☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Allah'ın varlığı konusunda delil isteyenlere ne diyebiliriz?

Sorularla islamiyet-19->Soru: Allah'ın varlığı konusunda delil isteyenlere ne diyebiliriz?Cevap: Söylendiğine göre bir astronot uzay yolculuğu esnasında "Hani Allah, O'nu göremiyorum" demiş.

Ben şuna inanıyorum ki bir zaman gelecek bilim; astronomi iman etmeye bir vesile olacak, yüce yaratıcının varlığına, hayat verici oldu­ğuna bir delil teşkil edecektir.

Astronotlardan biri "Ben bu yolculuğumda Allah'ı görmedim" derken, diğeri ise "Benim iman ettiğim yaratıcı, inkar edenin gözüne

görünmeyecek kadar büyüktür" diyor.

Şunu da hatırlamamız gerekir ki şu anda Allah'ı ve Allah'ın ayet­lerini inkar edenler, ebedi olarak böyle devam edemezler. Onların şu anki inkarları beşeri noksanlıklardandır. Bana öyle geliyor ki tabii ve kevni bilimler, astronomi ile ilgilenenler yakın bir zamanda dine dönüş yapacaklardır. Çünkü onları imandan alıkoyan şey, gururlarıdır.

Karşıdaki insan sağduyudan mahrum ise, Allah'ın varlığına dair getirilen bütün delillere rağmen inkârda diretir.

Allah (c.c) varlığının delillerine ya fıtrat, vicdan, kalb ve şuur yo­luyla, ya yerlere ve göklere bakıp akletmekle ulaşılabilir.

1. Akıl, kalb, şuur ve fıtratla Allah'ı bilmenin yolu:

Sağduyu sahibi akıllı bir insan yaratılanları düşündüğü zaman hepsinin üzerinde müessir bir kuvvet görür. Yine insanlar büyük bir be­la ile karşılaştıklarında, bilerek veya bilmeyerek o yüce kuvvet ve kud­ret sahibi Ulu Allah'a yöneliyor, O'ndan yardım diliyorlar. Kur'an-ı Kerim bir çok yerde bu gibi durumlara işaret etmiştir.

2. Yerin ve göğün yaradılışını düşünüp de Allah'ın varlığına ulaşma:

Bu akıl ve fıtrat delilinden daha bariz olup onları tamamlar. Çün­kü insan mükemmel olan, hiçbir gediği çatlağı bulunmayan semaları gördüğünde, onlar üzerinde düşündüğünde, bir yaratıcının varlığına inanmak zorunda kalır.

3. Akıl ile Allah'ı bilmenin yolu:

İnsan kâinatın kendiliğinden mi oluştuğunu, yoksa onu yüce bir kudretin mi yarattığını düşünecek olursa, önünde dört seçenek görür:

a. Hayat dediğimiz şeyin hakikati olmayan vehmi bir şey olduğu­nu farzetmek.

b.  Bu mükevenatm kendi kendine varolduğunu varsaymak.

c.  Bu mevcudatın önü ve sonu olmadığını kabul etmek.

d.  Bir mucidin bunu vücuda getirdiğine inanmak.

Hayatın hayal olup bir gerçeği olmadığı faraziyesini hassalarımız ve duygularımız yalanlamaktadır. Çünkü biz karanlığı, aydınlığı ve maddeyi görüyor; elemi, rahatı ve soğuğu algılıyor, yiyor-içiyor ve gi­yiniyoruz. Bunların hiç biri vehim değildir. Öyleyse, hayatın hakikati­nin olmayıp bir hayalden ibaret olduğu faraziyesi kendiliğinden hük­münü yitirmektedir.

Bu mükevvenatın kendi kendine oluşmasına gelince, ki bu da ikinci faraziyedir. Aklın bunu da kabul etmesi mümkün değildir. Eğer akıl bunu kabul ederse o zaman varlığın yokluktan geldiğine ve "hiç­bir şey olmayan" bir şeyin de bir şeyler yarattığına inanması lazımdır. Oysa bu mümkün değildir.

