☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Kur'an Ve Peygamber Kıssaları-SORU: Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere ait kıssalar anlatılmakta mıdır? Kur'an-ı Kerim'de İsa'yla (a.s) kendisine iman eden havariler­den söz ediliyor mu? Ve Mesih'in yeryüzüne inerek şeytana benzer bozguncu zalim hükümdarı öldüreceğinden bahseden herhangi bir şey rivayet edilmiş midir?

Sorularla islamiyet-12->CEVAP: Kur'an-ı Kerim peygamber kıssalarının anlatılmasına çok büyük önem vermiştir. İlk peygamberden başlayarak, son peygam-ber'e kadar onlan anlatmıştır. İdris, Nuh, Hûd, Salih, İbrahim, İsmail, İshak, Yusuf, Eyüp, Zülkifl, Yunus, Musa, Dâvud, Süleyman, Zekeriy-ya, Yahya, İsa, ve diğer peygamberlerden söz etmiştir. Kur'an-ı Ke­rim'de verilen bilgilere dayanarak müslüman âlimlerden pek çoğu peygamber kıssalan hakkında müstakil eserler telif etmişlerdir. Bu tür eserlerden çok eski dönemlerde yazılanlar olduğu gibi, çağımızda ya­zılanlar da vardır. Eskilerin içinde hicri 774'de vefat eden İbn Kesir'i görüyoruz. Bu büyük âlim el-Bidâyetü ve'n-Nihaye isimli muazzam tarih çalışmasının büyük bir bölümünü peygamber kıssalarına tahsis etmiştir. İbn Kesir peygamber kıssalarını anlatırken Kur'an-ı Kerim'i temel kaynak olarak almıştır. Her bir peygamberi anlatırken önce Kur'an-ı Kerim'deki onunla ilgili bütün bilgileri bir araya getirmiş, sonra da ayrıntıya girmiştir.


Kasasu'l-Enbiya isimli meşhur kitabında buna yakın bir metod iz­leyen Abdulvehhab en-Neccar ise çağdaş âlimlerdendir.


Kur'an-ı Kerim, Meryem oğlu İsa'yı (a.s) çok güzel bir üslup ile anlatır ve ona ait pek çok mucizeyi nakleder.


Meryem, çocuğu gösterdi. "Biz" dediler "beşikteki çocukla nasıl konuşuruz?" Çocuk şöyle dedi: "Ben Allah'ın kuluyum. O, bana kitab verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, be­ni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece namaz kılmamı, zekât verme­mi ve anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba kıl­madı. Doğduğum gün de, öleceğim gün de, dirileceğim gün de bana esenlik olsun." İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa, gerçek söze göre budur. (Meryem/29-34)


Allah Teâlâ Hz. İsa'yı koruyacağını, göğe yükselteceğini ve onu barındıracağını vadetti. Bu konuda yüce Allah şöyle buyurdu:


(Yahudiler) tuzak kurdular; Allah da onların tuzaklarını bozdu. Al­lah tuzak kuranların cezasını en iyi verendir. Allah demişti ki: "Ey İsa! Ben seni vefat ettireceğim ve seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra ihtilafa düştüğü-nüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim." (Al-i Im-ran/53-54)


Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim Hz. İsa'ya iman edip uyanlar arasın­daki havarilerden ve ona tabi olanlardan da söz eder ve şöyle der:


İsa onlardaki inkarcılığı sezince: "Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?" dedi. Havariler: "Biz, Allah yolunun yar­dımcılarıyız; Allah'a inandık, şahit ol ki bizler müslümanız" ceva­bını verdiler. (Havariler): "Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Pey-gamber'e uyduk. Şimdi bizi şehadet edenlerden yaz!" dediler (Âl-i İmran/52-53)


Yine Allah Teâlâ havariler konusunda şöyle buyuruyor:


Hani havarilere "Bana ve peygamberime iman edin" diye ilham etmiştim. Onlar da "İman ettik, bizim Allah'a teslim olmuş kimse­ler (müslümanlar) olduğumuza sen de şahit ol" demişlerdi. Hani havariler: "Ey Meryem oğlu İsa! Rabbin bize gökten, donatılmış bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi. O "İman etmiş kimseler ise­niz Allah'tan korkun" cevabını vermişti. Meryem oğlu İsa şöyle dedi: "Ey rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki, bizim için, geç­miş ve geleceklerimiz için bayram ve senden bir âyet (mucize) ol­sun. Bizi rızıklandır, zaten sen, nzık verenlerin en hayırlısısın." Allah da şöyle buyurdu: "Ben onu şüphesiz size indireceğim; ama bundan sonra içinizden kim inkâr ederse, kâinatta hiç kimseye et­mediğim azabı ona edeceğim!" (Maide/111-115)


