☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Hollandalı Bir Oryantalist SORU: Hadis-i şeriflerin fihristini hazırlayan müsteşrik hakkında bilgi vermenizi rica ediyoruz.

Sorularla islamiyet-9->CEVAP: Bu kişi Hollandalı bir oryantalisttir. Sözlerinden kabul edilenler olduğu gibi reddedilenleri de vardır. Genellikle oryantalistler arasında sözü kabul edilecek, ihlaslı ve içten olanı pek azdır. Sözleri reddedilen ve bozuk zihniyetli olanlar çoğunluktadır. Fakat Hollandalı bu oryantalistin bilimsel bir yönü vardır ki başka oryantalistlerden da­ha çok ilgimizi ve dikkatimizi çekmektedir. Bu zatın çalışması bize, başkalarının yaptığı çalışmadan çok daha yararlı olmaktadır.


Bu zatın işaret etmek istediğimiz çalışması Hz. Peygamberin ha­dis-i şerifleri ile ilgili fihristtir.


Bilindiği üzere İslâm düşüncesi ile meşgul olan herkes Kur'an ayetlerini ve hadisleri delil olarak göstermeye ihtiyaç hissetmektedir. Her araştırmacı Kur'an'ın tamamını ezbere bilmeyebilir. Hatta Kur'an'm tamamını ezbere bilse bile dilediği ayete kolayca ulaşamadı­ğı olur. Fakat detaylı bir fihrist aracılığı ile aradığı ayete kolayca ula­şabilir.


Teferruatla ilgili olanları şöyle dursun, temel hadis kaynaklan pek çok ve büyüktür. Öylesine ki bazen bir yazar veya araştırıcının aradığı hadisi bulması insanı bitkin düşürecek derecede zor olur. Araştırmacı­lar bu alanda birbirini izleyen güçlüklerle karşılaşmışlardır.


Hadis-i şeriflerle ilgili detaylı bir fihristin araştırıcının önünde ol­ması, zor gerçekleşen çalışmalarında çok faydalı sonuçlar vermiştir.


Sözünü ettiğimiz kişi Prof. Dr. Arend Jan Wensinck'tır. Kaynakla­rın çoğu, onun adını Fensincık olarak bildiriyor. Fakat o adını özellik­le Arabça imza atarken Vav harfi ile Wensinck olarak yazmaktadır.


Prof. Arend miladi 1881 tarihinde doğmuş 1939 tarihinde vefat et­miştir.


1908 yılında Peygamber'in Medine Yahudilerine Karşı Durumu isimli çalışması ile Leiden Üniversitesinde doktor olmuştur. 1930 yı­lında Mısır, Suriye ve (diğer) Arab ülkelerine seyahatlar yapmış, vefa­tından kısa bir süre önce tekrar Mısır'a seyahat etmiştir.


Leiden Üniversitesinde Sami dilleri profesörü idi.


Leiden Hollanda'nın güneyinde bir şehirdir. Hollanda'nın en eski üniversitelerinden birisi 1575 yılında bu şehirde kurulmuştur. Bu üni­versitenin kurucusu Kral Wilhem Simith'dir. Kral Wilhem Nasu krali­yet ailesinden gelen, Hollandalıların kurtuluş mücadelesinde en büyük liderlerinden biridir.


Kral Wilhem 1555 yılında Hollanda kralı tarafından tayin edildi­ği İspanya sarayında görev yapmıştır. Fakat Kral 2. Filip'in Hollanda halkının özgürlüğüne olan saldırısı üzerine Wilhem, Kral Filip'i devir­me hareketine girişmiştir.


Kral Wilhem daha sonraları İspanya aleyhine kılıç çekmiştir. 1584 yılında ülkesinin istiklaline kavuşması için yaptığı mücadelenin en kri­tik aşamasında tutucu bir katolik tarafından gerçekleştirilen suikastte öldürülmüştür.


Leiden Üniversitesi 17. ve 18. yüzyıllarda tıp bilimleri ve Protes­tan mezhebi ile ilgili dini ilimlerin merkezi idi. Bu üniversitede önce­leri dini ve felsefi konulara ilgi yoğun idi. Sonraları tıp, edebiyat ve hu­kuk belirgin bir şekilde ilgi alanı oldu.


