☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Utbe Kızı Hind Hem Cahiliye Hem İslâm Döneminde Kahramanlığı Olan Kadın SORU: Siyer kitaplarında Utbe kızı Hind'den söz edilmektedir. Bu hanım kimdir? Kahramanlığı nedir?

Sorularla islamiyet-9->CEVAP: Bu hanım İslâm'dan Önce de müslüman olduktan sonra da önemli ve iz bırakan bir Arab hanımıdır. Bu hanım cahiliye ve İslâm dönemlerinin örnek Arab kadınlarından sayılan bir hanımdır.


Çevresinden aldığı etkiler onu kuşatınca güç ve iktidar sahibi ol­muş, iman nuru ile aydınlanınca da örnek olacak ve kendisinden söz edilecek birisi olmuştur.


Cahiliye dönemindeki kahramanlığı içinde bulunduğu toplumun ve halkının ölçülerine göredir. Müslüman olduktan sonra kahraman sa­yılması ise hak ölçülere göredir.


Güçlü kişiliği cahiliye döneminde ona utanılacak şeyler yaptır­mıştır. Fakat aynı güçlü kişilik iman ve İslâm nuru ile aydınlanınca onu


süslemiştir.


Buraya kadar söz ettiğimiz kimse Kureyş kabilesinden, Emeviler-den Abdi Menaf oğlu Abd'üş-Şems oğlu Rabia oğlu Utbe'nin kızı Hind'dir.


Hind, toplumunun lideri durumunda olan Utbe b. Rabia'nm kızı, Kureyş lideri durumunda olan Ebu Süfyan'm karışıdır. Emeviler için­de lider durumunda olan Muaviye'nin de anasıdır.


Hind'in annesi, kavminin hanımefendilerinden birisi olan Safiyye b. Ümeyye b. Harise b. Evkas'm kızıdır.


Hind'in bir takım özellikleri vardır ki kendisinin soyluluğuna soy­luluk katmış, Arab kadınları arasında değerini yükseltmiştir.


Hind çok düzgün konuşan ve cesaretli bir kadındır. Gurur, büyük­lük, görüş sahibi ve azimli olmak gibi özellikleri vardır.


Şiir söyleyebilen bir şair, hikmetli söz üretebilen feylesof gibidir.


Kendisi ve soyu ile kıvanç duyarken gururunun zirvesindedir. Oğ­lu Muaviye annesini tanıtırken söylediği şu söz ile onu en iyi tanıyan bir kimse olduğunu göstermiştir. Muaviye annesi hakkında "O cahili-yet döneminde önemi büyük, müslüman olduktan sonra da haberi de­ğerli bir insandır" demiştir.


İbn Abd'il-Berr onun özelliğini kısa ve güzel bir şekilde şöyle ifa­de etmiştir: "O kişilik sahibi ve gururuna düşkün bir kadındır."


Arab Edebiyatında anlatılan hikaye ve haberler arasında yer alan, cahiliye döneminde Hind'e ait bir olay, herhalde düşünce ve dikkatle­rimizi yönlendiren bir olay olsa gerektir.


Bu hikayede derinliğine bir delil bulamamak diye bir şey söz ko­nusu değildir. Gerçekten yaşanmış tarihte yerini alan bir olay ise de, bir hayal ürünü ise de durum aynıdır. Zira bir haber olarak işiteni gerçek­ten ikna eden özelliğe sahiptir. Hayal ürünü bile olsa bir gerçeği can­landırmaktadır.


Edebiyat tarihimin anlattığına göre Hind, Mahzum kabilesinden Muğire oğlu Fakihe ile evlenmiştir.


Fakihe, Kureyş gençlerinden bir gençtir. Evinde bir ziyafet odası vardı. Buraya pek çok insan izinsiz girer çıkar, burada ziyafet tertip edilirdi.


Günlerden bir gün Fakihe evinde eşi ile dinlenmekte idi. Bir işin takibi için eşi Hind'i evde uyuyor vaziyette bırakarak dışarı çıktı. Bu sırada eve gelmeye alışık olanlardan birisi çıkageldi. Hind'in uyumak­ta olduğunu görünce geldiği gibi geri döndü.


Fakihe eve dönerken eve gelen kimsenin dönmekte olduğunu gö­rüyor. Körü körüne şüphecilik Fakihe'nin kalbinde volkan gibi patla­yıp onu kışkırtıyor. Bu halde gururlu bir Arab kadını olan eşinin üze­rine yürüyerek ve onu azarlayarak: "Bu yanından çıkan kimdir?'1 diye soruyor.


