☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Kudsi hadisler manası Cebrail'e lafzı Hz. Peygamber'e ait olan hadisler midir, yoksa lafzı ile birlikte manaları da mı Allah katın­dan gelmiştir?

Sorularla islamiyet-17->Cevap: Rasûlullah (s.a) tarafından Allah Teâlâ'ya nisbet edilerek rivayet edilen bir grup hadis vardır ki bunlar Allah'a aittir, insanlara nakleden ise Rasûlullah'tır. Bunlara, kudsi hadisler veya ilahi hadisler ya da rabbani hadisler denir.


Bir grup âlim bu hadislerin Allah'ın Peygamber'ine Cebrail vası­tasıyla veya ilham ile ya da uykuda iken vahyettiği sözler olduğunu ifade etmişlerdir. Buna göre Hz. Peygamber bu sözlerin sahibi değil, sadece nakledenidir. Bunlar görüşlerine, bu sözlere kudsi, ilahi veya rabbani denmesini delil olarak ileri sürerler. Ayrıca bu tür hadisler ço­ğu zaman Allah'a nisbet edilen tabirlerle nakledilirler. Mesela:


Ey kullarım! Benim hidayete eriştirdiklerimin dışında hepiniz da­lalettesiniz..


Ey kullarım! Ben size bir lütuf olarak veriyor bir borç olarak da


sizden istiyorum.


Ey kullarım! Ben zulmü kendime haram kıldım.


Ayrıca ilk râvilerin bu hadisleri rivayet ederlerken bunların Rasû-lullah'a değil, Allah'a ait olduklarına delalet eden tabirlerle zikretmele­rini de bu görüşlerine bir delil olarak gösterirler. Zira bu hadisler şöy-


le rivayet edilmektedir: "Rasûlullah'm rivayet ettiği bir hadiste Allah Teâlâ söyle buyurdu.'1 Veya "Rabbinden rivayet ettiği bir hadiste Pey­gamber (s.a) şöyle buyurdu" gibi.


Bu sebeple Aliyyü'1-Kâri şöyle demiştir: "Kudsi hadis, Rasûlul­lah'm (s.a) Allah Teâlâ'dan rivayet ettiği şeylerdir. Rasûlullah bunları bazen Cebrail vasıtasıyla, bazen de vahiy, ilham ve uyku yoluyla Al­lah'tan alır ve istediği tabir ve ifade şekliyle insanlara naklederdi."


Kur'an-ı Kerim ibareleriyle kudsî hadisler arasında bir takım farklar mevcuttur. Kur'an-ı Kerim bir mucizedir ve Allah Teâlâ kulla­rına onunla meydan okumuştur, kudsî hadisler ise böyle değildir. Bir müslüman namazda Kur'an'ı okuyarak rabbine ibadet eder. Halbuki kudsi hadisin namazda kıraat için okunması caiz değildir. Kudsi ha­disten farklı olarak Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz bir kimsenin dokun­ması caiz değildir. Kur'an-ı Kerim'in bir âyetini bile inkar eden kafir olur. Fakat kudsî hadisi inkar eden kimseye kafir denilemez. Kur'an'ın tamamı Cebrail vasıtasıyla inmiştir. Fakat kudsi hadis Cebrail vasıta­sıyla inmiş olabileceği gibi, ilham veya rüya yoluyla da Peygamber'e verilmiş olabilir.


Âlimlerden diğer bir grup da kudsi hadislerin Hz. Peygamber'in kelamı ve lafzı olduğu görüşündedirler. Sadece "Daha fazla önem ve­rilmesi ve dikkat çekmesi için Allah'a nisbet edilmişlerdir, çünkü eği­tici ve terbiye edici unsurları kapsamaktadırlar" derler.


İmam et-Taybi der ki: "Kur'an'ın lafzını Peygamber'e (s.a) Cebra­il indirmiştir. Hadis-i kudsinin ise manasını, ilham veya rüya vasıtasıy­la Allah Teâlâ haber vermiş Peygamber (s.a) de kendisine ait ifade tar­zıyla ümmetine bildirmiştir. Diğer hadislere gelince Rasûlullah (s.a) bunları Allah'a nisbet etmemiş ve O'ndan rivayet etmemiştir."


