☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Hz. Peygamber'in (s.a) evde ailesine karşı nasıl davrandığı hakkında bilgi verirmisiniz?

Sorularla islamiyet-15->Cevap: İtidal, dünya işlerinde ifrat ve tefritin arasındaki orta yol demektir. Bu, İslâm'ın ve Kur'an'in yoludur. Allah Teâlâ şöyle buyur­maktadır:


Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybet­tiklerinin) hasretini çeker durursun. (İsra/29)


Fakat içimizdeki bazı erkekler sanki bu kaideye inanmıyor görü­nüyorlar. Bu ölçüyü kabul etmiyorlar. Özellikle kadınlara karşı davra­nışlarında ve evlerinin içindeki hal ve hareketlerinde bu kurala uymu­yorlar. İdeal bir erkek, dışardaki hayatı metanetle, kararlılıkla, mertçe ve ağırbaşlılıkla karşılar. Evine döndüğü zaman ise -ki evi onun küçük yuvasıdır, has bahçesidir ve güven mahallidir- tam bir neşe, sevinç, nezaket ve güzel ahlak numunesi olur. Bunun içindir ki Hz. Ömer (r.a) şöyle der: "Erkeğin ailesi arasında çocuk gibi olması gerekir. Onun ya­nında bulunan şeyleri istedikleri zaman bir erkek olarak bulunur".


Bunun ötesinde, dışarıda olumsuz şartlar altında, yaşam mücade­lesi, liderlik zarureti, bir topluluğun yönlendirilmesi veya iş disiplini gibi sebepler yönünden öfkelenmek, kızmak ya da ciddi bir tavır takın­mak zorunda kalsa bile, bütün bunlan evinin kapısında bırakmalı, aile­siyle ferah bir gönülle, mutlu bir halde ve yeni bir görünümle karşılaşmalı, bazı durumlarda böyle davranmak çok zor bile olsa tebessümü hiç eksik etmemelidir. Çünkü zavallı eşi onun yokluğunda uzun bir sü­re yalnızlığa alışmayı ve yalnızlıktan kurtulmayı bekledi durdu. Hem dışarıda, hem de evinde kendi eliyle hayatının düzenini bozmak iyi bir ahlak ve güzel bir yöntem değildir.


İşte Hz. Muhammed (s.a)... peygamberlerin lideri... nebilerin so­nuncusu... Allah'ın bütün yarattıklarının en üstünü....O, hiç durmadan Allah yolunda cihad eder. Müşrik ve kafir düşmanlarıyla devamlı kar­şı karşıya gelir. Davetin, insanların ve hayatın her türlü sıkıntısını ta­şır. Sinirleri yıpratıcı herşeye karşı bütün gayretini ortaya koyar. Kemalin ve yüceliğin nurları etrafa hep ondan yayılır. Fakat evine dön­düğü andan itibaren hemen daha kapıdan girmeden üzerindeki cihad ve ciddiyet elbisesinden sıyrılır, şefkatli ve saygın bir eş, hoş sohbet bir arkadaş ve üslubu güzel bir dost elbisesine bürünür. Artık evinde, Allah'ın yarattıklarının en üstünü, kadınlarına karşı davranışında in­sanların en şakacısı, en tatlı dillisidir. Sözleriyle ruhları ve gönülleri kendisine bağlar. Evinin içinde nübüvvet makamının sahibi olduğunu hiç belli etmez, ashabı arasındaki eşsiz heybetini ev halkına hissettir-mezdi. Ev işlerinde ailesine yardım eder, ayakkabıları tamir eder, el­biselerini yamar, kovayı onarır, koyun sağar ve içmesi için kedinin önüne kabı eğerdi.


