☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Allah'ın gönderdiği peygamberlerin sayısı kaçtır?

Sorularla islamiyet-9->CEVAP: Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle Duyurulmaktadır:


Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sa­na da vahyettik. (Nitekim) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Ya'kub'a, Esbafa, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyet­tik. Davud'a da Zebur'u verdik.


Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. (Yerine göre) müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın! Allah izzet ve hikmet sahibidir. (Nisa/163-165)


İbn Kesir bu ayetler hakkında (gerekenleri) söylemiş ve Kur'an'da adı geçen peygamberlerin isimlerini şöyle sıralamıştır: Adem, İdris, Nuh, Hûd, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Ya'kub, Yusuf, Eyyüb, Şuayb, Musa, Harun, Yunus, Dâvud, Süleyman, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa, -pek çok müfessire göre Zül'kifl- ve bunların efendisi Mu-hammed (s.a).


îbn Kesir daha sonra dereceleri çeşitli olan ve bu konudan bahse­den bir takım hadislere yer veriyor. Bu hadislerden birisi Ebu Zer ha­disidir. Ebu Zer ile Rasûlullah arasında şöyle bir konuşma geçiyor:


Ey Allah'ın Rasûlü! Peygamberlerin sayısı kaçtır?


Yüz yirmi dört bindir.


Ey Allah'ın Rasûlü! Bunlardan rasûl olanlar kaç tanedir?


Üçyüz onüç.


Ey Allah'ın Rasûlü! Bunların ilki kimdir?


Âdem aleyhisselam.


Ey Allah'ın Rasûlü! Adem hem nebî, hem rasûl müdür?


Evet! Allah (c.c) onu eliyle yaratmış, ona ruhundan üflemiş ve onu mükemmel bir şekilde yaratmıştır.


Daha sonra Hz. Peygamber şöyle buyurdu:


Ey Ebu Zer! Bu peygamberlerden dördü Süryanilerdendir: Âdem, Şit, Nuh ve İdris. Dördü de Arab'tır: Hud, Salih, Şuayb ve ben. Ey Ebu Zer! İsrail oğullarının ilk peygamber'i Musa, sonuncusu İsa'dır. Peygamberlerin ilki Hz. Âdem, sonuncusu da benim.


Bu konudaki bir diğer hadis şudur:


Kasım'ın Ebu Ümame'den rivayet ettiğine göre Ebu Ümanıe şöyle demiştir: Hz. Peygambere: "Peygamberlerin sayısı kaçtır?" dedim. "Yüzyirmi dört bindir" cevabını verdi. Bunların 315'i rasûldür.


Hz. Enes'in rivayetine göre Rasûlullah şöyle buyurmuştur:


Geçmiş ümmetlerde peygamber kardeşlerimden sekiz bin peygam­ber vardır. Sonra Meryem oğlu İsa, ondan sonra da ben geldim.


İbn Kesir peygamberlerin sayısı konusunda Ebu Zerr'den uzun bir hadis rivayet ediyor:


Ebu Zerr diyor ki:


Mescid'e girmiştim. Orada Hz. Peygamber yalnız oturuyordu. Ya­nına gidip ben de oturdum. Dedim ki: "Ey Allah'ın Rasûlü! Sen bana namaz kılmamı emretmiştin." Rasûlullah bunun üzerine şöyle buyurdu: "Namaz emredilenlerin en hayırhsıdır. İstersen çok kıl, istersen az kıl." Sonra aramızda şu (uzun) konuşma geçti:


- Ey Allah'ın Rasûlü! Amellerin en faziletlisi hangisidir?


- Allah'a iman etmek ve O'nun yolunda cihat etmek.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Mü'minlerin en faziletlisi kimdir?


- Ahlâkı en güzel olandır.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Müslümanların barışçı olanı kimdir?


- Elinden ve dilinden insanların eziyet görmediği kimsedir.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Hangi hicret daha faziletlidir?


- Günahlardan yapılan hicret, hicretlerin en faziletli sidir.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Hangi namaz daha faziletlidir?


- Kıyamı uzun olandır.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Hangi oruç daha faziletlidir?


- Makbul olan farz oruç. (Böyle bir orucun) Allah katında değeri kat kattır.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Hangi cihat daha faziletlidir?


-  (Mücahidin) atının boğazlanıp, kendisinin kanının döküldüğü cihad.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Hangi köle daha faziletlidir?


- Bedeli yüksek olup bulunduğu ailede (diğerleri arasında) en de­ğerli olandır.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Hangi sadaka daha faziletlidir?


- Fakirliğe rağmen gizlice verilen sadakadır.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Sana nazil olan ayetlerin en büyüğü hangi­sidir?


- Ayet'el-Kürsi'dir.


Daha sonra Rasûlullah şöyle buyurdu: "Ey Ebu Zer! Allah'ın kür­süsünün yanında yedi kat gök çöle atılmış bir halka gibidir. Arş'ın kürsüye olan üstünlüğü, çölün o halkaya olan üstünlüğü gibidir."


- Ey Allah'ın Rasûlü! Peygamberlerin sayısı kaçtır?


- Yüz yirmi dört bindir.


- Bunların kaç tanesi rasûldür?


- Üçyüz onüç (kişiden oluşan) kalabalık ve temiz bir topluluk.


- Rasûllerin ilki hangisidir?


- Adem aleyhisselam.


- Hz. Adem hem nebi, hem rasûl müdür?


- Evet, Allah (c.c) onu eliyle yaratmış, ona ruhundan üflemiş, ön­ce onu mükemmel bir şekilde yaratmıştır.


