☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Danyal Peygamber -SORU: Danyal peygamber kimdir? Hangi çağda yaşamıştır?

Sorularla islamiyet-9->CEVAP: Neyevi'nin Tehzib'ul Esma isimli eserinde bildirildiğine göre Danyal peygamber'e L harfi olmaksızın Danya denilirmiş, ancak meşhur olan, onun adının Danyal olmasıdır.


Hz. Danyal, Cenab-ı Hakk'ın kendisine nübüvvet ve hikmet ver­diği kimselerdendir.


Danyal (a.s) Buht'un-Nasr döneminde yaşamıştır. Tarihçilerin bil­dirdiğine göre Buht'un-Nasr Danyal peygamberi, ailesini ve İsrailoğul-ları'ndan bir grubu esir alıp hapseder, sonra bir rüya görerek dehşete kapılır. Rüyayı yorumlamaktan insanlar aciz kalır. Esir olan Danyal peygamber, rüyayı tabir edip açıklar. Bundan hoşlanan Buht'un-Nasr kendisini serbest bırakarak ikramlarda bulunur.


Danyal Peygamberin kabri Sûs nehri yakınında bir yerdedir.


İsmail b. Kesir'in bildirdiğine göre Buht'un-Nasr iki aslan yetişti­rerek onları bir kuyuya koymuş, Danyal peygamberi de bu kuyuya at­mıştır. Aslanlar Hz. Danyal'a bir zarar vermemiştir. Orada Allah'ın di­lediği kadar kalan Hz. Danyal yiyip içme ihtiyacı duyduğunda Cenab-ı Hak, Şam'da bulunan Ermiya peygamber'e vahiy göndererek Hz. Danyal için yiyip içecek şeyler hazırlamasını emretti. Ermiya, "Alla-hım! Ben Şam'dayım, Danyal ise Irak'da Babil bölgesindedir. Hazırla­dığım şeyler ona nasıl ulaşacak?" dediğinde, Hz. Allah: "Sen emredi­leni hazırla, biz seni ve hazırladığını alıp oraya götürecek imkanı sana göndereceğiz" buyurdu.


Ermiya, gerekeni yaptı. Hz. Allah onları oradan alıp Hz. Danyal'a götürmek üzere (birini) gönderdi. Ermiya kendisini kuyunun başında buldu. Danyal peygamber. Kim ol diye kuyudan seslendi. Kendisine: Ben Ermiya'yım denilince Hz. Danyal: "Seni buraya kim gönderdi?" diye sordu. Ermiya: "Beni, sana rabbin gönderdi" dedi. (Aralarındaki konuşma şöyle devam etti:)


Rabbim beni andı mı?


Evet.


Beni unutmayıp, anan rabbim'e hamd olsun. Kendinden ümitvar olanların (ümidini boşa çıkarmayıp dileğini) kabul eden Allah'a ham-dolsun. Kendisine güvenenleri başkası(mn eli)ne bırakmayan Allah'a hamdolsun. İyiliğe iyilikle karşılık veren Allah'a hamd olsun. Sabırla davranmayı kurtuluşla mükafatlandıran Allah'a hamdolsun. İçine düş­tüğümüz sıkıntıdan sonra uğradığımız zararı ortadan kaldıran Allah'a hamdolsun. Yaptığımız işler hususunda kötü zanna düşmekten bizi ko­ruyan Allah'a hamd olsun. Her türlü çarenin bittiği noktada ümidimiz olan Allah'a hamd olsun.


Ebu'l Aliye'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: "İran böl­gesindeki Tüster şehrini fethettiğimiz zaman Hürmüzan'ın hazinesinde bir divan üzerinde ölmüş bir adam bulduk. Başucunda bir kitap vardı. Bu kitabı alarak Hz. Ömer'e götürdük. Hz. Ömer Ka'b'ı çağırarak onu Arabça'ya çevirtti. Arablardan onu ilk okuyan ben oldum. Kur'an'ı okuduğum gibi onu okuyordum."


Ebu'l Ali ye'ye: "O kitapta ne vardı?" diye sorulunca: "Onda sizin hayatınız, işleriniz, konuşmanızdaki ses durumunuz ve sonraları ola­cak şeyler vardı" cevabım verdi.


(Ebû'l Aliye ile ona soru soran kimse arasında şu konuşma geç­miştir):  (Bulduğunuz) adama ne yaptınız?


Gündüz vakti (adamı defnetmek için) ayrı ayrı yerlere onüç ta­ne kabir kazdık. Geceleyin birisine defnedip diğerlerini kapattık. İn­sanlar onun gerçekten nerede olduğunu bilip de onu kabrinden çıkar­masınlar diye böyle bir yola başvurduk.


İnsanların ondan ne beklentisi vardı?


Karanlık zamanlarda bir kanepe ile çıkıp (onu da yanlarına alıp, yağmur duasına çıkmak üzere) yollara dökül(üp git)mek isterlerdi.


Adamın kim olduğunu sanıyordunuz?


Danyal denilen bir adam imiş.


Bulduğunuzda öleli kaç yıl olmuştu? 300 sene.


Cesette bozulan yer var mıydı?


Bir miktar şaşı dışında cesette hiçbir bozukluk yoktu. Peygam­berlerin cesedini toprak çürütmez, yırtıcı hayvanlar yemez.


İbn Kesir bu rivayetin Ebu'l Aliye'ye isnadı sahihtir. Fakat vefat edeli üçyüz yıl olmuşsa o bir peygamber değil, salih bir adamdır.


Zira Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında Buharı'nin rivayet ettiği hadise göre başka peygamber yoktur. İkisinin arasında ise 400 -600-620'de denmiştir- yıl vardır. Buna göre Hz. Danyal vefat edeli 800 yıl olmuştur. Bu kadar bir süre Hz. Danyal'a yakın bir tarihtir.


