☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Kur'an-ı Kerim, peygamberleri yalanlayan kavimlerin içe­risinde Ashab-ı Ress'i de zikreder. Kimdir bunlar? Nerede yaşamışlar­dır? Ress kelimesinin anlamı nedir?

Sorularla islamiyet-11->CEVAP: Allah Teâlâ Furkan sûresinde şöyle buyurur:


Andolsun ki Musa'ya kitap verdik, kardeşi Harun'u da Kendisine vezir yaptık. "Âyetlerimizi yalanlayan kavime gidin" dedik. So­nunda o kavmi yerle bir ettik. Nuh kavmini de, peygamberi yalan­ladıkları zaman suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret kıldık. Zalimlere can yakıcı azap hazırlamışızdır. Âd, Semud ka­vimleri ile Resslileri ve bunların arasında bir çok nesilleri de yer­le bir ettik. (Furkan/35-38)


Önce Ashab-ı Ress'in manası hakkında müfessirlerin görüşlerine bir göz atalım, daha sonra da bu konuda tercih edilen görüşe geçelim.


Ress'in Yemame'de bir kasaba olduğu ve halkını Semud'dan arta kalanların oluşturduğu, inkar edip inkarlarında direndikleri, peygam­berlerini öldürdükleri bu yüzden de Allah tarafından cezalandırdıklan söylenir. Bir rivayete göre de Ashab-ı Ress Antakya beldesinin halkı­dır. Bunlar kendilerini imana çağıran, Habibünneccar'ı öldürmüşlerdir. "Bir şeyi kuyuya gömdü" anlamında "Rassehü fi'1-bi'r" denilir. O hal­de Ress kelimesinin anlamı kuyu demektir. Bir rivayete göre Ashab-ı Ress, fıstık çamına tapan bir topluluk idi. Kendilerine gönderilen pey­gamberi öldürüp toprağa gömmüşlerdi.


Bir başka rivayete göre Ashab~ı Ress doğu bölgelerinde Ress de­nilen bir nehrin kıyısındaki kasabaların halkıdır. Allah Teâlâ peygam­berlerinden birisini onlara gönderdiği zaman onu yalanladılar. Pey­gamber de bunu Allah'a şikayet etti. Bir kuyu kazarak peygamberi o kuyunun içine gömdüler. Bunun üzerine Allah Teâlâ onların üzerlerine şiddetli bir sıcak ve bir rüzgar gönderdi. Altlarındaki yer sanki yanan kükürt taşlan oldu. Üzerlerini siyah bulutlar gölgeledi. Vücutlan kur­şun gibi eridi. Bu rivayete göre de Ress, kuyu demektir.


Diğer bir rivayete göre de Ashab-ı Ress, Allah'ın kendilerine pey­gamber gönderip de, siyah bir köleden başkasının inanmadığı bir kasa­ba halkıdır. Sonra bunlar bir kuyu kazdılar, peygamberlerini bu kuyu­nun içine attılar ve ağzını büyük bir kaya ile kapattılar. Bir rivayete gö­re de Ashab-ı Ress, Ashab-ı Uhdud&m. Yani yeryüzünde büyük ve uzun hendekler kazıp kendilerine inanmayan Necran hristiyanlarını bu hendeklere atarak yakan yahudi Zûnuvas ve adamlarıdır.


Mu'cemü'l-Buldan isimli kitabında Yâkut'ul-Hamevi Ress keli­mesinin pek çok anlamı olduğunu ifade eder. Bunlaradan bazıları şöy­ledir: Kuyu, kuyuya gömmek, maden, topluluğun arasını düzeltmek, bir vadinin ismi, bir su ismi. Sonra uzun bir haberi zikreder. Bu habe­rin özeti şöyledir:


Ress, Azerbeycan vadisidir. Azerbaycan'ın sının bu vadinin de ötesindedir. Söylentiye göre Ress'de bin tane şehir vardı. Allah onlara Musa isminde bir Peygamber göndermişti. Bu, İmran'ın oğlu Musa değil, başka bir Musa'dır. Musa onları Allah'a imana çağırır, fakat onlar kendisini yalanlarlar ve onun emrine karşı ge­lirler. Peygamber bunun üzerine onlara beddua eder. Helak olup yerle bir olurlar.


Hatta iki dağın altında kalırlar. Anlatıldığına göre Ress, içerisinde garip şekilli çeşit çeşit balıkların bulunduğu tuhaf bir vadidir. Bu­rada Ress nehri vardır. Bu nehrin kıyısında çok güzel narlar, incir­ler ve üzümler bulunur. Ress nehri Belascan çölüne kadar çıkar. Bu vadide beşbin tane kasaba vardı. Çoğu harap olmuştur. Bu ka­sabaların Allah Teâlâ'nın yüce Kur'an'da sözünü ettiği Ashab-ı Ress'e ait kasabalar olduğu söylenir.


Bütün bunlar Ashab-ı Ress'in anlamı konusunda ortaya atılan ri­vayetler ve görüşlerdir. Fakat bazı müfessirlerin bu rivayetlere şöyle bir kayıt düştüklerini görürüz: Bu rivayetlerin hiçbirisi ne Kur'an'a ne de senedi kuvvetli bir habere dayanır.


Fakat rivayetlerin çoğu Ress'in kuyu anlamına geldiğini söylüyor. O halde artık daha fazla tefsilata girmekten sakınarak Ashab-ı Ress'in kuyu etrafında toplanan topluluk olduğunu söyleyebiliriz. Bu toplulu­ğa kendilerini Allah'a davet eden birisi gelmiştir, fakat onlar bu kişiyi yalanlamışlar ve azgınlıkta ısrar etmişlerdir. Allah da onları cezalandı­rıp helak etmiştir.


Müfessirlerin çoğunluğunun zikrettiği rivayeti tercih etmemiz mümkündür. O da şudur: Ashab-ı Ress putperest bir topluluktur. Kuyu­ları ve hayvan sürürleri vardır. Allah Teâlâ onlara Şuayb'ı (a.s) pey­gamber olarak göndermiştir. Şuayb (a.s) onları Allah'a imana ve O'nun emirlerine uymaya çağırmıştır. Onlar ise isyan edip inatçılık etmişler­dir. Allah da bunun üzerine onları kuyunun etrafında iken yere batır­mıştır. Allah Teâlâ Kur'an'da bunlardan bir defasında Ashab-ı Ress, di­ğer bir defasındada Ashab-ı Eyke diye söz etmiştir. Eyke, içerisinde ta­ze ağaçların çok olduğu yer demektir.

Bu Bölümdeki(11) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-11.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Kur'an-ı Kerim, peygamberleri yalanlayan kavimlerin içe­risinde Ashab-ı Ress'i de zikreder. Kimdir bunlar? Nerede yaşamışlar­dır? Ress kelimesinin anlamı nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.