Hz. Peygamber (s.a) ailesine gücünün yettiği kadar neşe ve sevinç saçmaya çalışırdı. Mesela torunları Hasan ve Hüseyin'i memnun etmek için sırtında taşırdı. Onunla oynasınlar diye Aişe'nin yanına Ensar'm kızlarını getirirdi. Onların yanında oynadıkları küçük bebekler görür ve bunu yadıgamazdı. Aksine onların bu bebeklerle oynamalarına gü­lerdi. Hz. Aişe'ye olan sevgisini, meylini ve ihtimamını izhar etmek için her türlü sebebe başvururdu. Hz. Aişe bir kaptan bir şey içtiği za­man, onun ağzını koyduğu yere ağzını koyar ve oradan kendisi de içer­di. O, bir şey yediği zaman onun yediği yerden ya da yakınından yer­di. Onun kucağına yaslanır, zaman zaman onu onore etmek için bu va­ziyette iken Kur'an okurdu. Bunda şaşılacak bir durum yok; çünkü o, Allah Teâlâ'nın çok merhametli ve çok şefkatli olarak vasıflandırdığı yüce bir peygamberdi.


Bu yüce ahlaki Özelliklerinden dolayı eşinin kalbine girer, onu ra­hatlatır ve teselli ederdi. Dine veya ahlaka aykırı olmayan hiçbir hare­kete ve eğlenceye mani olmazdı. Mesela evinin önünde nezih sportif hareketler içinde salma salına kılıç oyunları oynayan Habeşli bir gru­bu görür bunların oyunlarını omuzuna dayanarak seyretmesi için Hz. Aişe'ye müsade etmiş, bir müddet seyrettikten sonra: "Yeter mi Aişe?" demişti. Aişe: Acele etme? demiş, bir müddet bekledikten sonra ikinci defa: "Yeter mi Aişe!" demişti Aişe tekrar Acele etme demiş, Hz. Pey­gamber üçüncüsünde de aynı şeyi söylemiş, Hz. Aişe artık yeterli gör­müş ve: Evet! demişti. Sonra odasına geri dönmüştü.


Yine Hz. Peygamber, Hz. Aişe'yle evliliklerinin başlangıcında onunla koşu müsabakası yapmıştı. O esnada kilosu hafif olan Aişe çok atikti. Seneler sonra Hz. Aişe'yi yarışa davet etti ve tekrar müsabakaya tutuştular. Bu esnada Hz. Aişe biraz şişmanlamış ve hareketleri ağırlaş­mıştı. Hz. Aişe yarışa hazırlanmak için elbisesini ortasından bağlamış­tı. Yarışa başlayacakları yeri belirlemek için bir çizgi çektiler. Yarıştı­lar ve bu sefer yarışı Hz. Peygamber kazandı. Rasûlullah yarıştan son­ra şöyle latife etti: İşte bu onun rövanşıdır!


Hz. Peygamber, bu güzel, tatlı ve hoş şakaları sadece eşlerinden birisine değil, hepsine yapardı. Onlarla karşılaştığı zaman bu saf ve ra­hatlatıcı şakaları icat etmeye çalışırdı.. Sevgili eşi Hz. Aişe (r.a) Haci-re isimli bir tatlı yapmıştı. Bu, un ve sütle ya da yağla pişirilen bir tat­lı idi. Rasûlullah (s.a) eve geldi. Daha sonra (diğer) eşi Şevde bintu Zem'a da geldi. Hz. Aişe, Hz. Sevde'ye dedi ki: "Buyur ye!" Hz. Şev­de "Ben bundan hoşlanmam" deyince, Hz. Aişe dedi ki: "Vallahi ya bundan yersin, ya da bunu senin yüzüne bularım!" Hz. Şevde: "Ben onun tadına bakmam" deyip yememekte ısrar edince, Aişe validemiz bunun üzerine tabaktaki tatlıdan eliyle bir miktar aldı ve şaka yollu Hz. Sevde'nin yüzüne sürdü. Rasûlullah (s.a) ikisinin arasında bulunuyor­du. Sevde'ye yol açtı o da tabaktan eliyle bir miktar alarak, Hz. Ai-şe'nin yüzüne sürdü, Rasûlullah (s.a) aile fertleri arasındaki bu sevgi ve muhabbet havasından dolayı mutlu bir şekilde gülüyordu.


