☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Hz. Peygamber (s.a) liderlere nasıl önder olmuştur?

Sorularla islamiyet-15->Cevap: Allah Teâlâ, Ahzab suresinde şöyle buyurmaktadır:


Ey iman edeneler! Andolsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret günü­ne kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Rasûlul-lah'ta güzel bir örnek vardır. (Ahzab/21)


Özel ve genel hayatımızda kendimize en güzel örneği edinme­miz için liderlik konusunda yüce Peygamberin (s.a) şahsiyetini tanı­mamızın yararı vardır. İster büyük ister küçük, hangi toplum olursa olsun mutlaka bir nizama, yönlendirilmeye ve lidere ihtiyacı olduğu­nu bilmemiz gerekir. Çünkü hayatlarında bir kargaşa ve kaos olup da bunu kontrol edecek bir yönetici ve kolluk kuvveti bulunmadığı za­man insanların işleri yolunda gitmez ve istikrarlı bir ortam temin edi­lemez. Bundan dolayıdır ki İslâm'ın öğretilerinin içinde hilafet veya imametin ya da insanları yönetmenin prensiplerinin de bulunduğunu görmekteyiz. Bununla gerçekleştirilmek istenen gaye, Allah'ın dinini koruyup gözetmek ve insanların dünyalarını bir düzene sokup idare etmektir.


İslâm'da imamet-i uzma/önderlik, başkanlık sürekli bir kural ve gerçekleştirilmesi gereken bir fariza/görev ve sorumluluk olduğuna göre İslâm gerekli ve uygun olan her alanda, savaş ve barışta, büyük ve küçük her toplulukta liderlik prensibini benimsemiştir. Hatta Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur:


Sizden üç kişi birlikte yola çıktığında içlerinden birini kendileri için başkan seçsinler.


Hz. Peygamber'in (s.a) bazı zamanlarda orduya bir komutan tayin ettiğini, bir veya iki kişiyi de ona yardımcı olarak atadığını görmekteyiz. Mesela Mute savaşında sırasıyla şu şahısları komutan olarak tayin etmişti: Zeyd ibn Harise, Cafer ibn Ebi Talib ve Abdullah ibn Revaha.


Hz. Peygamber (s.a) aynı şekilde her topluluğun başında bir gö-zetleyici veya her grubun başında sorumlu bir idarecinin bulunmasını istemiştir. Bu konuda şu veciz düsturu yerleştirmiştir:


Hepiniz çobansınız ve her çoban kendi güttüğünden sorumludur.


Aile veya birlik ya da sınıf gibi küçük ve sınırlı bir topluluğun bi­le idareye, dikkat ve gayrete muhtaç olduğunu bildiğimize göre kosko­ca bir milletin-kat kat daha fazla bir zorluğu, sabrı ve hikmeti gerektir­diği şüphesizdir.


Şimdi biz yönetim ve denetim konusunda Hz. Peygamber'in (s.a) şahsında ortaya çıkan en güzel örneği arayıp bulmaya çalışmalıyız. Bu arada şunu da hatırlatalım ki Rasûlullah'ın çok geniş bir yetki ve otori­tesi vardır. Çünkü o, kendisine Allah'tan vahiy gelen bir Peygamberdir. O, masumdur ve Allah tarafından seçilmiştir. Akıl, ahlak ve hikmet yö­nünden kavminin en hayırlı sı dır. Arkadaşları arasında kendisine itaat edilen bir kişidir. Hatta onlar kendisine canlarını, ana ve babalarını bi­le feda edebilecek kimselerdir. Bununla beraber Hz. Peygamber (s.a) bu geniş otoritesini bir gün bile zulüm ve zorbalık yapmak için kullan­mayı düşünmemiştir. Bilakis o kendisine bağlı insanlara bir yönetici baskısıyla değil, bir arkadaşlık ruhuyla muamele etmiş, bir komutan edası ve gücüyle değil, bir kardeşlik şefkatiyle yönlendirmiştir. Bu ona Allah'ın bir lütfü ve bağışıdır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:


Allah'ın rahmetinden dolayı, ey Muhammed, sen onlara karşı yu­muşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalbli olsaydın, şüphesiz et­rafından dağılır giderlerdi. (Âl-i İmran/159)


