☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Aşağılık Maymunlar-SORU: Allah Teâlâ'nın yüce Kitabında: "Aşağılık maymunlar olun!" dediği kişiler kimlerdir? Onlar hangi cinstendirler? Günümüzde yaşıyorlar mı?

Sorularla islamiyet-11->CEVAP: Allah Teâlâ Bakara sûresinde şöyle buyurur:


İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine: "Aşağılık maymunlar olun!" dediklerimizi elbette bilmektesiniz. (Bakara/65)


A'raf sûresinde de şöyle buyuruyor:


Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara: "Aşağılık maymunlar olun!" dedik. (A'raf/166)


Birinci âyette Yahudilere hitab edilmiştir. Allah Teâlâ bu âyette onlara atalarının işledikleri günahları ve inatçılıkları haber vermekte­dir. Allah Teâlâ cumartesi günü hariç haftanın her günü onların çalış­malarını mubah kılmıştı. Cumartesi günü dünyevi çalışmalarını terketmeye, mal ve dünya sevgisinin kendilerini azdırmaması için o gün kendilerini ibadete vermeye çağırdı. Fakat onlar rabblerinin emrine bo­yun eğmediler, taşkınlık ve iftira ederek cumartesi günü çalıştılar. Bu­nun üzerine rabbleri onların insanlık dairesinden çıkmalarına ve hay­vanlığın meralarında otlamalarına hükmetti. Onlar da bayağılıkta ve maymun iştahlılıkta maymunlar gibi oldular. Allah'ın rahmetinden ve O'nun lütfedeceği saygınlıktan mahrum bırakıldılar. Üzerlerinde alçak­lık ve basitliğin tezahürleri ortaya çıktı. Kötülük ve fenalıkları Övüne­rek yaptılar. Neticede insanlar tarafından tahkir edildiler ve kötülendiler. Müfessirlerin ekserisi onların maymuna dönüşmelerinin maddi ve gerçek bir dönüşüm olduğu görünüşünü benimsemişlerdir. Bu Allah'ın kudretine ağır gelen bir iş değildir. Mücahid ise şöyle demiştir:


Onların şekilleri değişip maymuna dönüşmedi, fakat kalpleri de­ğişti ve maymun kalbine dönüştü. Tıpkı Cuma süresindeki şu âyette merkeplere benzetildikleri gibi, burada da maymunlara benzetildiler:


Kendilerine Tevrat öğretildiği halde onun gereğini yapmayanların durumu, sırtına kitap yüklenmiş merkebin durumu gibidir. Al­lah'ın âyetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür! Allah zalim­leri doğru yola eriştirmez.


Mâide sûresinde de maymun ve domuzlara benzetildiler:


De ki: "Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber ve­reyim mi? Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, aralarından may­munlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkardığı kimseler. İşte bun­lar, durumu daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır." (Mâide/60)


Suyûti ed-Durrü'l-Mensûr isimli tefsirinde İbnü'l-Münzir ve İbn Ebi Hatim'in "Onlara aşağılık maymunlar olun, dedik" âyeti hakkında şunu rivayet ettiklerini söylemiştir:


Onların kalpleri değişmiştir, yoksa maymuna dönüşmemişlerdir. Bu sadece onlar için yapılan bir benzetmedir.


Bu konu hakkında Menar Tefsiri'nde özetle şu bilgiler verilmiştir:


Müfessirlerin çoğunluğu "maymunlar olun" ayetinin, onların şe­killerinin maymuna dönüştüğü ve gerçek maymunlar oldukları anlamını ifade ettiği görüşündedirler. Âyet-i kerime bu görüşün bir delili olamaz. Bu hükme ancak nakil ile varılabilir. Eğer bu gö­rüş sahih olmuş olsaydı âyette asiler için bir öğüt ve ibret Özelliği


bulunmazdı. Çünkü onlar, asilerin hiçbirisinin maymuna dönüş­mediğini müşahedeyle bilirler, dolayısıyla Allah'ın kendilerini de insanlıktan çıkarmayacağını düşünürler. Çünkü bu, Allah'ın yara­tıklarına uyguladığı bir sünnet değildir. Ancak en büyük ibret, da­ha önceki milletlerde Allah'ın uyguladığı sünnetin (yani devamlı yaptığı uygulamanın), rabbinin emrinden dışarı çıkan ve Allah'ın kendisi için çizdiği doğru yoldan sapan kimsenin insanlık merte­besinden çıkıp hayvanlık mertebesine girdiğini bilmesinde vardır. Sünnet-i ilahi her zaman aynıdır. Allah Teâlâ önceki milletlere na­sıl muamele etmişse şimdiki milletleri de aynı muameleye tabi tu­tar. Bu sebeple müteakip âyette şöyle buyurulur:


Biz bunu, çağlaşlarma ve sonradan geleceklere bir ceza örneği ve muttakilere (Allah'tan sakınanlara) öğüt olsun diye yaptık. (Bakara/66)


Ayette geçen nekal (ceza örneği) kelimesi, başkasının ibret alma­sı ve haddi aşmaması için bir şahsın başına gelen aşağılanma ve eziyet demektir. Çağdaşlarından kastedilen, cezai an dınldıklan es­nada hayatta olanlardır.


Muttakilere bunun bir öğüt olmasına gelince, muttaki bununla öğüt alır ve haddi aşmaktan uzak durur: "Bunlar Allah'ın koydu­ğu sınırlardır, bu sınırlara yaklaşmayın!" Muttakiler bunu başka­larına da öğüt olarak verir. Bu cezanın hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere ibret, muttakilere öğüt olarak verilmesi, an­cak milletlerin terbiyesi, seciyelerin güzelleştirilmesinde devamlı yürürlükte olan sünnete (ilahi kanuna) göre cereyan etmesiyle mümkündür. Bu, basiret sahiplerince malumdur, Önceki ve sonra­ki âriflerce de meşhurdur. Onların maymunlara ve domuzlara dö­nüştürülmesinden söz edilmesiyle sadece korkutma kastedilmiştir, haddi aştıkları, tuhaf şeyler yaptıkları kastedilmiştir. Mücahid'in tefsiri bu konudaki ibret için en uygun ve düşünceyi harekete ge­çirmeye en elverişli olan tefsirdir.


Müfessirlerin çoğunun dediği gibi bu değişim ve dönüşüm ister maddi olsun, isterse bir grup müfessirin dediği gibi manevi olsun, değişime uğrayanlarla, -müfessirlerin dediğine göre- Davud'un (a.s) za­manındaki yahudilerden bir topluluk kastedilmiştir.

Bu Bölümdeki(11) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-11.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Aşağılık Maymunlar-SORU: Allah Teâlâ'nın yüce Kitabında: "Aşağılık maymunlar olun!" dediği kişiler kimlerdir? Onlar hangi cinstendirler? Günümüzde yaşıyorlar mı? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.