Hind şöyle cevap veriyor: "Allah'a yemin ederim ki sen beni uyandırıncaya kadar uyuyordum. Asla hiç kimseyi görmedim!"


Fakat kör kıskançlık adamı şöyle söylemeye sevk etti: "Ailenin yanına git!"


Fakihe ile Hind arasında cereyan eden bu olayın haberi insanlar arasında yayıldı. Babası Hind'e yönelip ona dedi ki: "Kızım! Yalan ol­sa dahi utanç verici bir duruma düşmekten çekin. Bana işin iç yüzünü anlat; adam doğru söylüyorsa üzerine birini salıp öldürteyim, utançtan kurtulursun. Şayet yalan söylüyorsa Yemen kahinlerinden birine dava açalım, hakkında karar versin." (O zamanlar bu gibi durumlarda böyle yapılıyordu.)


Hind cevap verdi: "Babacığım! Vallahi adam yalan söylüyor".


Utbe, bunun üzerine damadı Fakihe'ye giderek ona şöyle dedi: "Sen benim kızıma büyük bir leke sürüp iftira attın ya söyledğini şa­hitle isbat edersin veya birlikte Arab kahinleri önünde davalaşınz."


Aralarında Hind, kocası ve babası olduğu halde kadınlı erkekli bir grup Yemen'e yöneldiler. Kahin'in evine yaklaşınca Hind'in yüzünün rengi değişti. Çünkü namusu, şerefi ve şöhreti az sonra hesaba çekile­cekti. Bu öyle bir hesap idi ki hesabı yapacak kimse, hatadan korunma, yanlış hüküm vermeme garantisi yoktu.


Babası kızının yüzünün değiştiğini görünce sarsıldı. Kızına gizli­ce: "Ey kızcağızım! Bu halin insanlarla birlikte buraya çıkıp herkese teşhir edilmeden olsaydı ya?" dedi.


Özgür bir kadın olan Hind kendisini şöyle savundu: "Babacığım! Yemin ederim ki kötü bir şey yaptığımdan böyle olmuş değilim. Fakat siz davayı Öyle bir adama götürüyorsunuz ki korkarım sonsuza kadar Arablann dilinde dolaşacak bir damga ile beni damgalayacaktır."


Bu gerçek ve güçlü mantık karşısında kendisini tutamayan baba: "Doğru söylüyorsun!" dedi ve kahinin bir takım yollara baş vurup (doğruyu bulup bulamaycağını) deneyeceğini kızına bildirdi. Hikaye­de anlatıldığı üzere kahin başarılı bir şekilde doğruyu buldu ve Hind'e adeta bir zafer sevinci içerisinde herkesin duyacağı şekilde yönelerek; onun eteğinin temiz olduğunu, ilerde adı Muaviye olacak bir erkek ço­cuk doğuracağını ve bu çocuğun kral olacağını söyledi.


Bunu duyan Hind ipten kurtulmuşcasına kendini kuşatan belanın içnden yürüyerek çıkıp gitti.


Elini tutmak üzere kocası Fakih'e, Hind'e yöneldi. Fakat ırzına sü­rülmek istenen lekeden öfkelenen bu hür kadın, pislikten temizlenircesine kocasının elini silkeleyerek itti ve ona şöyle dedi: "Savul git ba­şımdan! Yemin ederim ki kahin'in haber verdiği bu çocuğun senden başka birinden olması için titizlik göstereceğim!"


Hikayenin mutlaka bir sonu olacağına göre hikayeyi anlatan kim­se onu şöyle bitiriyor: Sonuçta Hind ile Ebu Süfyan evlendi ve Muavi­ye dünyaya geldi.


Hatta hikayenin sonuna şöyle bir ilave yapılıyor: Hind babasına şunları söylüyor: "Babacığım! Sen, bana danışmadan beni bu adam­la evlendirdin. Sonunda başıma gelen geldi. Artık durumunu bana açıklamadan ve özelliklerini bana bildirmeden beni hiçbir kimse ile evlendirme!"


Görülüyor ki hikayede Hind'in cahiliye döneminde iken de kişilik sahibi ve gururuna düşkün, önemli, şerefli ve yüksek seviyeden hırslı bir kadın olduğunu gösteren işaretler bulunmaktadır.