Bu üniversitede İslâm araştırmaları önemli bir yer tutmuştur. Zira öncelikle Hollanda'nın Endonezya ile olan ticari ve sömürgeci ilişkile­rine bu araştırmalar yarar sağlamıştır. Leiden Üniversitesi gerçekten büyük bir kütüphaneye sahiptir.


Sami dillerini iyi derecede bilen Wensinck'in yıldızı böyle bir or­tamda parlamıştır.


1908'den 1927 yılına kadar Leiden Üniversitesinde İbranice Profe­sörü olarak çalışan Wensinck daha sonra 1927'den vefat ettiği 1939 yı­lına kadar Arabça kürsüsü profesörü olarak çalışmasını sürdürmüştür.


Prof. Wensinck bu kürsüde Christian Snouck'un yerine geçerek görev almıştır. Prof. Snouck, 1857'de doğmuş, 1936 yılında vefat et­miştir. Kendisinin Şark Gazileri isimli bir eseri ve 19. Asrın Son Yarı­sında Mekke konulu bir çalışması vardır. Bu çalışma en önemli proje­lerinden birisidir.


Prof. Snouck'da De Joye'nin yerine geçmek suretiyle görev yap­mıştır. De Joye -ki o, Michael Jan'dır- 1836 yılında doğup 1909'da ve­fat etmiştir.


Michael'de Fransız asıllı Hollandalı bir oryantalist olup Leiden Üniversitesinde profesör olan Reanhart Dozy'nin Öğrencisidir. Dozy'nin şöhreti Endülüs üzerine yaptığı araştırmaları ile meşhurdur. lekmilet'ul-Meâcim'il Arabiyye isimli bir eseri vardır.


Michaem Jan Oxford Üniversitesine gitmiş, oradan Leiden Üni­versitesine profesör olarak dönmüş ve Ei-Mektebeî'ul Coğrafiyye isimli eserini yayınlamıştır. Bu her bir oryantalistin kendine göre bir değe­ri vardır. Bununla beraber haklarında söylenecek şeyler ve eleştiriler de vardır.


Prof. Emin medeni oryantalisler hakkında şunları söylüyor:


Hristiyan dünyasının kiliseleri oryantalistlerden birer hristiyan misyoneri olarak faydalanmıştır.


Bunlardan pek çoğunu Hristiyanlığa olan körü körüne bağlılıkları İslâm'a karşı savaşa sürüklemiştir. Yaptıkları çalışmalarda İslâm dininin mesajına, öğretilerine ve tarihine çeşitli iftiralar atma gay­reti içindedirler.


Sömürgeci ülkeler de bu oryantalistleri siyasi, ekonomik ve kültü­rel etkinliklerinde kullanmıştır. Bunlardan elçi, konsolos veya ate­şe yaparak sömürge politikalarını uyguladıkları ülkelere tayin edip göndermişlerdir.


Zuhur ettiği günden beri İslâm dinine karşı olan düşmanlığı sebe­biyle bazı oryantalistlerin İslâm dinine öfke ve kin duyması ve saldırması ve bunlardan bazılarının sömürgecilerin planına uyarak onların propagandasını yapması doğaldır.


Bu sebeple oryantalistlerin genelde doğu tarihi hakkında söyle­dikleri ve özel olarak da Arab dünyası ve İslâmiyet hakkındaki gö­rüşleri şüphe ile karşılanmalıdır.


Görüşleri sağlıklı olmayan, araştırmaları derinlik ifade etmeyen bazı oryantalistlerin yaptığı çılgınlıkların ve hataların şüphe uyan­dırması gayet doğaldır.


Bir takım maksatların oyuncağı olan kindar bir kimsenin, gerçeği arayan asil kimseye saldırması, birilerine bağımlı ve taşkın davra­nışlar sergileyen bir kimsenin dengeli olana saldırması doğaldır. İşte bu özelliklerden dolayı oryantalistlerin doğu dünyası hakkın­daki, özellikle de Arab ve İslâm dünyası ile ilgili görüşleri çeliş­kilidir. Bunlardan adaletli olanlar olduğu gibi görüşlerinde zulme­denler de vardır.


Hollandalı oryantalist Wensinck diğerleri arasında günahtan ko­runmuş (masum) bir kimse değildir. Fakat onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, yaptığı ilmî çalışmalardır. Bunlar Miftah-u Künüz'is-Sünneh ve Mucemu el-Fazı'l Hadis en-Nebevi kitaplarıdır. Bu eserler bir görüş ve düşünce bildiren kitaplar olmayıp, Fihrist çalışmalarına dayanan eserlerdir.


