☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Bir Ayetle Bir Vecize Arasındaki Mukayese SORU: "Sizin için kısasta hayat vardır" âyeti ile "öldürme, öldür­meyi yok eder" Arab darb-ı meselini birbiriyle mukayese ederken ara­mızda şiddetli bir tartışma çıktı. Bu konuda doyurucu bir açıklama yapmanızı rica ediyoruz. Böyle bir lütufta bulunursanız size teşekkür edeceğiz.

Sorularla islamiyet-10->CEVAP: "el-Katlu enfa li'1-katli" yani "öldürmeyi, en çok ortadan kaldıran şey, yine öldürmedir" vecizesinde âlimler ve araştırmacılar ihtilaf etmişlerdir. Bazıları bu sözün cahiliye döneminde söylendiğini iddia etmişler, bazıları da buna karşı çıkmışlar ve bu darb-ı meselin Kur'an'ın nüzulünden sonra ortaya çıktığını ve bununla da Kur'an'da-ki "Kısasta sizin için hayat vardır" âyetinin taklit edilmek istendiğini söylemişlerdir. Bazıları da bunun Farsça bir ibareden tercüme edildi­ği görüşündedirler. es-Seâlibi el-İcaz ve'l-İ'caz isimli eserinde bu darb-ı meseli Ezduşir'e nisbet eder. Dördüncü bir görüş vardır ki buna göre bu söz eski Mısırlılara ait bir hikmettir. Beşinci görüşe göre böy­le bir söz hicri üçüncü asrın sonlarına kadar Arab lisanında kesin ola­rak bilinmemektedir.


Bu ibarenin aslı ne olusra olsun eski âlimler ve muhaddisler bu âyet-i kerimeyle Arab darb-ı meselinin mukayesesi hususunda çok şeyler söylemişler, âyet-i kerimenin bu vecizeye üstünlüğünü muhte­lif üsluplarla açıklamışlar ve aralarında büyük fark olduğunu tesbit etmişlerdir.


Yerimiz müsait olmadığı için ikisi arasındaki mukayeseyi çok özet bir şekilde yapmakla yetineceğiz. Biz diyoruz ki âyet-i kerime, pek çok yönden bu vecizeden üstündür. Bunlardan bazıları şöyledir:


1. Maksat, âyet-i kerimede sadece iki kelime ile ifade edilirken bu vecizede üç kelimeyle dile getirilmiştir. Aynı mana ve maksadın az sa­yıda kelimeyle ifade edilmesi çok sayıda kelimeyle ifadesinden daha güzeldir.


2. Enfâ kelimesi ism-i tafdil kalıbıdır, yani mukayeseli üstünlük ifade eder. Mananın tamam olabilmesi için bir mukayese edilenin tak­dir edilmesine ihtiyaç vardır. Bir takdiri yaptığımız zaman şöyle deme­miz gerekir: Öldürmek, öldürmeyi öldürmekten daha çok yok eder, ya­ni Öldürme suçuna ölüm cezasını uygulamak bu cezayı uygulamamak­tan daha çok cinayetleri engelleyicidir. Görüldüğü gibi bu, sözü uzatır, te'vile ve takdire muhtaç eder. Takdire ihtiyaç bırakmayan şey, takdire ihtiyaç bırakan şeyden daha güzeldir. Bu bir kuraldır.


3. Vecizede öldürmenin yokluğu hayatın varlığını gerektirmiyor. Çünkü vecizedeki ibare bunu ifade etmiyor. Âyet-i kerimenin ibaresi ise bunu ifade ediyor. Bu yönüyle âyet-i kerime, maksadı, vecizeden daha güzel ve yeterli bir şekilde ifade ediyor.


4. Ayet-i kerimede hayat kelimesi nekre (belirsizlik olarak geçi­yor). Bu belirsizlik (nekrelik) Arabça'nın kurallarına göre büyültme ve çeşitlendirmeyi ifade eder. Böylece hayatın bütün çeşitlerini (yani ka­mu hayatını, ahiret hayatını, kişilerin hayatını ve hayat hakkının bü­yüklüğünü) kapsar. el-Katl (öldürme) kelimesi ise marifedir (belirlidir) ve böyle değildir.