Daha sonra İbn Sa'd, Tabakât'mda bize Hind'in Ebu Süfyan ile ev­lenişini anlatmaktadır.


Amiroğullarından yaşlı bir adamın anlattığına göre Hind'in davra­nışında bir uyanıklık göze çarpmaktadır. Şöyle ki: Hind bu olaydan sonra babasına şöyle diyor: "Bana hakkında bilgi vermeden beni hiç­bir kimse ile evlendirme!" Babası da kızına "Tamam, bu senin hakkm-dır" diyor.


Bir zaman sonra babası kızına gelerek şöyle dedi: "Senin kendi halkından iki adam seninle evlenmek istiyor. Özelliklerini söylemeden bunların adını söylemeyeceğim.


Bunlardan biricisi soy ve şeref bakımından çok üstün bir kimse­dir. Fakat gafletinden iki büklüm olmuş sanırsın. Yapı ve mizaç bakı­mından güvercin kuşu gibidir. İnsanla iyi arkadaşlık eder, istediklerini iyilikle yerine getirir. Sana uymasını istersen, uyar. Bir şeye meyleder­sen seninle beraber o da meyleder. Sahip olduğu malı mülkü hakkında dilediğini yapabilirsin. Zayıf zamanlarında sen kendi görüşünle yetine­rek işini görürsün.


Diğeri ise soylu bir adamdır. İsabetli görüşleri vardır. Kökü sağ­lamdır, parlaktır, kabilesi içinde değerlidir. Ailesine edep verir, fakat başkaları ona edep veremez. Kendisine uyanları kolayca sonuca götü­rür. Karşısında olanları zorlar, yola getirir. Eşini kıskanan bir adamdır. Çoluk çocuğunu kontrol altında tutar, kimseye boyun eğmez." Bu nok­tada Hind söz alarak şöyle dedi: "Birincisi efendi adamdır. Ama şere­fini yitirebilir." Hind birinci adamla ilgili olarak söylenilenlerden anla­mıştır ki adam kadının emrine girebilecek bir tiptir. Kadının kişiliğin­de kişiliği kaybolacakıtr. Hind bu adamı istemediğini söylerek, baba­sından adamın ismini bildirmesini istemiştir.


İkinci adamla ilgili olarak da şöyle demiştir: "Bu adam şerefli ve hür bir kadının erkeğidir." Hind bu özelliği beğendiğini de söyleyerek onunla evlenmek istediğini bildirip "Kim o?" diye babasına sormuştur.


Babası: "O, Ebu Süfyan b. Harb'dır" deyince babasından şerefli bir şekilde kendisini onunla evlendirmesini istemiştir.


Görülüyor ki Hind, gözünü zirveye dikmiş, zoru seçmiştir. Elinde oyuncak olmaya elverişli yumuşak bir kocadan hoşlanmamıştır. O güç­lü, şerefli ve kişilikli bir kocası olmasını istemiştir. Neredeyse bu iste­ği uğrunda huysuz ve sert olan bir kocayı seçmiştir.


Hind'in, Ebu Süfyan ile evliliğini sürdürürken evliliğin zevkinden çok övgüye değer güzel şeyler yapılmasına daha fazla titizlik gösterd-ğini görmekteyiz.


Ikd'ul Ferid isimli kitapta rivayet edildiğine göre Yemen hüküm­darı Mekke'de kurban edilmek üzere on kadar deve göndermiş, bunla­rı Kureyş kabilesinden değerli bir kimsenin kesmesini şart koşmuştu. Hind o sıralarda Ebu Süfyan ile yeni evlenmiş bulunuyordu. Hind ko­casına şunları söyledi: "Kadınlarla zevk yapmak seni bu şerefli işi ye­rine getirmekten alıkoymasın. Kadınlarla zevke dalmak belki seni yer, bitirir."


Hind'in yerinde sıradan bir kadın olsaydı, kocasının kendisinden başka bir şey ile ilgilenmemesini ister idi. Zira yeni evlenen kimseler birlikte vakit geçirmeye daha çok önem verirler.