İslâmî ilimler arasında hadis dalında değerli çalışmaları olan Ah-med Muhammed Şâkir, Prof. Wensinck'le görüşmüş, konuşmuş ve onun hakkında şöyle demiştir: "Kendisinin hadis dalında benzeri ender bulunan bir kimse olduğunu gördüm."


Miftahu Kuruız'is-Sünneh isimli eseri hadis fihristidir.


Bu eser, 14 ayrı meşhur İslâm âlimi tarafından yazılmış kitaplar-daki hadisleri bulmak için hazırlamıştır.


Bu eserlerden Sahih-i Buharı, Sünen-i Ebi Dâvud, Sünen-i Tirmi-


zî, Sünen-i Nesâi, Şünen-i Ibn Mâce ve Sünen-i Dârimi'de bulunan ha­dislerin yerini bab'ın rakamını bildirerek göstermiştir.


Sahih-i Müslim, Muvatta-ı Mâlik, Müsned-i Zeyd b. Ali ve Müs-ned-i Dâvud et-Tay alisi'de bulunan hadislerin numarasını vererek ha­disin yerini göstermiştir.


Ahmed b. Hanbel'in Müsned'i, İbn Hişam'ın Siyer'i İbn Sa'd'ın Ta-bakat'ı ve Vahıdi'nin Megazi'sinde, bulunan hadislerin ise sahife numa­ralarını bildirerek hadisin yerini göstermiştir.


Prof. Wensinck bu eserini İngilizce olarak düzenlemiştir. Eserin Arabça'ya aktarılmasını Sünnet-i Nebevi'nin hizmetkarı Muhammed Fuad Abd'ul Baki gerçekleştirmiş, İslâm Ansiklopedisi Kurumu Tercü­me Komisyonu tarafından da yayınlanmıştır. Eser'in ilk baskısı Kahi-re'de miladi 1953 tarihlerinde yapılmıştır.


Prof. Wensinck'in el yazısı ile yazıp Prof. Abd'ul Baki'ye gönder­diği mektubu Arabça nüshanın başında yer almaktadır. Yazar bu mek­tubunda kitabın Arabça'ya çevrilmesinden duyduğu memnuniyeti Prof. Bâki'ye söylediği şu sözlerle ifade etmektedir:


Kitabı sevinç ve kıvançla okudum. Bu ağır görevi yapmakta başa­rı veren Allah'a şükürler olsun.


Benim zayıf şahsıma gelince, yaptığınız bu tercüme çalışması ile beni büyük bir şükran hissi ile karşı karşıya bıraktınız. Çünkü bu değerli çalışmanızın en çok faydası banadır. Eserin Avrupa baskı­larında bulduğunuz hataları ortaya koymanız da benim yararıma olan bir sonuçtur.


Umarım ki en ince özellik ve güzellikleri taşıyacak şekilde kitabı basacak matbaayı seçmişsinizdir. Üç dört kitabı basıldıktan sonra göndermek lutfunda bulunuyorsanız memnun kalacağım..."


Yazarı bu eseri, hadis konusunun ana kaynağı durumunda olan on üç kitaba fihrist olarak hazırlamıştır. Bu kitaplar şunlardır:


1. Müsned-i Ahmed b. Hanbel,


2. Sahih-i Buharı,


3. Sahih-i Müslim,


4. Sünen-i Dârimi,


5. Sünen-i Ebi Dâvud,


6. Sünen-i Tirmizı, /. Sunen-ı Nesaı,


8. Sünen-i ibn Mâce.


Bu sekiz kitap hadis alanında güvenilir kaynaklardır. Sahih bir ha­disin bunlarda bulunmaması nadir görülen hallerdendir.


9. Muvaîta-i Mâlik,


10. Müsned-i Ebi Davûd et-Tayalisi.


Bu iki kitap hadisle ilgili olarak yazılan en eski kitaplardandır. Zi­ra Tayâlisi'nin vefatı hicri 204 ise de İmam Mâlik ve Tayalisi hicri ikin­ci yüzyıl âlimlerdendir.