Daha sonra Rasûlullah şöyle buyurdu:


Ya Eba Zer! (Bu peygamberlerin) dördü Süryanilerdendir: Âdem, Şit, Hanuh ki o İdris'tir ve ilk dikiş dikip kalemle yazandır- ve Nuh. Dördü de Arablardandır: Hud, Salih, Şuayb ve ben. Ey Eba Zer! İsrail oğullarının ilk peygamberi Musa, sonuncusu İsa'dır. Rasûllerin ilki Âdem, sonuncusu Muhammed'dir.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Hz. Allah kaç kitap indirmiştir?


- Hz. Allah 104 kitap indirmiştir. Cenab-ı Hak, Şife 50, Nuh'a 30, İbrahim'e 10 sahife indirmiştir. Hz. Musa'ya Tevrat'ı indirmiş, Tevrat'tan önce de 10 sahife indirmiştir. Allah İncil'i, Zebur'u ve Kur'an'ı da indirmiştir.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Hz. İbrahim'in sahifelerinde ne vardı? -Hz. İbrahim'in sahifelerinde şunlar vardı:


Ey güçlü, mağrur ve imtihan edilen kral! Ben seni dünya malı toplaman için göndermedim. Ben seni zulme uğrayan kimsenin bana duası ulaşmadan uğradığı zulmü ortadan kaldırman için gönder­dim. Çünkü ben kâfir bile olsa mazlumun duasını geri çevirmem.


İbrahim'in sahifesinde şu misal de vardı:


Akıllı kimseye gereken odur ki bir takım (belirlediği) zamanları olsun: Rabbine yalvaracağı zaman, nefsini hesaba çekeceği za­man, Allah'ın yarattıkları üzerinde düşüneceği zaman ve yeme iç­me gibi ihtiyaçlarına ayırdığı zaman. Akıllı kimse (şu) üç şeyden başka şeylere ilgi duymamalıdır:


Ahireti için azık hazırlamak, hayatını düzeltmek ve haram olma­yan tad alacağı bir şeyi elde etmek.


Akıllı kimse zamanı iyi değerlendirmeli, işine yönelmeli ve dilini tutmalıdır. Yaptığı işe göre konuşan kimsenin sözü az olur; kendi­ni ilgilendiren şeylerden başkasını konuşmaz.


- Hz. Musa'nın sahifesinde neler vardı? Ey Allah'ın Rasûlü!


- Hz. Musa'nın sahifelerinin hepsinde ibretli şeyler vardı. (Bun­lardan bir kısmı şöyle idi):


Ölümü hakkı ile bilip de sevinç içinde yaşayana, kaderi bilip de kendisini yorana, dünyayı ve içindekilerle birlikte dünyanın de­ğiştiğini görüp de dünyaya bel bağlayana, hesaba çekileceğini ke­sin bir şekilde bilip de amel işlemeyene şaşarım.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Hz. İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinden (bugün) elimizde bir şey var mıdır?


- Evet, Ey Eba Zer! İstersen Ala suresinin (14 ila 19.) ayetlerim oku.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Bana tavsiyede bulun!


- Sana takvayı (Allah'tan korkmayı) tavsiye ederim. Zira böyle hareket etmen senin (her) işinin başıdır.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Bana daha fazla tavsiyede bulun!


- Kur'an okumaya ve zikretmeye (sıkı) sarıl. Zira o, senin için gökte bir zikir, yeryüzünde de bir nur'dur.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Daha fazla tavsiye et!


- Çok gülmekten kaçın. Zira çok gülmek kalbi öldürür ve kalbin nurunu giderir.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Daha fazla tavsiye et!


- Cihad'a sarıl. Zira o benim ümmetimin ruhbanlığıdır.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Daha fazla tavsiye et!


- Hayır (söylemek) dışında susmaya sarıl. Çünkü böyle yapman, şeytanı kovar ve din işlerinde sana yardımcı olur.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Daha fazla tavsiyede bulun!


- Senden aşağı olana bak, senden yukarı olana bakma! Sana yara­şan Allah'ın sana verdiği nimetleri küçümsememendir.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Daha çok tavsiye et!


- Fakirleri sev ve onlarla birlikte ol. Sana yaraşan Allah'ın sana verdiği nimetleri küçümsememendir.


- Ey Allah'ın Rasûlü! Daha artır!


- Seninle ilgiyi kesseler bile akraban ile bağlarını koparma!


- Ey Allah'ın Rasûlü! Daha artır! -Acı da olsa hakikati söyle!


- Ey Allah'ın Rasûlü! Daha artır!


-Allah konusunda ayıplayanların ayıplamasından korkma!


- Ey Allah'ın Rasûlü daha artır!


İnsanlara karşı davranışlarında kendin hakkında bildiklerinden hareket et; sevdiğin hususlarda onlara kızma. Kendin hakkında bilmediğin şeyleri, insanlar hakkında bilmen veya sevdiğin şeyler hususunda onlara kızman ayıp olarak sana yeter.


Ebu Zer şöyle devam ediyor: Sonra Hz. Peygamber eli ile göğsü­me vurarak: "Ey Eba Zer! Tedbir gibi akıl, insanın kendisini gü­nahlardan alıkoyması gibi takva, güzel huy gibi soy yoktur" bu­yurdu.


Ahmed b. Hanbel'in Muğire'den, Muaz b. Rıfâa'dan, Ali b. Ye-zid'den, Kâsım'dan, Ebû Ûmâme'den rivayet ettiğine göre Ebû Zer Hz. Peygamber'e namazı, orucu, sadakayı, Âyet'el Kürsi'nin faziletini, şe­hitlerin en faziletlisini, kölelerin iyisini, Hz. Âdem'in peygamberliğini, peygamberlerin sayısını yukarda geçtiği gibi sormuştur. (Tefsir-i Ibn Kesir)

Bu Bölümdeki(9) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-9.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Allah'ın gönderdiği peygamberlerin sayısı kaçtır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.