Biz lider Muhammed'in ne kadar yüce bir makama ve onurlu bir rütbeye, sahip olduğunu gayet iyi biliyoruz. O, hayatında hiçbir gün, zengin veya fakir, büyük veya küçük hiçbir kimseye zorbalık yapmamış veya çalım satmamıştır. Halbuki isteseydi bunu yapabilirdi. Fakat pey­gamberliğin karakteri veya onun yüce ahlakı buna engeldir. O kendisi­nin peşinden giden insanların, sevenleri ve tanıyanlarının arasında tam


bir tevazu, hoşgörü ve saygınlık numunesi olarak yaşamıştır. Mesela halktan huzuruna giren bir adam peygamberliğin nuru ve heybetinden dolayı titremeye ve heyecanlanmaya başlamıştır. Şayet Hz. Muhammed zorba bir idareci olsaydı hemen fırsatı değerlendirir, daha fazla itaat et­tirmek için adamın gönlüne daha fazla korku ve heyecan salardı. Fakat o adama karşı gayet nazik ve yatıştırıcı bir eda ile şöyle der:


Sakin ol, ben ne bir padişahım, ne de bir zorbayım. Ben Mekke'de kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.


Güneşte kurutulmuş et yemek Mekkeli fakirlerin bir adetiydi. Zenginler ise her gün bir hayvan keserler onu yerlerdi. Bir önceki gün kesilen hayvanın etini yemeye tenezzül etmezlerdi. Hz. Peygamber'in (s.a), büyük tevazuundan ve atalarıyla övünmekten hoşlanmadığı için kendisini annesine nasıl nisbet ettiğine bakınız...


Hz. Muhammed (s.a), sorumluluk duygusu taşıyan bir kimse idi. Kendisinden sorumlu olduğu gibi başkalarından da sorumlu idi. Kav­mine yüklediği veya insanları çağırdığı yükümlülüklere kendisi de iş­tirak ederdi. Onlarla birlikte hareket eder, onlarla birlikte düşünür ve atacağı adımları onlarla birlikte atardı: Cihada çıkarlar en önlerinde o vardır. İçlerinde düşmana en yakın olan yine odur. Hz. Ali'nin dediği gibi arkasından gelenler onu düşman saldırılarından korumaya çalışır­lardı. Medine'nin etrafına (düşmandan korunmak için) hendek kazılır­ken Muhammed onların başında bir reis veya gözetleyici gibi oturmaz, bilakis onlarla birlikte çalışır, hendek kazar, toprak taşır ve yorulurdu.


Zaman zaman da kendisi için en zor ve yorucu işleri tercih eder­di. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkmışlardı. Yemek için bir koyun hazırlamak istediler. İçlerinden birisi dedi ki: "Koyunu kesmek bana ait." Diğeri "Yüzmek de bana ait, dedi" Bir başkası: "Pişirmek de bana ait" dedi. Rasûl-i Ekrem ise: "Ben de odun toplarım" dedi.


Belki de orada odun toplamak, koyunu kesmek ve pişirmekten da­ha fazla gayreti gerektiren bir iştir.


Bunun üzerine arkadaşları hemen şöyle derler:


- Siz zahmet buyurmayın ya Rasûlullah, biz yeterliyiz.


Hz. Peygamber şöyle cevap verir:


Sizin yeterli olduğunuzu ben de biliyorum. Fakat ben sizden ayrı kalmayı ve seçilmeyi hoş görmüyorum. Allah Teâlâ kendisini ar­kadaşlarından farklı ve imtiyazlı gören kulunu sevmez.


O, önce kendi nefsinden başlardı, güzel bir örnek olmak için va-cibleri yerine getirmeye kendisine tabi olanlardan önce koşardı.


Rabbi ona böyle öğretmişti. Önce kendisinin başlamasını ve ilk adımı kendisinin atmasını, bundan sonra diğerlerinin kendisini izleme­sini öğretmiştir. Bu sebeple yüce Allah şöyle buyurmaktadır:


Ey Muhammed! De ki: "Benim yolum budur; ben ve bana uyanlar bilerek insanları Allah'a çağırırız. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben asla Allah'a ortak koşanlardan değilim." (Yusuf/108)


Cenab-ı Allah burada görevin ifasında ben diye başlamasını, son­ra bana uyanlar diye devam etmesini emretmiştir.