11. Sıyer-ı Ibn Hışam. (v.218 h.)


Bu kitap, daha önce Meğazi konusunda eser verenlerin öncüsü durumunda olan Muhammed b. İshak'ın (v.151 h.) yazmış olduğu kitabın kısaltılmışıdır.


12. Vakidi'nin (v.207 h.) Meğâzi'si.


13. Tabakat-ı İbnSa'd.


Bu eser Hz. Muhammed'in ashabının ve onlardan sonra gelen ta­biinin hayatını anlatan en büyük eserdir. Hafız ve sika (güvenilir) olan Muhammed b. Sa'd (v. 230 h.) tarafından kaleme alınmıştır.


14. Hz. Hüseyin torunu Zeyd'e (v.122 h.) nisbet edilen Müsned.


Bu kitap Şia'dan olan Zeydiyye mezhebi fıkhının temelidir. Eğer bu eserin Hz. Zeydve nisbeti sahih ise geçmiş imamların kitapları ara­sında en eski kitaptır. Şu kadar ki Hz. Zeyd'den kitabı rivayet eden Ebû Hâlid Amr b. Hâlid el-Vâsıti hadis imamları nezdinde rivayetine güve­nilir bir kimse değildir. İlim adamlan onun yalan söyleyen birisi oldu­ğunu ifade etmiştirler.


Ahmed b. Hanbel onun hakkında: "Yalancıdır. Hz. Hüseyin'in to­runu Zeyd'den babaları ile ilgili olarak uydurma hadis rivayet ederdi" demiştir.


Prof. Wensinck bu kitabını ilmi meseleler, tarihi kişiliği olan kim­seler ve önemli konulan dikkate alarak düzenlemiştir. Her bir konuyu, kendisi ile ilgili detaylara ayırmış, konulan alfabetik sıraya göre dü­zenlemiştir. Kitapta hadislerle ilgili konuları toplamaya gayret etmiştir.


Yukarıda sözünü ettiğimiz 14 kitabın Miftah'taki sembolleri şöyledir:


Demek oluyor ki Ebû'd-Derdâ'nın Kur'an'ı toplayan birisi olma­sıyla ilgili bilgiler Buharînin 66. Kitab'ının, 8. Babında; Tabakât-ı İbn Sa'd'm 2. cildinin 2. kısmının 112. ve 114. sahifelerindedir.


"Ebû'd-Derdâ"nm ilmi."


Buna göre Ebû'd Derdâ'nın ilmi konusu İbn Sa'd'ın Tabakât'ının 2. cild 2. kısım 111. sahifesindedir. Ahmed b. Hanbel'in Müsnedinin 5. cild, 242. s ah i fes indendir.


Buna göre Ebû'd-Derdâ'nm Zühd'ü konusu Tirmizî'nin 34. Kitab, 64. babında; İbn Sa'd'ın Tabakât'ının 2. cild 1. kısım 61. sahifesindedir.


İkinci örnek: "Ücretle çalışan kimse" başlığı ile verilmiş. Konu: "Çalışanın ücretini vermeyenin cezası."


Buna göre, bu konuyu Buharî'nin Sahîh'infe 37. kitap 10. bâb'da, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel'in MM5/Winde 2. cild, 358. sahifede, 3. cild, 59. 68. ve 71. sahifelerde bulabiliriz.


Konu: "Bir kimseyi ücretle çalıştırdığın zaman ücretini bildir."


Buna göre, bu konu Nesâi'nin Surte/t'inde 35. kitap, 4. bâbda; Zeyd'in Müsnedinde 654 nolu hadistedir.


Sabrederek üçüncü bir örnek görelim: "Mısır" başlığı altında şu konuları; Hz. Peygamber'in Mısır'ı vasfetmesi"


Buna göre bu konuyu Müslim'in Sahih'inde 226. ve 227. hadislerde; Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inin 5. cild, 273. sahifesinde bula­cağız.


Konu: "Mısır'ı Amr b. Âs'ın fetheden müslümanlar arasında tak­sim etmemesi."


Buna göre, bu konu Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inin 1. cild, 166. sahifesindedir. Kitapta kullanılan semboller biraz zor görünebilir. Fa­kat pek çok şeyi kısaltmaktadır. Bir parça üzerinde durmak, onlan ko­layca anlaşılır hale getirecektir.


Bu kitapla bizler Prof. Wensck'in -kendi ifadesine göre- 10 yıl sarfettiği, eseri tercüme edenin de birkaç yıl çalıştığı ve ortaya koydu­ğu emeğin meyvelerini toplamaktayız.