Başka bir âyette de Yüce Allah şöyle buyurur:


Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğ­lu İsa havarilere: "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kim­dir?" demişti. Havariler de: "Allah yolunun yardımcıları biziz" demişlerdi. İsrailoğuHarından bir zümre inanmış, bir zümre de in­kar etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı destekle­dik. Böylece üstün geldiler. (Saf/114)


İbn Kesir, el-Bidaye ve'n-Nihaye isimli eserinde Hz. İsa'nın (a.s) tekrar gelişinden söz eder. İbn Kesir'in anlattığına göre Hz. İsa ahir za­manda kıyamet kopmadan önce yeryüzüne inecek, domuzu öldürecek, haçı kıracak, cizyeyi kaldıracak ve İslâm'dan başka hiç bir dini kabul etmeyecek. İbn Kesir el-Fiten ve'l-Melâhim isimli eserinde daha geniş bilgiler verir ve Mesih'in (yani Hz. İsa'nın) yeryüzüne inişinin Dec-cal'in ortaya çıkmasından sonra olacağını ve bir sapıklık davetçisi olan yalancı Mesih Deccal'i öldüreceğini söyler.


Ayrıca müslüman âlimlerden kasasu'l enbiya müverrihleri de ki­taplarının pek çoğunda İsa'nın (a.s) yeryüzüne indiği esnada yalancı Mesih Deccal'in mevcudiyeti sebebiyle yeryüzünü bozgunluk ve kötü­lüklerle dolu bir halde bulacağını, Hz. İsa'nın Deccal'e karşı mukave­met edeceğini, İslâm şeriatini geri getireceğini ve bunun da dünyanın son zamanlarında olacağını söylerler. Belki de bu Mesih Deccal şeyta­na benzeyen sert ve acımasız bir hükümdardır. Çünkü bazı tarihçiler onu çirkin ve sevimsiz bir şekilde gösteren maddi ve ruhi özelliklerini anlatırlar.


Burada hatırlatmamız gerekir ki İslâm, bir müslümanm Meryem oğlu İsa'ya da iman etmesini emreder. Buharı ve Müslim'in rivayet et­tiğine göre Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:


Kim Allah'tan başka tanrı olmadığna, sadece O'nun mevcudiyeti­ne ve O'nun ortağının bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın ku­lu ve elçisi olduğuna, İsa'nın da Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna ve Meryem'e bıraktığı kelime ve ruhu olduğuna, cennetin ve ce­hennemin hak olduğuna şehadet ederse, ameli de düzgünse Allah onu cennete sokar.


Yine Buharı ve Müslim'in rivayetine göre Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:


Bir adam cariyesini güzelce terbiye eder, gerekli herşeyi öğretir, sonra onu özgürlüğüne kavuşturur ve evlendirirse ona iki kat se­vap vardır. Bir kimse hem İsa'ya (a.s) hem de bana iman ederse ona da iki sevap vardır. Bir kul hem rabbinden korkar hem de ida­recisine itaat ederse onun için de iki sevap vardır.


Hz. Peygamber (s.a) bir başka hadisinde şöyle buyuruyor:


Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakını benim. Çünkü benimle onun arasında başka bir peygamber yoktur.


Kur'an-ı Kerim nazarında ve İslâmî eserlere göre Hz. İsa'nın ko­numu işte budur. Nitekim müslümanların kitapları hep hakkın savunu­cuları ile batılın savunucuları arasındaki mücadeleden söz eder. Hz. İsa'nın (a.s) dönüşü batılın çoğaldığı, hakkın azaldığı, kötülük ve reza­letin yayıldığı sırada olacaktır. Bu dünyanın sonunun ve kıyametin yaklaştığı bir zamandır. Fakat bu konu hakkında bilgi veren muhtelif dini kaynaklara müracaat ettiğimiz zaman etraflı bir araştırma yapma­mız ve Kur'an'da veya sahih hadislerde zikredilenlerle çelişmeyen bil­gileri tesbit etmemiz gerekir. Çünkü bu tür haberlere sahih olmayan za­yıf haberler de karışmıştır. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bi­len vardır.

Bu Bölümdeki(12) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-12.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Kur'an Ve Peygamber Kıssaları-SORU: Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere ait kıssalar anlatılmakta mıdır? Kur'an-ı Kerim'de İsa'yla (a.s) kendisine iman eden havariler­den söz ediliyor mu? Ve Mesih'in yeryüzüne inerek şeytana benzer bozguncu zalim hükümdarı öldüreceğinden bahseden herhangi bir şey rivayet edilmiş midir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.