Hz. Peygamber'i sürekli sorumluluk duygusuna doğru koşturan ve ona süratle görevini yaptıran belki de bu ilahi yönlendirmedir. Bunun en açık örneklerinden birisi de şu olaydır: Medineliler bir gece işittik­leri bir sesten dolayı çok korktular. Durumu öğrenmek için sesin gel­diği tarafa koştular. Bir de gördüler ki Hz. Peygamber çıplak ve eğer-siz bir ata binmiş, sesin geldiği yerden kendilerine doğru gelmektedir. Onlardan önce davranmış sesin mahiyetini öğrenmiştir. Sakin bir şekil­de onların yanma gelir ve şöyle der:


Korkmayın endişe edecek bir şey yok.


Düşmanlıkta ve münakaşada kavmini aşırılıktan sakındırması da lider Muhammed'in bir hikmetidir. Kavmine şöyle demiştir:


İnsanların en kötüsü düşmanlıkta ileri gidendir.


Onları nefret ettirmek ve yöneldikleri sağlıksız bir tartışmadan ve­ya çirkin bir düşmanlıktan sakındırmak suretiyle pek çok şeyi düzelt­miştir. Hz. Peygamber ashabına şu sözleri söylerken bu yönlendirme


metodundan çok geniş bir şekilde yararlanmıştır:


Ben sadece bir insanım. Benim önüme bir dava gelir. Belki bazı­larınız bazılarınızdan daha güzel konuşabilir, ben doğru söyledi­ğini zannedip bu sebeple onun lehine hüküm verebilirim. Ben bu şekilde kime bir müslümanın hakkını vermişsem bu ancak ateşten bir parçadır; ister onu alsın, isterse almasın.


Çünkü o herkes için ve her yönüyle bir lider olmayı arzu eden bir kişiydi. Onun bir kimseye yakınlığı başka bir kimseninn aleyhine bir sonuç doğurmaz. Bir grubun dostluğunu kazanacağım diye başka bir grubla arasına mesafe koymaz. O kavmine şöyle der:


Ben sizin aranıza temiz bir kalp ile çıkmak isterim.


İnsanlar arasında hükmettiği zaman doğru bir metot izler, adaleti unutmaz, hüküm verirken dostluk ve yakınlıkların etkisinde kalmazdı. O, şu sözleri söyleyen kimsedir:


Vallahi eğer kızım Fatıma da hırsızlık yapsa onun elini keserdim.


O, insanları idare ederken en uygun ve en güzel olanını tercih ederdi. Verilen hükmün eş, dost ve tanıdıkları memnun etmek adına kamu yararına aykırı bir sonuç doğrumaması için bu prensibe muhale­fet etmekten sakınırdı. O şöyle derdi:


Kim ki bir kimseyi on kişinin üzerine yönetici yapar ve o on kişi­nin içinde tayin ettiğinden daha üstün birisinin olduğunu bilirse Allah'ı, Peygamber'i ve müslümanları aldatmış demektir.


Herhalde bir liderin büyüklüğü barış ve istikrar zamanlarından daha çok korku, sıkıntı ve çatışma ortamlarında ortaya çıkar. Çünkü banş^or-tamlarmda insanlar daha iyi düşünebilecek ve daha isabetli karar verebi­lecek bir imkana, hazırlık ve zamana sahiptirler. Mücadele ve öfke or­tamları ise soğukkanlılığı, tecrübeyi, bilgiyi, cesaret ve atılganlığı gerek­tirir. Bu sebepledir ki Abkariyyetü Muhammed (Muhammed'm Eşsiz De­hası) isimli eserde Hz. Peygamber'in savaş komutanlığı ve safların önü­ne geçmesi konusundaki mükemmelliğinden şu kelimelerle söz edilir:


Harp kızıştığı zaman Muhammed herkesin önünde olurdu. Kahra­manlar kahramanı Hz. Ali şöyle derdi: "Savaş kızıştığı zaman Rasûlullah'i korumak için tedbir alırdık. Çünkü bu esnada düşmana onun kadar yakın başka hiç kimse olmazdı.