Bu eserin değerini anlamak için Muhammed Abduh'un en büyük öğrencisi ve kendisinden sonra yerine geçen Muhammed Reşid Ri-za'nın söylediklerine kulak verelim:


İmdi: Arab okuyucular için en iyi bildiğim şey bu kitaptır. Onlara bu kitaba olan ihtiyaçlarını, kitaptan yararlanma yolunu açıkla­mak isterim. Hadis âlimleri arasında en üst düzeyde olan bile bu kitaba ihtiyacı olmadığını söyleyemez. Aksine onların, başkaları­na göre bu kitaba daha çok ihtiyacı vardır. Onları daha aşağı dere­cedeki âlimler izler. Daha sonra meşhur hadis kitaplarına sahip olan sıradan insanlar gelir. Bu sözlerim uzun yılların tecrübesi so­nunda söylenmiştir. Ben bunları bir görüş olsun diye veya gönül almak için söylüyor değilim.


Eğer hadis kitabı için olduğu gibi diğer kitaplar için de bir miftah olsaydı -yazar, Buharî ve Müslim için yapılan bir fihrist çalışma­sını kastetmektedir- çeşitli kitaplara başvurmakta harcadığım öm­rümün yarısını kazanmış olurdum. Bu önemine rağmen bu kitap, Prof. Wensck tarafından hazırlanan Mifîahu Kunuz'is-Sünneh isimli esere olan ihtiyacımı karşılamıyor. "Zira birincisi, baş tarafı bilinen sözlü sünnetin (hadislerin) yerini gösterir, diğeri ise sözlü hadislerin yerini gösterdiği gibi, davranış halindeki sünnetlerin, menkıbelerin, şemail'in, takriri sünnetin ve meğazi'nin yerini bil­dirmektedir.


Eğer hadisle ilgili çalışmalarımın başladığından beri elimde böy­le bir kitap olsaydı, bu uğurda harcadığım ömrümün dörtte üçünü kazanmış olurdum.


Böyle bir kitap elimde olsaydı benim için hadislerde güvenilir olanları bir eserde toplamak ve hadislerde anlaşılması güç olan meselelere inandırıcı cevaplar veren, bu çağın bilgisi ve felsefesi ışığında çözen bir kitap yazmak önerilerine "evet" demek müm­kün olabilirdi,


Wensck'in emek verdiği kitapların önemlilerinden ikincisi Mu'cem-u Elfâz'ü Hadis en-Nebevi'dir. Bu eser ana hadis kaynakları esas alınarak meydana getirilmiştir. Bu kaynaklarlar şunlardır: Sahih-i Buharı, Sahih-i Müslim, Sünen-i Ebi Dâvud, Sünen-i Tirmizî, Sünen-i Nesâi, Sünen-i İbn Mâce, Sünen-i Dârimi, Muvatîa-i Mâlik, Müsned-i Ahmed b. Hanbel.


Bu eserin hazırlanmasına 1923 yılında başlanmış, Prof. Wensck ile birlikte şu oryantalistler de çalışmalara katılmıştır:


Prof. Wensck, Prof. Van Loon, Prof. De Haas, Prof. De Bruyn, Prof, Josef Shath.


Bu kitap sözlük esası ve alfabetik olarak hazırlanmış, en sonunda şahıs adları, yer isimleri ve delil olarak kullanılan Kur'an ayetleri baş­lığı altında üç ek dışında 7 büyük ciltten oluşmuştur.


Prof. Wensck'in kitapta kaynaklar için kullandığı semboller şöyledir:


Bir örnek verelim: Birinci cildde - vjl maddesinde şu hadisi gö­rüyoruz:


"Adam bakımını üstlendiği kimseleri terbiye ederse..." anlamın­da olan bu hadis Ebu Davud'un Sünen'indo Diyât bölümünde 15. bab-da; Müsneddt 1. cildin 41. s ahi fesindedir.


"Her kim üç kız çocuğu büyütür, onları terbiye eder ve evlendirir-se... hadisi Ebû Davud'un Sünen'ind& Edep bölümünde 131. babda, Buharî'nin Sahihimde İstikraz bölümünde, 18. bâbda, Nesâi'nin Sü-nen'indc Büyü bölümünde, Ahmed b. Hanbel'in Müsnedinde 3. cildin 97. sahifesindedir.    .