Üçüncü faraziyeye gelince ki o da alemin ebedi olduğudur. Bilim bunu yalanlamaktadır. Bilim adamları kâinatın hararetinin merhale merhale düştüğünü, günün birinde bu hararetin tamamen düşeceğini ve yokolacağmı ifade ediyorlar.

Son bulanın, ebedi ve ezeli olması düşünülemez. Bu da demektir ki mükevvenat sonradan olmadır. Öyleyse geriye bir seçenek kalıyor, o da şudur: Bu mevcut şeyler sonradan olmuştur ve onları yaratan biri

vardır, ki bu da Allah Teâlâ'dır.

Bir çok âlimin münkirlere karşı -sadece dînî naslarla yetinmeye­rek— bilimsel olguları da kullandıklarını görüyoruz. Zira münkirler nassları kabul etmezler. Bu nedenle âlimler, bilimsel araştırmalara gir­miş ve birçok kitap kaleme almışlardır.

Bu konuda bazı müracaat kitaplarına işarette bulunacağız.

Bu alanda eser veren âlimlerin başında, büyük Türk âlimi Ahmed İzzed Paşa gelmektedir. O, bu konuda Din ve Bilim adıyla -Türkçe ola­rak— önemli bir eser kaleme almıştır. Daha sonra eserini Arabçaya çe­virmek istediyse de Harf İnkılabı nedeniyle yapılamadı. Fakat eşine eserini Arabçaya tercüme ettirmesini vasiyet etti. Edebiyat Fakültesi hocalarından Üstad Hamza Tahir, merhum Dr. A. Vehhab Azam'ın da yardımıyla eseri Arabçaya tercüme etti. Telif, Tercüme ve Neşr Mat­baasında basıldı.

Bu konudaki diğer bir kitap da bir tabiat bilimcisi olan Amerikalı Prof. Kerisi Morison tarafından kaleme alınan —Arabça çevirisindeki ismiyle— Bilim İman Etmeyi Gerektirir unvanlı eserdir.

Bu kitap, İngiliz yazar Culyan Heksli'ye bir reddiyedir. İngiliz ya­zarın kitabının adı İnsan Kendi Basınadır. O bununla kâinatta insanın

gücünün üstünde güç bulunmadığını, hayatını kendisinin tanzim ettiği­ni, etrafındaki canlılara da hayat verdiğini iddia ediyor.

Burada Prof. Morison İncil, Kur'an ve diğer dini metinlerden her­hangi bir delil ileri sürmemiştir. Bilakis o başından sonuna kadar bi­limsel deliller getirmiştir.

Bu kitabı da üstad Mahmud el-Feleki bir kaç sene önce Mısır'ın Paris büyük elçisi iken terceme etmiştir.

Bu alanda bir başka kitap da Amerikalı bilim adamı Con Krofer tarafından kaleme alman Allah Bilim Asrında Daha da Tecelli Edecek­tir namındaki eserdir. Dr. Demirtaş Abdulhamid tarafından tercüme edilen bu kitap, bilimsel delillerle Allah'ın varlığını isbat etmektedir.

Bunlardan başka İslâmî çevrelerce basılan Arabça kitaplar da vardır. Mesela: Üstad Abdurrezak Nevfel'in kaleme aldığı Allah ve Modern Bilim isimli kitap bunlardandır. Yine tabiat ve felsefe alanın­da mütehassıs olan Dr. Ahmed Zeki tarafından kaleme alınan Yerde Allah ile Beraber ve Gökte Allah ile Beraber isimli kitapları da zik­redebiliriz.

Bütün bunlardan sonra şunu söyleyebiliriz: İnsanın fıtratı ve aklı şunu hay kırıyorlar: Sanata bir sanatkar, yaratılana bir yaratıcı gerekir. Bütün inkarcı ve münkirlere rağmen Allah vardır ve birdir vesselam.
Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: Allah'ın varlığı konusunda delil isteyenlere ne diyebiliriz? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.