Buna yakın bir ifade ile şöyle diyebiliriz: Hind'in gönlünde yatan geleceğe yönelik ve kendisini layık gördüğü bu geniş ümit onun şere­fi ilgilendiren şeylerde daha aşırı olmasını sağlamıştır. Bunu şu olayda da görmekteyiz. Bir takım insanlar onu oğlu Muaviye ile gördüklerin­de Muaviye'de büyük adam olma izleri sezdiklerini ifade edip şöyle dediler: "Yaşarsa kavminin efendisi olacak!" Bunu duyan Hind şöyle dedi: "O kavminin başına geçmezse benim öyle oğlum olmasın!"


Hind bunu, hatta daha fazlasını neden söylemesin? Çünkü söz ko­nusu olan kimse oğludur. Bir annenin oğlu ile iftihar ettiği kadar o ço­cukla kim iftihar edebilir.


İşte Hind oğluna bir iki övgü söylemekle kalmıyor, kendisine oğ­lu hakkında sorulduğunda şöyle diyor: "Vallahi dört bir yanda Kureyş kabilesi toplansa sonra oğlum bunların ortasında kalsa, kesinlikle dile­diği yerden çıkar, aralarından kurtulur."


Hind'in hayatında öyle bir kara dönem vardır ki bunu temizleyip silmeye, kafalardan ve gönüllerden çıkarıp atmaya denizin suyu kulla­nılsa yetmez.


Bu kara dönem, Hind'in şehidlerin başı olan Abdulmuttalib oğlu Hamza'ya -Allah ondan hoşnud olsun- yaptıklarıdır.


Evet, Hz. Hamza Hind'in kardeşi Şeybe'yi Bedirde öldürmüş, ba­bası Utbe'nin de öldürülmesine yardım etmişti. Fakat savaş meydanla­rında bu tür olaylar kaçınılmazdır. Savaş sırasında herkes düşmanını öldürme konusunda ihtiraslıdır.


Denebilir ki cahiliye dönemi insanlarında intikam duygusunun derin etkisi vardır. Gene denebilir ki Hind bir kadındır. Kadınlarda in­tikam hisleri daha güçlüdür.


Fakat Hind'in Hz. Hamza'ya yaptığı öldürmek değil, intikam al­mak değildir. Onun yaptığı daha çirkin ve bayağı bir şeydir.


Hind Uhud savaşı sırasında halkım intikam almaya, savaşmaya teşvik ediyordu. Böylesi bir davranış, savaş mantığında garip bir şey değildir.


Hind diğer kadınlarla birlikte bir taraftan def çalıyor, bir yandan da şunları söylüyordu:


Tarık'ın kızlarıyız biz, Sanki yastıklar üstünde gideriz. Kaçarsanız biz de sizden kaçarız Hiç acımayız sizinle aramızı açarız.


Arada bir şöyle de diyordu: Haydi Abdüddâr oğulları! Haydi arkadakilerin himayecileri! Vurun kökünü kazırcasma!


Bu davranış da pek akıldan uzak değildir. Hind Harb oğlu Vahşi adındaki kölesini kışkırtıyor, eğer Hamza'yı öldürürse kendisini azad edip hürriyetine kavuşturacağını söylüyordu. Hala gönlünde düşman­lık ateşi yanıp tutuşuyordu. Kölesini her görüşünde ona: "Haydi ey Eba Desime! Gönlümdeki ateşi söndür. Ben de sana gerekeni yapaca­ğım!" diyordu.


Fakat Hind'in yaptığı bir insanın tahammül edemeyeceği, takat getirmeyeceği bir şeydir. O, şehitlerin efendisi Hamza'ya karşı tüm kö­tü duyguları ortaya koymakla beraber, onu saldırgan ve obur bir cana­var gibi öldürdükten sonra hayatını alçak ve düşmanca bir saldırı ile kaybeden kahraman şehidin burnunu, kulaklarını kesiyor, karnını yanp ciğerini çıkararak çiğneyip yemeye kalkıyor. Fakat ondan hiç bir par­ça yutamayıp çıkarıyor. Hızını alamayıp kapkara kinini ve çirkin öfke­sini ortaya koyan şiirler söylüyor.


Hind'in hayatındaki bu kara sahife, kendisini ve ailesini uzun sü­re üzen bir lakap kazanmasına yol açıyor. Düşmanları artık ona "ciğer yiyen kadın" demeye başlıyorlar.


Babasının ve oğlunun düşmanları, müslüman olup istikamet üze­re yaşamaya başladıktan sonra bile onu bu lakab ile ayıplamışlar, bu la­kapla onu kötü lemislerdir.