Şayet onun Huneyn savaşı esnasındaki kararlılığı olmasaydı, or­dunun çoğu kaçardı, belki de ok ve saldırıların karşısında tek başına kalabilir ve müslümanlar bir yenilgiyle karşılaşabilirlerdi.


Düşmanları tarafından bu saldırı ve muhasara tehdidi altında bu-lunuyorken gecenin karanlığında gözetleme ve denetleme yapmak için dışarı çıkması, başka hiçbir şeyin değil sadece takdire şayan bir cesa­retin sonucudur. Çünkü gözetleme işini yapabilecek çok sayıda kişi vardı. Fakat o bu işi kendisinin yapmasının daha uygun olacağı kana­atine vardı, hiçbir korku onu engellemedi.


O diğer savaşlarda da askerlerin karşı karşıya bulunduğu tehlike-lerlerden bir komutan olarak kendisini muaf tutma ihtiyacını duymaz. Halbuki komutanlık ona bu hakkı vermiştir. Buna rağmen o diğer as­kerlerle birlikte aynı tehlikeleri göğüsleyen bir komutan özelliğine sa­hiptir. Bu, saklanma ve gizlenme imkanı olduğu halde bunu tercih et­meyen bir kahramanlık halidir. Bu esnada gizlenmesi için geçerli bir mazereti vardır. Hatta bu mazeret takdir bile edilir.


Eğer harbi çok iyi bilen ve onun tehlikelerinden çekinmeden harb edebilecek güce sahip olan ve kaçınılmaz zorunluluklarla yetinen bir komutan varsa, işte bu Hz. Peygamber'dir (s.a) ve askeri komutanlık yoluyla da peygamberliğini isbatlamıştır ve bir peygamberin vasıfları­na bağlı kalarak diğer bütün güzel vasıflarını da bize gösterecektir.


Bizim Hz. Muhammed'deki liderlik ruhuna, sorumlulukları ye­rine getirmedeki maharetine ve problemleri çözmedeki parlak zeka­sına olan hayranlığımızı artıran şey, onun sadece peygamberliği dö­neminde miişahade edilen mükemmel liderliği değildir. Bilakis on­daki liderlik Özelliği ta gençliğinin baharında ortaya çıkmıştır. Pek çokları Muhammed'in gençliğinde başından geçen olayların çoğunu unutmuş oîsa bile Kabe'nin Kureyş tarafından tamirine başlandıktan sonra Hacer-i Esved taşının yerine konulmasıhususunda tartışma çıktığı gün oynadığı ölümsüz rolü unutmamışlardır. Adamlar savaşa hazırlanmışlar, kılıçlar kınlarından çıkarılmıştı. Çılgın topluluk çirkin bir savaşı göze alarak ellerini kana bulayacaklardı. Bu esnada iç­lerinden birisi şöyle seslendi: "Sabırlı olun ey ahali! Harem'in kapı­sından ilk olarak kim girerse onu kendinize hakem kabul edin!" İlk gelen Muhammed'ül-Emin'dir. Muhammed'in liderlikteki eşsiz deha­sı, kabilelerin tamamını Hacer'ül-Esved'i yerinden kaldırmada pay sahibi olma şerefine ortak etmiştir. Hz. Muhammed Hacer-i Esved'i bir örtünün ortasına koymuş, sonra her kabileden bir temsilciyi ça­ğırmış, bunların herbiri örtünün bir ucundan tutmuş, böylece her ka­bile diğeriyle eşit olan nasibine razı olmuştur. Fakat hiçbirisi değil, sadece lider Muhammed'in mübarek elleri taşı örtünün ortasından al­mış ve yerine koymuştur. Bunu da ne yadırgamışlar, ne de itiraz et­mişlerdir. Halbuki taşın kaldırılmasına ve yerine konulmasına nere­deyse iştirak etmediklerini ve Muhammed'in bu işi âdeta tek başına yaptığını biliyorlardı.


