☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Mehdi Gelecek Mi? SORU: Çoğu kere "beklenen mehdi" sözünü duymaktayız. Mese­lenin hakikati nedir?

Sorularla islamiyet-9->CEVAP: Hadis kaynaklarına başvurduğumuzda iki kişiden söz edil­diğini görüyoruz. Bunlardan birisi Deccâl'dir. Deccâl, pis ve şerli bir adamdır. Yeryüzünde zuhur edecek olan Deccâl, sapıklığı ve bozgun­culuğu yayacak, suç ve günahları çoğaltacaktır.


Hadislerde sözü edilen ikinci kişi Mehdî'dir. Bu zât, hayırlı ve ıs­lah edici bir zât olup âhir zamanda zuhur edecek, adalet ve fazileti yay­gınlaştıracaktır.


Kendisi İsa olmadığı halde ona benzeme gayreti içinde olacak olan Deccâl fitnesine, Mehdî son verecektir.


Pek çok ilim adamı Mehdî'nin Allah katına çekilmiş bulunan Hz. İsa olduğu görüşünde olup, Allah'ın onu yeryüzüne iade edeceğini söy­lemişlerdir.


Kitap ehlinden pek çoğu ve başkaları ona inanacaktır.


İlim adamlarının çoğunluğu bu görüştedir. Hadis ilmi ile meşgul olanların büyük bir kısmı da bu görüşe katılmaktadır.


Fakat bazı ilim adamları bu konuyu ele almış başka bir yol ile araştırmaya girmişlerdir. Mehdinin dönüp tekrar ortaya çıkması mese­lesi eskiden beri üzerinde görüş ayrılığı olan bir meseledir.


Mehdî meselesi ile ilgili olarak Kur'an'da kesin ve açık bir şekil­de meseleyi ele alan bir nass yoktur. Hadislerde de mütevatir derece­sinde, kesin olan bir hadis yoktur.[1] Bunun içindir ki mehdi meselesini kabul etmeyen kâfir olmaz. Bu görüşü aldığım kaynaklardan biri Me-nar Tefsiri diğeri Fetavâdır.


Menâr Mecmuası'nda Hz. İsa'dan söz edilirken şöyle denmektedir:


Hz. İsa'nın inmesi hakkında pek çok hadis vardır. Bunlar Buharı, Müslim ve diğer Sünenlerdedir. Bu hadislerin çoğu kıyamet ala­metleri hakkında olup, Deccâl hadisi ile karışık haldedir. Kıyamet alametleri arasında, özellikle Deccâl ve Mehdi hadisleri arasında farklılık, düzensizlik ve çelişki vardır. Bu hadislerin toplamından ortaya çıkan şudur ki Yahudiler arasında bir Deccâl çıkacak, bu milletlerin tarihinde bilinen en büyük Deccâl olacaktır. Bu Deccâl Yahudilerin beklediği Mesih olduğunu iddia edecek ve pek çok kimse bunun yüzünden çetin kargaşaya düşecek, başına belâlar gelecektir.


Daha sonra Menar Dergisi'ndz Hz. İsa'nın ortaya çıkıp Deccâl fit­nesini sona erdireceğini, bu olayın müslümanlarla yahudiler arasında uzun sürecek bir savaştan sonra olacağını kaydediliyor.[2]


Mehdi meselesi Hz. İsa'nın hayatının sonunun nasıl olduğu ile il­gili olarak ortaya çıkan ihtilafa bağlı bir meseledir. Hz. İsa normal bir ölümle mi ölmüş, yoksa Allah onu katına çekip kaldırmış ve onu tek­rar (dünyaya) döndürecek midir?


Hristiyanhk Hakkında Konferanslar isimli Ebu Zehra'nın kitabına baş vurunca şunları görüyoruz:


Kur'an'ı tefsir eden âlimler bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Bu âlim­lerin çoğunluğu Allah'ın îsâ aleyhisselam'ı bedeni ve ruhu ile bir­likte göğe çekip kaldırdığı görüşündedirler. Delil olarak Nisa su­resi 157-158 âyetinin zahirini ve bu hususta rivayet edilen hadis­leri ileri sürmektedirler. Bu âyette şöyle buyrulmaktadır:


Halbuki onu (İsa'yı) ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat (öldür­dükleri kimse) onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu husus­ta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bil'akis Allah onu (İsa'yı) kendi (katı)na kaldırmıştır. Allah büyük izzet ve hikmet sahibidir.


Tefsir âlimlerinden bir grup -ki bunların sayısı azdır- şöyle diyor: Hz. İsa Allah kendisini vefat ettirinceye kadar yaşamıştır. Hz. Allah di­ğer peygamberlerini nasıl vefat ettirip ruhunu katma çekmiş ise İsa'ya da yapılan odur. Nitekim peygamberlerin, sıddîkların ve şehitlerin ru­hu da Allah katma yükselmektedir.


Bu görüşün delili ise aşağıdaki ayetlerin zahiridir. Yüce Allah şöy­le buyuruyor:


Allah buyurmuştu ki: "Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyan­ları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım." (Al-i İmran/55)


Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: "Benim de rab-bim, sizin de rabbiniz olan Allah'a kulluk edin!" dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onlar üzerine gözcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun... (Maide/117)


Hz. İsa hakkındaki bu iki gruptan herbirinin benimsediği görüşle­ri vardır.


Bir soruya cevap vermek gibi gayet sınırlı bir alanda bu iki gru­bun delillerini sunmak imkansızdır. Zira konu uzun, mesele çok yön­lüdür.


Bu bakımdan konu hakkında daha çok bilgi edinmek isteyenlere Nisa suresi 157 ve 158. ayetlerin tefsirine bakmak üzere Taberi tefsiri­nin 6. cildini tavsiye ederim.


Ayrıca Prof. Sa'd Muhammed Hasan'm İslâm'da Mehdilik ve Dr. Ahmet Emin'ın Mehdi ve Mehdilik isimli kitaplarına başvurmalarını öneririm.


Doğruyu söyleyen ve doğru yola ileten Allah'tır.


 

Bu Bölümdeki(9) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-9.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Mehdi Gelecek Mi? SORU: Çoğu kere "beklenen mehdi" sözünü duymaktayız. Mese­lenin hakikati nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.