Bu karanlık sahife nerde? Hind'in cahiliye döneminde ve müşrik olmasına rağmen Rasûlullah'm kızı Zeyneb'e karşı gösterdiği parlak insanlık örneği nerede?


Hz. Peygamber'in kızı Zeyneb hicret hazırlıkları yaparken onu gö­ren Hind, babasından sonra Mekke'den Medine'ye göçecek olan Zey­neb'e yönelip kendisine dilediği gibi maddi bakımdan veya başka ko­nularda yardım edebileceğini söylüyor. Taberi'nin de ifade ettiğine gö­re Hz. Zeyneb'e: Ey amcamın kızı!" diye sesleniyor. Hz. Zeyneb onun bu davranışına teşekkür ediyor.


Uhud'daki kapkara bir sayfa teşkil eden davranışı nerede? Hicret sırasında Hz. Zeyneb'e gösterilen insaniyet nerede?!


Fakat Allah'ın rahmeti cahil kimselerin tasavvur edemeyeceği ka­dar geniştir. Hz. Allah'ın takdiri Hind'in Allah'ın her şeyi kaplayan rah­metinin yoluna yönelmesini dilemiştir.


Hind senlerce kibir ve inadında devam etti. Cahileye devrindeki gururunu sürdürdü. Nihayet Allah'ın sözü yüce olup Mekke'nin fethi vakti gelince Hz. Peygamber Mekke'yi fethetmek üzere Mekke'ye doğ­ru yola koyulduğunda kocası müslüman oldu.


Hz. Peygamber teker teker adlarını vererek kimin kanının döküle­ceğini askerlerine bildirdi.


Hz. Hamza'ya yaptıklarıyla müslümanlara büyük acılar tattırarak onların öfkesini kazanan ciğer yeyici Hind'in adı da kam dökülecekler arasında idi.


Hind Mekke'nin fethedilişi ile Kabe'nin etrafında namaz kılan müslümanları gördü. Bu şahane manzara onun üzerinde derin izler bı­raktı ve kalbinin kapısı İslamiyet'e açıldı. Fakat Hz. Peygamber'in ağ­zından çıkacak bir kelime ile öldürülmekten korkuyordu. Ne yapacağı­nı bilmiyordu. Düşüncesi ve bulduğu çare onu aldatmadı. Çevresinde bulunanlara: "Ben Hz. Muhammed'e biat etmek istiyorum" dedi. Ken­disine: "Seni kafir olarak görüyorduk" dediklerinde şu cevabı verdi: "Yemin ederim ki bu gece Kabe'de ibadet edildiği gibi Allah'a ibadet


edildiğini görmedim. Vallahi onların hepsi kıyam, rüku ve secde ede­rek ibadet etmedikçe gecelemediler."


Hind'e: "Sen yapacağını yaptın. Peygamber kavminden bir adam­la git!" dediler.


Hind, yanma Hz. Ömer'i alarak gitti. Hz. Ömer, Hind'in huzura girmesi için izin istedi ve izin verildi. Hind içeriye yüzü örtülü halde girdi. Hz. Peygamber onu tanımadı. Hind kelıme-i şahadeti söyleyerek canını ve kanını kurtarıp, hayatını korudu.


İbn Abd'il-Berr el-İsti'ab adlı eserinde şöyle der: "Sonra Allah Hind'in (sonunu) İslâm ile mühürledi ve Mekke'nin fethi günü müslü­man oldu."


Nevevi Tehzib'ul Esma isimli kitabında şunları söylüyor: "Hind, Mekke'nin fethinde Ebu Süfyan'dan bir gece sonra müslüman oldu ve müslümanlağı da güzel oldu."


Hz. Peygamber Hind ile Ebu Süfyan'ın nikahlarının geçerli oldu­ğunu bildirdi.


Hind'in Hz. Peygamber'in önünde Rasûlullah'a nasıl biat ettiğine dair rivayet şöyledir:


Taberi'nin anlattığına göre Hind Hz. Peygamber'in huzuruna, Hz. Hamza'ya yaptıklarını düşünerek yüzü örtülü olarak geldi. Zira yaptı­ğının hesabının sorulmasından korkuyordu.


Hind'in de aralarında bulunduğu kadın topluluğuna Hz. Peygam­ber şöyle konuşmaya başladı: "Bana Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma­yacağınız, hırsızlık yapmayacağınız hususunda biat edin!"