"Onu anası terbiye etmiş, seni de anan terbiye etmiş" hadisi Müs­lim'in Sahih'inde Mesacid bölümünde 67. hadisdir.


"İnsanın çocuğunu terbiyeli yetiştirmesi ölçek dolusu sadaka ver­mesinden daha hayırlıdır" hadisim Tirmizî'nin Sünen'inde Bir bölü­münde 33. bab'da Ahmed b. Hanbel'in Müsnea"in'm 5. cildinde 69. ve 102. sahifelerinde bulabiliriz.


Prof. Wensck'in çalışması sadece bu iki hadis fihristinden ibaret değildir. Onun başka çalışmaları da vardır ki bunları detaylarıyla ele almamız meseleyi uzatacaktır. Sadece bu çalışmaların isimlerini ver­mekle yetineceğiz. Onların lehinde veya aleyhinde hüküm verme işini bir başka münasebete bırakıyoruz.


Prof. Wensck üç dilde (İngilizce-Fransızca ve Almanca) İslâm An­siklopedisini yazma işini 1924'te üstlenmiş, bunların ilk üç fasikülünü tamamlamıştır. Vefatından kısa bir zaman önce Ansiklopedinin bir öze­tini yayma hazırlama çalışmalarına başlamıştır. 1953 yılında Alman-ca'sı çıkan Ansiklopedide sadece dini makaleler yer almaktadır.


Wensck'in kitaplarının basım yılma göre bir listesini veriyoruz:


1. Muhammed ve Yahudiler, 1911


2. İslâm'da İsrailiyyat, 1913


3. Hadis Zeyli'nin Fihristi, 1916


4. İslâm Araştırmalarında Hadisin Kıymeti, 1921


5. Muhammed ve Peygamberlik, 1924


6. Ibn Haldun'un Sosyal Felsefesi, 1925


7. Miftahu Kunuz'is Sünneh, 1927


8. Mu'cem'ul Müfehres el-Elfaz'il Hadis en-Nebevi, 1927


9. İslâm'da İçki, 1928


10._ Sami Âdetlerinde Güneş, 1928


11. Doğu Tasavvufu: islâm ve Hristiyanlık 1928


12. Doğululara Göre Meşiet-i Vahide İnancı 1928


13. Süryanilerde Doğu Tasavvufu, 1930


14. İslâm İnancı ve Tarihi Gelişimi, 1932


15. Gazâlî, 1932


16. Sami Araştırmaları, 1938


17. Gazâlî'nin Düşüncesi, 1940


18. İslâm İbadetlerinin Aslında Yahudiliğin Etkisi, 1954


Bir kez daha söylüyoruz ki Wensinck'in bu araştırmaları ve diğer yazdıkları üzerinde bir değerlendirme, lehinde yahut aleyhinde hüküm verme çalışması yapılması başlı başına bir konudur. Yazmakta olduğu­muz bölüm buna yetmez.


Rivayet olunduğuna göre bazı kimseler Wensck'e Mısır Arab Dil Kurumuna üye olması için teklif götürmüşler, fakat o zamanın Kurum yetkilileri bu teklife olumlu cevap vermemişlerdir. Deniliyor ki bu olumsuz cevabın sebebi Mısır'daki Ehram gazetesinin Wensinck'e hü­cum eden araştırmaları ve İslâm düşüncesi ile bağdaşmayan fikirlerini tenkit etmesidir. Bu makaleler onun Dil Kurumuna üye olarak atanma­sından vazgeçilmesine sebep olmuştur.


Hollandalı oryantalist Prof. Wensinck'in durumu ne olursa olsun, inanç ve görüşleri ve hakkında yapılan tenkitler nasıl olursa, olsun Mif-tah ve Mucem isimli iki eserle Hz. Peygamberin hadislerine önem ver­me alanındaki çalışması adım kabul ettirmiştir.


Geniş hadis kaynaklarına müracaat ederken hadislerin yerini bul­ma konusunda hadis araştırmacıları Vensinek'in adını takdirle anmaya devam edeceklerdir.

Bu Bölümdeki(9) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-9.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Hollandalı Bir Oryantalist SORU: Hadis-i şeriflerin fihristini hazırlayan müsteşrik hakkında bilgi vermenizi rica ediyoruz. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.