Her şeye rağmen bu kimsenin başka bir peygamber veya salih bir adam olması mümkündür. Fakat bu kimsenin Danyal olması da kuv­vetle muhtemeldir. Çünkü Hz. Danyal İranlı bir kral tarafından yukar­da da geçtiği gibi hapsedilmiştir.


Âlim bir adam olan Anbese b. Sa'd'den rivayet edildiğine göre Ebu Musa Danyal'ın cesedi yanında bir kitap, içinde yağ bulunan bir testi, bir miktar para ve bir yüzük bulmuştu. Ebu Musa bunu Hz. Ömer'e yazarak bildirdi. Hz. Ömer ona şu talimatı yazdı: "Kitabı bize gönder. Yağdan bir parçasını bize yolla, geri kalanı müslümanların şi­fa için kullanmaları emrini ver. Paraları oradaki müslümanlar arasında paylaştır yüzüğü de sana verdik."


İbn Ebi'd-Dünya birden çok yol ile şöyle rivayet etmiştir:


Ebu Musa bu cesedi bulduğu zaman onun Danyal peygamber olduğunu söylediler. Ebu Musa bu cesetle ilgilendi, onu kucakladı ve Öptü. Ayrıca Hz. Ömer'e de durumu bildiren bir mektup yazdı. Mektupta cesedin yanında on bin dirheme yakın para bulduğunu da yazdı. Cesedin yanında bulunan bir sandık içerisindeki bu pa­radan ihtiyacı olan Ödünç alırmış. Aldığı parayı iade edene bir şey olmaz, iade etmeyen ise hasta olurmuş.


Hz. Ömer Ebu Musa'ya yazdığı mektupta şu talimatı vermiş: "Onu su ve sidir ile yıkayıp, kefenleyip defnediniz. Başkalarının bilmemesi için kabrini gizli tutunuz. Orada bulduğunuz parayı devlet hazinesine kaydedip, sandığı bana gönderiniz. Yüzüğü de sana verdim"


Ebuz-Zinad'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: Ebu Musa'nın oğlu Ebu Bürde'nin elinde kaşında iki aslan arasında bir adam nakşedilmiş bir yüzük gördüm.


Ebu Bürde der ki: Bu yüzük halkının Danyal peygamber olduğu­nu sandığı ölü bulunan zatın yüzüğüdür. Bu yüzüğü onu defnettiği za­man (babam) Ebu Musa almıştır.


Babam o beldenin âlimlerine yüzükteki nakşedilmiş aslanların ve aralarındaki adamın ne olduğunu sormuş. Onlar şu cevabı vermişler:


Hz. Danyal'ın memleketinin kralına bilginler ve müneccimler ge­lerek: "şöyle şöyle bir çocuk doğarak senin krallığına son verecektir" demişler. Bunun üzerine kral: "Bu gece tüm erkek çocuklar öldürül­sün!" emrini vermiş. Fakat (yakınları) Danyal'ı alıp aslanların inine koymuşlar. Geceleyin aslanlar ona bir zarar vermeyip korumuşlar. Dan-yal'ın annesi gelince aslanların ona bir zarar vermediğini görmüş, böy­lece Allah onu korumuş ve ulaştığı noktaya (peygamberliğe) ulaşmış.


Ebu Bürde ve babası Ebu Musa der ki: Hz. Danyal Allah'ın bu ni­metini unutmamak için kendisini koruyan aslanların resmini yüzüğü­nün kaşına kazıtmıştır.


Ebul Eş'ag el-Ahmeri Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu riva­yet edior:


Danyal peygamber kendisini Muhammed ümmetinin defnetmesi için dua etmiştir.


Ebu Musa Tüster şehrini fethedince onu bir tabut içinde bulmuş­tur. Onu tabutta buldukları sırada damarları canlı gibiydi.


Hz. Peygamber'den şöyle dediği rivayet edilmiştir:


Her kim Danyal'ın olduğu yeri gösterirse ona cennetlik olduğunu müjdeleyin. Danyal aleyhisselam'ın bulunduğu yeri Harküs adın­da bir zat haber vermişti. Ebu Musa durumu Hz. Ömer'e bildir­mişti. Hz. Ömer, ona yazdığı mektupta: "Danyal'ı defnediniz. Onun yerini bildiren Haküs'a da cennetlik olduğunu müjdeleyi­niz" buyurdu.


İbn Kesir bu haber hakkında şöyle diyor: "Bu haber bu cihetle mürsel'dir. Mahfuz bir haber olması şüphelidir. En iyisini Allah bilir."


İbn Kesir'in Hz. Danyal hakkında rivayet ettiği haberlerin hakika­tini en iyi Allah bilir.


Tüster Huzistan bölgesinde büyük bir şehir olup aslı Şuşter iken Tuster olarak Arabç al aşmıştır. Anlamı güzel ve hoş demektir.


Huzistan'daki en büyük şehir Tüster şehridir. Bu şehir yüksek bir yerdedir. Bera b. Mâlik el-Ensari hazretlerinin kabri Tüster'dedir.


Bazı kimseler Tüster'i Basra'dan sayarlar. Rivayet olunduğuna gö­re Hz. Ömer, Tüster'i oraya yakınlığı sebebiyle Basra'dan sayarmış.


Tasavvufçuların şeyhlerinden Sehl et-Tüsteri bu şehirdendir. Bu zatın Mu'cem'âz anlatıldığı üzere kerametleri vardır. Kendisi Zü'n-Nun'u Mısri'ye arkadaşlık etmiştir.

Bu Bölümdeki(9) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-9.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Danyal Peygamber -SORU: Danyal peygamber kimdir? Hangi çağda yaşamıştır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.