' Hind burada kendini tutamayıp kocasının cimriliği yüzünden ihti­yacı kadar malı (veya parayı) aldığını söyledi. Hz. Peygamber bu ifa­deyi duyunca onu tanıdı ve: "Sen Utbe kızı Hind'misin?" buyurdu. Hind: "Evet ben Hind'im, sen geçmişte olanları affet. Allah da seni af­feder" dedi.


Hz. Peygamber biat işlemini sürdürerek: "Zina da etmeyeceksiniz" buyurdu. Hind şöyle dedi: "Hür (ve şerefli) kadın zina eder mi?" Rasûlullah devamla: "Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz" buyurdu.


Bunun üzerine Hind şöyle dedi: "Onları biz büyüttük, sen Be-dir'de öldürdün. Onları en iyi bilen sensin?"


Hind'in bu sözü karşısnda Hz. Ömer kendisini tutamayıp aşırı şe­kilde güldü.


Hz. Peygamber devamla: "Elinizle ayağınız arasından' getirip (başkasından çocuk edinip de onu kocanızmmış gibi göstererek) iftira etmeyiniz" dedi.


Bunun üzerine^ Hind: "Vallahi böyle bir iftira çok çikindir" dedi.


Rasûlullah devamla: "İyi iş hususunda bana baş kaldırmayacaksı­nız" buyurdu.


Hind buna karşılık da şöyle dedi: "Biz burada sana başkaldırmak için toplanmış değiliz."


Görülüyor ki Hind iman'ın donattığı ve İslâm'ın oluşturduğu güç­lü şahsiyeti ile Rasûlullah'm karşısına çıkmış, onunla konuşarak soru­lar sormuş, izahat istemiş ve Peygambere başvurmuştur.


İslâm'a girişinden sonra Hind evine döndü. Bir de ne görsün evin bir köşesinde bir put var. Sanki Hind onu hiç görmemiş gibi ona öfke ile yöneldi. İntikam alırcasına putu ayaklarının altına alıp onu parça parça etti. Bir yandan da söyleniyordu: "Biz seninle aldandık! Biz se­ninle aldandık!"


Günler ve geceler birbirini kovaladı. Hind, İslâmiyet sayesinde hayata ve insanlara karşı tecrübe ve kültürünü arttırıyordu. Zaman za­man öğütler verir, öğütlerinde ileri görüşlülük bulunurdu.


Bu özelliğin örneğini şu olayda görüyoruz: Hind Hz. Ömer tarafın­dan oğluna vazife verildiğini görünce oğluna şöyle dedi: "Oğlum! Se­nin gibisini az ana dünyaya getirir. Seni bu zat görevlendiriyor. Hoşuna gitse de gitmese de Hz. Ömer ile uyum içinde görevini yerine getir!" Burada da Hind'in oğlu ile ve kendisi ile övündüğü gözden kaçmıyor.


Şu söz onun derin anlamı ve edebi ifadesi olan- bir sözüdür: "Kadın bir bukağıdır ki mutlaka bir boyuna takılır. Boynuna taktığın


bukağıya iyi bak!"


Onun ticaretle meşgul olmaktan kaçınmaması kişiliğinin güçlülü­ğünü gösterir.


Hz. Ömer'den aldığı 4000 dirhem sermeya ile ticaret yapan Hind, alım satımını yaptı ve sözünde durarak Hz. Ömer'den aldığı ödünç pa­rayı zamanında iade etti. Taberi Tarih'iride böyle anlatılıyor.


Utbe kızı Hind müşriklerle beraber savaşa katılıp müslümanlara kötülük yaptığı gibi, yaptıklarına keffaret olmak üzere müslümanların cihadına da katılmıştır.


Kocası Ebu Süfyan ile birlikte meşhur Yermuk savaşma katılan Hind orada güzel bir imtihan vermiştir.


Hicretin 14. yılında rabbine kavuşmuştur. O Hind ki hakkında oğ­lu şöyle demiştir: "O cahiliyede önemli bir kişi, İslâm'da da değerli ha­beri olan bir kimsedir." Allah rahmet eylesin.

Bu Bölümdeki(9) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-9.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Utbe Kızı Hind Hem Cahiliye Hem İslâm Döneminde Kahramanlığı Olan Kadın SORU: Siyer kitaplarında Utbe kızı Hind'den söz edilmektedir. Bu hanım kimdir? Kahramanlığı nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.