Hz. Muhammed'in üstünlük, liderlik ve idarecilik Özelliklerinden birisi de insanların gizli şeylerini ve kusurlarını araştırmam asıdır. Çün­kü bizzat Hz. Muhammed'in dediği gibi, bir idareci, insanlar hakkında duyduğu şüphelerin peşinden giderse onları ifsat eder/yoldan çıkarır. Nerede ve hangi şartlarda olursa olsun her zaman hakimlere yol göste­recek olan şu kuralı koymuştur:


Biz görünüşe göre hüküm vermekle emrolunduk. Görünmeyen şeylere göre ancak Allah hükmeder.


Hz. Muhammed'in ümmetini yönetmedeki büyüklüğünün teza­hürlerinden birisi de onun kadirşinaslığıdır. O yüce bir peygamberdir. Ashabına karşı daima takdir ve övgü duygularını ifade eder. Onlara de­ğer verir ve herşeyi onlarla istişare eder. Onlardan yardım ister ve fa­zilet sahibi herkesten övgüyle sözeder. Övgü ve sena konusunda son derece cömerttir. Onlara hayatlarını ve tarihlerini süsleyecek en değer­li şeref madalyası kabul ettikleri lakapları takar. Bunun bir sonucu ola­rak Hz. Peygamber, Ebubekir'e sıddtk, Ömer'e faruk, Osman'a zinnû-reyn, Ali'ye ilim şehrinin kapısı, Halid'e Allah'ın kılıcı, Ebu Ubeyde'ye ümmetin emini, Huzeyme ibn Sabit'e zü'ş-şehadeteyn, Cafer'e tayyar, Talha'ya da yeryüzünde yürüyen şehid lakabını verir.


Hz. Peygamber (s.a) insanların karakterlerini ve kişilerin niyetle­rini okumasını bilirdi. Liderlikteki maharetinden dolayı gönülleri hoş­nut etmeyi ve insanların enerjilerinden, kuvvetlerinden ve övünme dürtülerinden Allah'ın razı olduğu ve davetin yararına olan alanlarda sonuna kadar yararlanmayı isterdi. Mesela hem Ebu Süfyan'daki övün­me eğilimini tatmin etmiş, hem de aynı anda Mekke'nin fethedildiği o büyük fetih gününde barışın güçlendirilmesinde ondaki övünme duy­gusundan yararlanmıştı. Bunun için herkesin duyacağı şekilde şu ilanı yapmıştı:


Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse o emniyettedir, kim Mescid-i Haram'a girerse o da emniyettedir. Kim kendi evinin kapısını ka­patırsa o da emniyettedir.


Böylece bir taraftan Ebu Süfyan'daki Övünme duygusu tatmin edi­lirken, bir taraftan da aynı anda dine ve davete hizmet edilmiştir.


Hz. Peygamber (s.a) bir savaşa hazırlandığı esnada kendi kılıcını müfreze komutanı büyük kahraman Ebu Dücane'ye verir. Ebu Dücane kılıcı beline takar ve ashab arasında çalımlı çalımlı ve övünerek yürür. Hz. Peygamber buna mani olmaz. Bilakis hem ondaki övünme duygu­sunu tatmin eder, hem de askerler arasındaki yarışma ruhunu harekete geçirir. Ebu Dücane'ye şöyle der:


Ya Eba Dücane! Bu, Allah'ın hoşuna gitmeyen bir yürüyüş şekli­dir. Ancak böyle bir zamanda bundan da hoşlanır.


Hz. Peygamber (s.a) insanları değerlendirmede veya birbirinden ayırt etmede zenginliği, kuvveti veya mal ve mülk çokluğunu esas al­maz. Bilakis onun başka bir ölçüsü vardır ve o ölçüye göre bir kimseyi diğer bir kimseye tercih eder. Bu ölçüyü Allah'ın şu ayetinden almıştır:


Şüphesiz ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. (Hucurat/13)


O Kur'an'ı izleyerek şu sözü söylemiştir:


Beyazın siyaha karşı herhangi bir üstünlüğü yoktur. Ancak takva ve salih amelle bir üstünlüğe sahip olabilir.


Esas gözetilmesi ve ilgilenilmesi gereken kimselerin zayıflar ol­duğunu söyleyerek bu eğilimini en güzel şekilde geliştirmiştir. Bunun için şöyle buyurur:


Zayıf olan kişi, topluluğun lideridir.[94] Yine şöyle buyurur:


Benim (rızamı) zayıflarınızda arayınız. Çünkü siz zayıflarınız/güç­süzleriniz sayesinde rızıklandırılır ve yardım olunursunuz.