5. Ayet genel bir hükmü ifade eder. Çünkü bütün kısaslar meşru­dur ve bütün kısaslar suçu engeller, hayata yol açar. Halbuki öldürme böyle değildir. Haksız yere yapılan öldürmeler vardır ki bunlar öldür­meyi ortadan kaldırmaz, aksine fitneyi şiddetlendirerek kin ve intika­ma yol açar.


6.  Ayet-i kerimede lafızlardan herhangi birisinin tekrarı yoktur. Vecizede ise el-Katl kelimesi tekrar edilmiştir.


Bazı araştırmacılar bu konuyu o kadar incelemişlerdir ki işi keli­me, harf ve ses farklılıklarına kadar götürmüşlerdir. Biz kendimize öz ve az ifade metodunu seçtiğimiz için bunları bir bir saymaya gerek görmüyoruz.[12]


7. Ayet-i kerimenin vecizeye üstün yönlerinden birisi de âyet-i ke­rimede edebi sanatlardan tıbak sanatı vardır. [13] Çünkü kısasın, kendi zıddı ve tersi olan hayata yol açması muazzam bir şeydir. Hatta Kur'an-ı Kerim bunu "kısasta hayat vardır" diye ifade ederken// har­fini kullanmıştır.// harfi kısasın kendi zıddı olan hayatın kaynağı oldu­ğuna ve onu kapsadığına işaret eder. Bunun için kısasta hayat vardır.


8. Bu vecizeyi ancak âyet-i kerimeyi duyduktan ve anladıktan sonra anlayabiliriz. Çünkü biz "öldürme öldürmeyi yok eder" sözünü işittiğimiz zaman, biz hangi tür öldürmenin öldürmeyi yok ettiğini (en­gellediğini) düşünmeye başlayacağız ve bundan kısas yoluyla öldür­menin kastedildiğini anlayıncaya kadar düşünmeye devam edeceğiz. Neticede âyet-i kerimeye döneceğiz. O halde âyet asıldır, vecize onun bir zeyli, bir ilavesi ve dipnotu mahiyetindedir, ona bağlıdır, Bazıları­nın, bu vecize Kur'an'm nüzulünden uzun zaman sonra ortaya çıkmış­tır, dediklerini gözönünde bulundurduğumuzda bu son izahın önemi daha çok belli olur.


9. Pek çok kişi bu vecizeyi kapalı ve müphem olduğu için maksa­dının dışında anlayabilir. Mesela: "Başkası seni öldürmeden sen onu öldür" diye anlayabilir. "İnsanlar sana akşam yemeği yedirmeden ön­ce sen onlarca sabah kahvaltısı yedir" demek gibi. Cahiliye dönemin­deki bilinen azgınlık ve zulümler, kin ve intikam yarışları da bu yanlış anlamaya yardım eder.


10.  Âyet-i kerime hem canın hem de organların korunmasını teş­vik ediyor. Çünkü kısas hem cana can, hem de organlara organ kısası­dır: Can can ile, göz göz ile, burun burun ile, kulak kulak ile, diş diş ile ve yaralara yara ile kısas cezası verilir. Hayat hem nefsin (kişinin kendi) hayatını, hem de organların hayatını kapsar. Çünkü bir organın hayatı, kişinin kendi hayatı demektir. Bir organın yok olması (veya iş­levsiz hale gelmesi) kişinin kısmen ölümüne benzer...Vecizede ise ha­yat hallerinden sadece tek bir hale, o da genel olarak kişinin kendi ha­yatına işaret vardır. Şüphesizki bir ibare ne kadar genel ve kapsamlı olursa o kadar sağlam ve üstün olur.


Bu konuyla ilgili daha geniş bilgi sahibi olmak isteyen kimse bü­yük tefsir kitaplarına ve aynca sadece Kur'an ilimleriyle ilgili konula­ra temas eden kitaplara müracaat edebilir. Okuyucu oralarda söz konu­su âyet ile vecize konusunda bizim bu satırlarda özetlemeye çalıştığı­mızdan çok daha fazla malumat bulacaktır.

Bu Bölümdeki(10) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-10.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Bir Ayetle Bir Vecize Arasındaki Mukayese SORU: "Sizin için kısasta hayat vardır" âyeti ile "öldürme, öldür­meyi yok eder" Arab darb-ı meselini birbiriyle mukayese ederken ara­mızda şiddetli bir tartışma çıktı. Bu konuda doyurucu bir açıklama yapmanızı rica ediyoruz. Böyle bir lütufta bulunursanız size teşekkür edeceğiz. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.