Hatta onun ahlaki güzellikleri, latif karakteri ve asaleti, kızması­nın beklendiği ve öfkelenmesinden korkulduğu durumlarda bile ortaya çıkardı. Bir gün hanımlarından birisiyle kendisinin arasında basit bir tartışma çıkmıştı. Öfkenin şiddetinden hanımı ona: "Sen de peygamber olduğunu zannediyorsun, öyle mi!" deyivermişti. Bu ağır ifadeye rağ­men Rasûlullah onun sözüne sadece tebessüm etti, sanki öfke ateşinin üzerine bol su dökerek onu küle dönüştürdü!


Aişe validemizle aralarında bir tartışma çıkmıştı, Hz. Aişe'nin ba­bası Hz. Ebû Bekir'in hakemliğine müracaat ettiler. Hz. Peygamber (s.a) Hz. Ebû Bekir'in yanında Hz. Aişe'ye dedi ki: "Ya Aişe önce sen mi konuşursun, yoksa ben mi konuşayım?" Hz. Aişe şöyle dedi: "Ön­ce sen konuş, fakat sadece gerçeği söyle!" Hz. Ebû Bekir, kızının bu ağır ifadesi üzerine ona öyle bir tokat vurdu ki Hz. Aişe'nin yüzünden kan geldi ve kızma şöyle dedi: "Ey nefsinin düşmanı! Hiç Allah'ın Ra-sûlü gerçeğin dışında bir şey söyler mi?" Hz. Peygamber, Hz. Ebû Be­kir'in kızını tokatlamasına çok üzüldü. Hemen ikisinin arasına girerek Hz. Ebû Bekir'e şöyle dedi: "Seni böyle yapasın diye çağırmadık!" Kı­sa bir müddet sonra evlilik hayatının mutlu günlerine tam olarak geri döndüler. Bu ahlakta tuhaf ve şaşılacak bir taraf yoktur. Çünkü Mu-hammed (s.a) şu sözleri söyleyen kimsedir:


Sizin en hayırlınız, ailesine karşı hayırlı olamnızdır. Ben, sizin içi­nizde ailesine karşı en hayırlı olanınızım.


Sizin dünyanızdan bana kadınlar ve güzel koku sevdirildi; ama gözümün aydınlığı namaz oldu.


Hz. Peygamber (s.a) çoğu zaman şöyle dua ederdi:


Allahım! Şeklimi güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelliştir!


Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:


İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranız­da muhabbet ve rahmet var etmesi O'nun belgelerindendir. Şüphe­siz bunlarda, bilenler için dersler vardır. (Rum/21)


Onlarla (kadınlarınızla) güzellikle geçinin. (Nisa/19) Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurur:


Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Ey erkekler! Kadınlara defalarca size itaat etmelerini ve sizin haklarınız konusunda Al­lah'ın emirlerine uymalarını söylediğimize göre, size de onlara ta­hakküm ve haksızlık etmemenizi hatırlatmamız adaletin bir gere­ğidir. Kadın yumuşak bir yapıya sahiptir.


Güzel bir muameleye, düzeltilmeye ve doğrultulmaya müsaittir. Fakat kötü bir muamele ve şiddet onu taşkınlığa ve inatçılığa iter.


Hadis-i şerifte de belirtildiği gibi o eğri kaburga kemiğinden yara­tılmıştır. Kadınlara haksızlık yaptığınızda unutmayın ki bir kadın, az­gın bir erkeğin elinde onun kullandığı bir eşya ya da alıp satacağı bir


meta değil, aksine İslâm'ın ve Kur'an'ın hükmeyle bir takım haklan ve saygınlığı olan bir insandır. Allah'ın sizi görüp gözettiğini bilin ve ka­dınlar hakkında adaletli olun! 

Bu Bölümdeki(15) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-15.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
 

Soru: Hz. Peygamber'in (s.a) evde ailesine karşı nasıl davrandığı hakkında bilgi verirmisiniz? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.