Şefkat ve sevgiye muhtaç küçük ve zayıf kimselere merhamet ile büyüklere saygıyı şu hadis-i şerifinde birlikte zikretmiştir:


Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen kim­se bizden değildir.


Kişiliğiyle, peygamberliği ve önderliğiyle kendisine itaat edilen ve saygı duyulan bu büyük ve hikmet sahibi lider, dış görünüşlere önem vermeyen ve insanların birbirlerini tanımaları için makam, mev­ki, mal, mülk, güç ve kuvvet gibi şeyleri ölçü olarak tanımayan bir kimse idi. Bilakis o hep şöyle derdi:


Ben ancak bir kulum. Bir kulun yediği gibi yerim ve bir kulun oturduğu gibi otururum.


O, kendisine itaat edilen ve yoluna canlar feda edilen bir kimse ol­duğu halde, koyun sağar, ayakkabı tamir eder, devesine yem verir, el­bisesini diker, kediye su verir, binitin arkasına biner, pazardan eşyası­nı taşır, kendisine bir şey sormak için yönelen ihtiyar kadına kulak ve­rir, sözünü bitirinceye kadar onu dinlemeye devam eder ve böğürleri­ne iz yapıncaya kadar bir hasır üzerinde uyurdu.


Hz. Peygamber'in büyüklüğünü tanımamız için dost ve düşmanla­rın, muslini ve gayr-i müslimlerin ona olan takdirlerini biraraya getir­memiz yeterlidir. İşte Avrupalı bilim adamı Dr. Marx Duader, Hz. Peygamber'in getirdiği dine mensup bir kişi olmadığı halde ondan şöyle söz ediyor:


Muhammed bir peygamber olmasa bile, peygamberlere ait fazilet­lerden iki tanesine kesin olarak sahiptir: O, etrafındaki insanların tanıyamadığı Allah gerçeğini tanımış ve içinden gelen karşı ko­nulmaz bir duygu ile bu gerçeği insanlara anlatmıştır. Bu fazile­tiyle o, cesaret ve kahramanlık yönünden îsrailoğullarınin pek çok peygamberinden daha üstün bir mertebede olmaya layıktır. Çünkü hak yolunda hayatını tehlikeye atmış, senelerce kendisine yapılan eziyetlere sabretmiş, sürgün, mahrumiyet ve düşmanlıkla karşı karşıya kalmış ve dostlukları kaybetmiştir. Bütün bunlara hicretle kurtulduğu ölüm hariç, bir insanın sabredebileceği en son nokta­ya kadar sabretmiştir. Herşeye rağmen yılmadan, usanmadan me­sajını yaymaya devam etmiş, hiçbir vaat, tehdit ve kışkırtma onu şusturamamıştır.


Putperestler arasında yaşayıp da tevhid inancına ulaşan başka in­sanlar da vardır. Fakat Muhammed'd en başka hiç kimse onun yap­tığı gibi tevhid inancını sürekli ve kalıcı hale getirememiştir. Bu -ona, inancı başkalarına taşımada gösterdiği azim ve kararlılıktan dolayı bahşedilen bir başarıdır.


"Tevhid inancına sahip başka kimseler uzlete çekilip ibadet etme­yi tercih ederken, Muhammed'i kendisinin dışındaki insanları da bu inanca ikna etmeye sevkeden şey nedir?" diye sorulduğu za­man, cevap olarak çağırdığı şeyin doğruluğuna olan inancındaki derinliği ve kuvveti kabul etmekten başka söyleyecek bir şeyimiz yoktur.


Şüphesiz ki Hz. Muhammed bir insandır ve peygamberdir, bir idarecidir, lider ve önderdir. Bütün bu özelliklerde en ideal örnektir. Kendisine uyan ve iman eden ümmetin görevi onun yolundan gitmek ve Allah'ın dinini koruyup insanların dünyasına yön vermek için ge­rekli olan kesin ve doğru metodu ondan alacakları ilhamla arayıp bulmaktır. 

 

Bu Bölümdeki(15) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-15.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
 

Soru: Hz. Peygamber (s.a) liderlere nasıl önder olmuştur? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.