☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: "Doğrusu biz sana, taşıması ağır bir söz vahyedeceğiz" ayetinin anlamı nedir?

Sorularla islamiyet-13->CEVAP: Müzzemmil sûresinin başlarında geçen bu âyetin içindeki "ağır bir söz" ile, kastedilen yüce Kur'an'dır.


Hasan ve Katede'ye göre kastedilen, Kur'an ile ameldir.


Bir başka görüşe göre ise Kur'an'ın nüzulü esnasında onun aza­metinin sebep olduğu ağırlık kastedilmiştir.


Abdullah b. Amr'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Hz. Peygamber'e (s.a) "Ya Rasûlullah vahyi hisseder misin?" diye sordum. Rasûlullah bu soruya şöyle cevap verdi: "Önce bir çıngırak sesi duya­rım. Sonra bir müddet sessizlik olur. Ne zaman bana bir vahiy gelse sanki canım çıkacakmış zannederim."


Hz. Aişe'den rivayet edildiğine göre, El-Haris ibn Hişam Rasûlul-lah'a (s.a) sorar: "Sana vahiy nasıl gelir?" Rasûlullah şöyle der: "Bana vahiy zaman zaman bir çıngırak sesi şeklinde gelir. Benim için en ağır olanı da budur. Benden o hal zail olur olmaz (meleğin) bana söylediği­ni iyice bellemiş olurum. Zaman zaman da melek bana bir insan şek­linde görünür. Benimle konuşur. Ben de söylediğini iyice bellerim."


Hz. Aişe (r.a) der ki:


Rasûlullah'ı (s.a) soğuğu pek şiddetli bir günde kendisine vahiy nazil olurken gördüm. (İşte öyle bir soğuk günde bile) kendisine vahiy geldiği zaman yanaklarından şapır şapır ter akardı.


Hz. Aişe der ki: Hz. Peygamber'e (s.a) binek üzerinde iken vahiy gelirse hayvanın boynuna vurarak çöktürürdü. Hz. Peygamber vahyin ağırlığından kurtulup rahatlayıncaya kadar hayvan hareket etmezdi.


İbn Cerir et-Taberi ise şu görüşü tercih etmiştir:


Abdurrahman ibn Zeyd'in de dediği gibi bu söz iki yönden de ağır­dı: Dünyada ağır olduğu gibi kıyamet günü de tartılarda ağırdır.


Rey şehrinin hatibi ve büyük âlimi Fahrüddin er-Razi, Tefsir-i Ke­bir isimli eserinde bu âyetin tefsiri hakkında on görüş zikretmiştir:


1) Kendisinin de tercih ettiği yoruma göre sözün ağır olmasından kastedilen, onun önemli ve kıymetli olmasıdır. Değerli ve önemli olan herşey ağırdır. Bu, Atâ'nın da rivayet ettiği üzere İbn Abbas'ın görüşü­dür: Yani büyük bir söz demektir.


Sûrenin akışı içinde Allah Teâlâ Hz. Peygamber'e gece namazını emrettiğinde sanki şöyle demektedir: Ben sana gece namazını emret­mekteyim. Çünkü biz sana çok büyük bir söz vahyedeceğiz. Bu büyük söze kendini hazırlaman için çok çalışman gerekir. Bu hazırlık ancak gece namazı ile yapılabilir. Çünkü karanlık bir gecede insan Allah'a ibadetle meşgul olduğu, O'nun zikrine yöneldiği ve O'na yakardığı za­man ve ortada hissi meşguliyetler ve cismani engellerden de herhangi bir şey yoksa böyle bir durumda insan Allah'ın nurunun kendisinde te-ceellisine müsait hale gelir ve beşer takati nisbetinde kendisini Allah'a ibadete tam olarak verebilir, böylece kulluk yolunda büyük bir inkişa­fa nail olur. Gece namazının insan psikolojisi üzerinde bu derece etki­si olduğu için âyete bu anlamın verilmesi uygundur.


Muhakkak ki şöyle demiştir: Sana büyük bir söz vahyedeceği-miz için gece namazını emrettim. O halde nefsini bunu kabule müsa­it hale getir.


