde Allah bütün kullarını, iyisini ve kötüsünü cehennemin yanında toplayacaktır. Ondaki azabı ve dehşeti onlara gösterecektir. Sonra onların iyilerini kötülerinden ayıracaktır. Kötüler azab görmek için cehenneme, iyiler de cennete -mükâfat görmek için- sevkedileceklerdir.

Peygamberimizin havzma gelince, Hz. Peygamber'in havz ile ilgi­li verdiği bilgileri olduğu gibi kabul eder, onları te'vil etmeyiz. Ancak, dünyada onun gerçek mahiyetini kavrayanlayacağımızı da belirtmeli­yiz. Rasûlullah şöyle buyuruyor:

Havzın başına önce ben'varırım. Bana uğrayan ondan içer, ondan içen bir.daha susamaz. Bana tanıdığım bazıları da uğrarlar. Sonra aramızda perde gerilir. Ben "Ey rabbim! Onlar bendendir" dedi­ğimde, bana denir ki: "Onların senden sonra ne yaptıklarını bir bilsen!" Ben de, "Benden sonra dinini değiştirenlere yazıklar ol­sun!" derim.

Bu o kadar açıktır ki mecaza gitmek mümkün değildir. Yani, hav­zın zahiren bildiğimiz şekilde olmayıp mecazî olduğunu söyleyemeyiz.

Buradan şu çıkıyor, ahiretle ilgili şeylerden bir kısmı olduğu gibi kabul edilir. Onu mecaza hamletmek caiz değildir. Ancak onlardan bir kısmı da vardır ki Kur'an ve sünnet onlan tasvir etmiştir. Onları oldu­ğu gibi kabul etmek de, mecaza hamletmek de mümkündür. Onlan makbul bir mecaza hamleden kişi kınanmaz. Her şeyin aslı ancak ahi-ret gününde anlaşılacaktır. O gün bu gerçekleri çıplak gözlerle görece­ğiz. Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır. 

Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Sorularla islam-19->Soru: Ahiret ve kıyametten bahseden bazı kitapların isimlerini ya­zar mısınız? Ahiretteki hadiseler gerçek midir, yoksa mecazi midirler? Ayrıca şu âyet ne manaya geliyor: İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu rabbin için ke­sinleşmiş bir hükümdür. (Meryem/7) Ve Peygamberimizin havzı gerçek midir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.