☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Hûd Peygamberin Kavmi SORU: Yüce Allah Hûd peygamberi hangi kavme gönderdi? Hz. Hûd'un daveti ne idi? Hûd peygamber nerede defnedilmiştir?

Sorularla islamiyet-9->CEVAP: Cenab-ı Hak, Hûd peygamberi İlk Âd Kavmi denen kavme göndermiştir. Bunların bir takım putları vardı, onlara tapıyorlardı.


Görmedin mi rabbin ne yaptı Âd kavmine? Direkleri (yüksek bi­naları) olan İrem şehrine... (Fecr/6-7)


Yukarda zikrettiğimiz ayetlerde sözü edilen bu kavim, Âd b. İrem'in çocuklarıdır.


Hud kavmi Yemen'de dağlık bölgelerden oluşan Ahkaf da yerleş­mişlerdi.


Kısas-ı Enbiya kitabının sahibi şöyle diyor: Âd kavminin evleri Afkaf topraklarında idi. Burası Hadramut'un kuzeyinde bir yer idi. Bu bölgenin kuzeyinde de yüksekçe bir boş alan vardı. Doğusunda ise Amman bulunuyordu.


Günümüzde Ad kavminin yeri kumdan ibarettir. Yerleşim birimi değildir.


Eski bir yerleşim yeri olan bu bölgede, sürekli nimetin olduğu bu yerde hiç bir Avrupalı araştırmacı ve arkeoloji uzmanı kazı ve araştır­ma yapmamıştır. Belki kumlu bölgenin altında tarihî bir servet ve an­tik eserler ortaya çıkacaktır. Bu kum yığını altında gelişmiş büyük bir medeniyet gün yüzü görecektir.


Hadramut'un kuzeyinde bulunan şehirlerden biri, bir grup araştır­macı tarafından araştırmaya tabi tutulmuş ve üzerinde çivi yazısı bulu­nan mermerden yapılmış çanaklar bulunmuştur.


Ebû't Tufeyl Amir b. Vaile şöyle anlatıyor: Ebu Talib oğlu Ali'nin Hadramut'lu bir adama "Sen kırmızı topraklı tepeyi -burada Erâk ve Sidr otu biter- gördün mü?" diye sordu. Adam: 'Evet ey mü'minlerin emiri! Yemin ederim ki sen onu gören birisi gibi tanımladın" dedi.


Hz. Ali: "Hayır ben görmüş değilim, fakat onunla ilgili rivayeti söyledim" dedi. Hadramut'lu adam: "Orasının durumu nedir?" diye so­runca, Hz. Ali: "Orada Hûd aleyhi s selam'm kabri vardır" buyurdu.


İbn Cerir der ki: Bu rivayetin faydası onların vatanının Yemen'de olduğunu ve Hz. Hûd'un orada defnedildiğini bildirmesidir.


Hûd peygamber soy bakımından kavminin en şereflisi idi. Çünkü Hz. Allah peygamberleri halkın en şerefli ve faziletli olanlarından gön­dermiştir. Fakat Hûd peygamber'in halkı güçlü ve katı kalpli kimseler idi. Bu yüzden hakikati en şiddetli şekilde yalanladılar. Bu sebepledir ki Hz. Hûd onları ortağı olmayan ve tek olan Allah'a ibadete, O'ndan korkmaya ve O'na itaate davet etti.


İbn İshak'tan rivayet olduğuna göre Hûd kavmi putlara tapıyor­du. Bu putlardan birinin adı Sadâ diğerinin adı Sumûd bir diğeri de Heba idi.


İbn İshak'ın ifadesine göre Hûd kavmi Amman'dan Hadramut'a ka­dar Yemen'de yerleşmişlerdi. Bununla beraber yeryüzünün her tarafına yayılmışlardı. Onlar bulundukları yerin halkını üstün kuvvetleri ile pe­rişan ettiler . Bunlar Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorlardı.


Hz. Allah onlara kendilerinden olup soy bakımından orta derece­de olan, durum bakımından en faziletlilerinden bulunan Hûd peygam-ber'i gönderdi. Peygamberleri onlara Allah'ın birliğine iman edip O'ırdan başkasına tapmaya son vermelerini ve zulüm yapmamalarını emretti.


Onlar Hûd peygamberi yalanlayarak ona karşı koydular. Hz. Hûd'a: "Bizden daha güçlü kim var?" diyorlardı.


Hz. Hûd'a bir kısım insanlar uydu. Bunlar imanlarını gizleyen az bir insan grubu idi. Âd kavmi Allah'a karşı koyup Peygamber'i yalan­layıp, yeryüzünde bozgunculuk ve baskılarını artırdılar. Yüksek yerle­re yararı olmayan eğlence maksadı ile binalar yaptılar.


Hz. Hûd bunlarla konuşarak onlara şöyle dedi:


Siz her yüksek tepeye bir alâmet (gibi yapı) bina ederek eğleniyor musunuz?" Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı yapı­yorsunuz? Yakaladığınız zaman, zorbalar gibi yakalıyorsunuz. (Şuarâ/128-130) Onlar Hz. Hûd'un söylediklerine şöyle karşılık verdiler:


Ey Hûd! Sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözün­le tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecek de de­ğiliz. Biz "Tanrılarımızdan biri seni fena çarpmış" demekten baş­ka bir söz söyleyemeyiz. (Hud/53-54)


Hûd peygamber onlara şöyle dedi:


Ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. O'ndan başka (taptıklarınızı hepsinden uzağım). Haydi hepiniz bana tuzak kurun; sonra da bana mühlet vermeyin. Ben, benim de rabbim, sizin de rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü kımıldayan hiç bir varlık yoktur ki O (Allah) onun perçeminden yakalamış olmasın. (Hud/55-56)


Kur'an A'raf suresinde kısa ve özlü bir biçimde Hûd peygam-ber'in hikayesine şöyle temas ediyor:


Ad kavmine de kardeşleri Hud'u (gönderdik). O dedi ki: "Ey kav­mim! Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Ha­lâ sakınmayacak mısınız?"


Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: "Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanı­yoruz."


(Hud): "Ey kavmim!" dedi "Ben beyinsiz değilim; fakat ben âlemlerin rabbinin bir elçisiyim. Size rabbimin vahyettiklerini du­yuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Sizi uyar­mak için içinizden bir adam vasıtasıyla rabbinizden size bir zikir (kitap) gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki O sizi, Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz." De­diler ki: "Sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tap­makta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardan isen, bizi tehdit ettiğini (azabı) bize getir!"


(Hud) dedi ki: "Üzerinize rabbinizden biz azap ve bir hışım inmiş­tir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor mu­sunuz? Bekleyin öyleyse, şüphesiz ben de sizinle beraber bekle­yenlerdenim."


Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayet­lerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. (Hud/65-72)


Kur'an-ı Kerim Hûd peygamber'in ve kavminin kıssasından Hud, Mü'minun, Şuarâ, Fussilet, Ahkâf, Zâriyât, Kamer ve Hakka surelerin­de de söz etmiştir.

Bu Bölümdeki(9) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-9.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Hûd Peygamberin Kavmi SORU: Yüce Allah Hûd peygamberi hangi kavme gönderdi? Hz. Hûd'un daveti ne idi? Hûd peygamber nerede defnedilmiştir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.