Bu mananın tamamı şu hadiste mevcuttur:


Hayatınızın günleri içinde rabbinizin rahmet ve mağfiret esintile­ri olur. Bu esintileri yakalamaya gayret ediniz.


2) Ağır bir söz ile Kur'an'ın ve onun içindeki emirlerin ve yasakların kastedildiğini söylemişlerdir. Bu emir ve yasaklar genelde bütün mükelleflere, özelde ise Rasûlullah'a (s.a) çok meşakkatlidir; çünkü o, bu sorumlulukları hem kendisi yerine getirecek, hem de ümmetine teb­liğ edecektir. Hasılı bu sözün ağırlığı onunla amelin ağırlığından dola­yıdır. Yapılışında bir külfet ve meşakkat bulunmadıkça teklifin bir an­lamı kalmaz.


3) Bununla, Kur'an'ın kıyamet günü mizanda ağır olacağı kasde-dilmiştir. Bu da onun yararlarının çokluğuna ve onunla ameldeki seva­bın fazlalığına işarettir.


4) Vahy kendisine inerken Rasûlullah ağırlaşırdı. Kastedilen bu­dur. Rivayete göre Hz. Peygamber'e (s.a) devesinin üzerindeyken de vahiy inerdi ve Hz. Peygamber devesinin üzerinde o kadar ağırlaşırdı ki hayvancağız boynunu yere koyar ve hiç hareket edemezdi.


İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilir: Hz. Peygamber'e vahiy indiği zaman, üzerine bir ağırlık çöker ve yüzü kireç gibi solardı.


Hz. Aişe'den (r.a) şöyle rivayet edilir: Rasûlullah'ı (s.a) soğuğu pek şiddetli bir günde kendisine vahiy nazil olurken gördüm. (İşte böy­le soğuk bir günde dahi) kendisine vahiy geldiği zaman yanaklarından şapır şapır ter dökülürdü.


5) el-Ferra dedi ki: Basit ve hafif bir söz değil, ağır bir söz vahye-deceğiz. Çünkü o söz yüce rabbimizin kelamıdır.


6) Zeccac dedi ki: Sıhhatinde, beyanında ve faydasında sağlam bir söz demektir. Nitekim "ciddi bir söz" anlamında "kelamün rezin" der­sin. Bir sözü beğendiğin zaman "bu sözün bir ağırlığı vardır" dersin ve açık bir söz olduğunu bilirsin.


7) Ebû AH el-Fârisi dedi ki: Sırlarını açığa çıkarttığı, dinlerini ve sözlerini iptal etiği için münafıklara ağır gelen bir sözdür.


8) Sözün ağırlığından kastedilen, yerinde kalması ve zail olmama­sıdır. Kur'an'ın ağırlığı, onun dünya durdukça baki kalmasından kina­yedir. Nitekim "Bu Kur'an'ı biz indirdik elbette koruyucusu da biziz" buyrulur.


9) Yani bu Kur'an o kadar ağırdır ki yalnız akıl onun yararlarını ve manalarını tam olarak kavramaya kafi gelmez. Kelamcüar onun kavranabilir hakikatlerinin deryasına dalmışlar, fıkıhçılar onun hü­kümlerini araştırmaya yönelmişler, keza dilciler, nahivciler ve anlam-bilimciler de kendileriyle ilgili konularını araştırmışla dır. Sonraki ge­lenler, öncekilerin keşfedemedikleri şeyleri ondan hala bulup çıkarma­ya devam ediyorlar. Bu sebeple biz biliyoruz ki bir kişinin müstakil olarak onu taşımaya gücü yetmez. Böylece insanların taşımaktan aciz kaldığı ağır bir yük gibi olmuş olur.


10)  Muhkem ve müteşabihi, nasih ve mensuhu ihtiva ettiği için Kur'an ağır bir sözdür. Bu kısımlar arasındaki farkı ancak bütün akli, nakli ve felsefi ilimleri ihata eden uzman ilim adamları kavrayabilirler. Hal böyle olunca halkın çoğunluğunun bunları ihata etmesi şüphesiz çok zor ve ağır bir iştir.

Bu Bölümdeki(13) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-13.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: "Doğrusu biz sana, taşıması ağır bir söz vahyedeceğiz" ayetinin anlamı nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.