☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Şu ayetlerin kasdı nedir? Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir' ve 'O'nun yüzünden başka her şey yok olacaktır.

Sorularla islamiyet-14->CEVAP: Allah Teâlâ Fetih sûresi  10. âyetinde Hz. Peygamber'e (s.a) hitaben şöyle buyuruyor:


Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim verdiği bu sözden dönerse, ancak kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük ecir verecektir. (Fetih/10)


Ayette geçen yed kelimesinin sözlükteki asıl anlamı insanın eş­yayı tutuğu organ demektir. Nimet ve iyilik anlamına da gelir. "Fila­nın benim üzerimde iyiliği vardır" anlamında "Fulanun Iehü alyye yedun" denilir. Sahip olmak, mâlik olmak anlamında da kullanılır. "Şu gayr-i menkul filanın mülkiyetindedir" anlamında "Hâze'l-akâru fi yedi fulanun" denilir. Yed (el) kelimesi kuvvet ve kudret anlamın­da da kullanılır. Yukardaki âyette de bu anlama gelir. Çünkü Allah Te-âlâ yaratıklarına benzemekten münezzehtir. Bu sebeble Kur'an-ı Ke­rim şöyle buyuruyor:


O'nun benzeri hiç bir şey yoktur. O işitendir, görendir. (Şûra/11)


O halde Allah Teâlâ'nın bizim gibi elleri, bizim gibi organları yok­tur. El ile burada kastedilen, Allah'ın kudreti, kuvveti ve egemenliğidir. Nitekim yüce Allah Yasin sûresinin son âyetinde şöyle buyurmaktadır:


Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yüce­dir! Siz de O'na döneceksiniz. (Yâsin/83)


Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten senin her şeye gücü ye­ter. (Âl-i İmran/26)


De ki: "Lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Al­lah'ın rahmeti geniştir ve O her şeyi hakkıyle bilir." (Âl-i İm-ran/73)


Yüz anlamına gelen vech kelimesinin Allah'a nisbeti Kasas sûresi­nin son âyetinde geçmektedir:


Allah ile birlikte başka bir tanrı yapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zâtından (vechinden) başka her şey yok ola­caktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. (Kasas/88)


Bu âyette geçen vech kelimesiyle Allah'ın zâtı kastedilmiştir.


Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi rabbinin zâtı baki kalacak. (Rahman/26-27)


Bu sebeble Râgıb el-İsfehâni Müfredat'ül-Kuf an isimli eserinde şöyle demektedir:


Yüz, senin ilk karşına çıkan ve bedenin dış kısmındaki fazla kısım olduğu için, her şeyin önü, başlangıcı ve en fazla göze çarpan kıs­mı için yüz tabiri kullanılmıştır. Mesela falan şeyin yüzü denilir. Bazen de yüz ile zât ifade edilir. Nitekim "Ancak azamet ve ikram sahibi rabbinin vechi baki kalacak" âyetinde vech kelimesiyle Rab Teâlâ'nın zâtı kastedilmiştir.


Bir görüşe göre de burada kastedilen "sâlih amellerle Allah'a yöne­liştir." Yani bu tür sâlih amellerin baki kalacağı söylenmek istenmiştir.


Allah Teâlâ Bakara sûresinde şöyle buyurmaktadır.


Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü ora­dadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti ve nimeti geniştir, O her şeyi bi­lendir. (Bakara/115)


Müfessirler bu ve benzeri âyetlerdeki vech (yüz) kelimesiyle Al­lah'ın zâtının kastedildiğini söylemişlerdir. Yani nereye dönerseniz dö­nün Allah'ın zâtı oradadır, demektir. Çünkü O, her ne kadar bir mekan­la sınırlandırılmasa da, her mekanda mevcuttur. Ancak vech (yüz) bu­rada mecaz olarak kullanılmış olup onunla Allah'ın zâtı kastedilmiştir. Çünkü yüz, görünen organların en belirgin olanıdır ve en değerli olanı­dır. Bu sebeble buradaki vech'in Allah'ın zâtı olduğu söylenmiştir. Bir görüşe göre de vech ile kastedilen, Allah'ın namazda iken yönelmemi­zi istediği yöndür, ki o da kıbledir.


Ayrıca vech kelimesi -Allah'a nisbet edildiği zaman- O'nun kabu­lü ve rızası anlamına da gelir. Bu anlamı, aşağıdaki âyet-i kerimelerde gayet açık bir şekilde görmekteyiz:


Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne karşılık, ne de te­şekkür bekliyoruz. (İnsan/9)


Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Ha­yır olarak verdiğiniz ne varsa, karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. (Bakara/272)


O halde sen, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Al­lah'ın rızasını isteyenler için bu, en iyisidir. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz her­hangi bir faiz Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını gözeterek verdiğiniz zekâta gelince, işte o kimseler, evet onlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat artıranlardır. (Rûm/38-39)


(Bütün bu âyetlerde vechullah lafzının geçtiğini görmekteyiz). Başka bir âyette vechullah ile Allah rızasının kastedildiğine açıkça işa­ret edilmiştir ki o da şu âyettir:


Allah'ın rızasını kazanmak ve içlerindeki cömertlik duygularını kuvvtlendirmek için mallarım sarfedenlerin durumu, bir tepede ku­rulmuş güzel bir bahçeye benzer ki, üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer (de yine ürün verir). Allah yaptıklarınızı görmektedir. (Bakara/265)


Hz. Peygamber'in (s.a) şu sözünde de vechullah bu manaya dela­let etmektedir:


Kim Allah rızasını gözeterek bir mescit bina ederse, Allah da cen­nette onun için bir benzerini bina eder.


Şu hadis-i şerifte de vechullah kelimesi "Allah'ın rızası" anla­mındadır:


Kıyamet gününde mühürlenmiş bir takım sahifeler getirilir. Bun­lar Allah'ın huzurunda sıralanırlar. Melekler bunları Allah'a arze-derken Allah Teâlâ onlara şöyle buyurur: "Onu bırakın Şuna ba­kın!" Melekler şöyle derler: "Şerefin hakkı için ey rabbimiz, bu sahifede biz hayır ve iyilikten başka bir şey görmedik!" Halbuki Allah işin iç yüzünü bilmektedir ve şöyle buyurur: "Bunlar benim rızam için yapılan şeyler değildir. Ben, benim rızama uygun olma­yan hiç bir ameli kabul etmem."


Buruc Suresinden Bazı Ayetler

Bu Bölümdeki(14) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-14.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Şu ayetlerin kasdı nedir? Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir' ve 'O'nun yüzünden başka her şey yok olacaktır. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.