İmam Ebu'1-Beka ise şöyle der: "Kur'an hem lafzı hem de mana­sı apaçık bir vahiyle veya uykuda iken Allah katından gelendir."


"Vahyin bir kısmının lafzıyla, diğer bir kısmının ise mana olarak indirilmesindeki hikmet nedir?" diye sorulabilir. el-Hadıs ve'l-Muhad-disun isimli kitapta bu sorunun cevabı şu şekilde verilir:


Sorulıı-Cevaplı İslâm Fıkhı-C.6. F.4


Allah Teâlâ'nın önceki şeriatleri değil de sadece Hz. Muhammed


vasıtasıyla gönderdiği şeriatı dünya durdukça ve üzerindekiler yasadıkça ebedi olarak devam ettirmesi O'nun rahmetinin bir eseridir. Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'i kıyamet kopuncaya kadar ok unacak bir vahiy olarak indirmiş ve onu değişikliğe, bozulmaya maruz kalmaktan korumuştur:


Şüphesiz bu kitabı biz indirdik ve onun koruyucusu elbette biziz. ,,, , (Hicr/9)


 Bu, Hz. Muhammed'in (s.a) peygamberliğini kıyamete kadar isbat eden parlak ve yaşayan bir delildir. Kur'an, Hz. Muhammed'in ge tirdiği dini abesle iştigal edenlerin oyuncak haline getirmelerinden, aşırı gidenlerin istismarından koruyan en hayırlı koruyucu dur. Ve Allah'a saygı duyanlara da daima parlak bir nur olmaya


devam edecektir:


Allah, rızasını gözetenleri onunla selamet yollarına eriştirir .ve      onlan, izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarır. (Maide/16)


Allah Teâlâ, Hz. Muhammed vasıtasıyla gönderdiği dinini geç­mişte ve gelecekte hiçbir şeyin geçersiz hale getiremeyeceği bir Kitab'la muhafaza etmiştir. Bu Kitab, insanların üzerinden ağır yükü ve güçlüğü kaldırmıştır. Allah Teâlâ sevgili Peygamberine Kur'an'm yanı sıra başka bir çeşit vahy daha indirmiştir ki o da sünnettir. Sünneti, Peygamberine mana olarak indirmiş, ümmete  bir kolaylık ve genişlik olsun diye lafzını ona bırakmıştır. Maksat  onun lafızları değil, ifade ettiği manadır. Hz. Peygamberin asha binin ve onlardan sonra gelenlerin bunları nakletmeleri caizdir ve (vidana uygun ve ihtiyatlı olan da budur. Çünkü onun lafızlarında nübüvvetin nurları, risaletin aydınlığı ve Arabçanm erişilmez fe­sahati/akıcılığı vardır. Bu hadislerin kastedilen manayı tam olarak  verecek başka lafızlarla ve ibarelerle rivayet edilmesi de caizdir. "      Hadisten kastedilen mananın bozulmaması için bunu ancak Arab-Âcı-Sçayı ve Arabçanın üsluplarını maharetle kullanan ve şeriatin ma-'-h\â nalarını ve gayelerini çok iyi bilen kimselerin yapması caizdir. Bu çok     riskli bir iştir. Çünkü sünnet Kur'an'ın bir açıklamasıdır ve alemlerin rabbinden vahyedilmiştir. İslâmî yasamanın ikinci kaynağı­dır Bunda yapılacak bir hatanın etkisi ve tehlikesi de çok büyük olur. Bu sebepledir ki Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:


Kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın.


Gönlün meylettiği görüş ikinci görüştür. Yani kudsi hadis, Allah tarafından Peygamber'e vahyedilmiştir. Fakat Rasûlullah (s.a) tarafın­dan ifade edilmiştir. Rasûlullah (s.a) onu rabbinin bir yönlendirmesi ile Allah'a nisbet etmiştir.

Bu Bölümdeki(17) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-17.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Soru: Kudsi hadisler manası Cebrail'e lafzı Hz. Peygamber'e ait olan hadisler midir, yoksa lafzı ile birlikte manaları da mı Allah katın­dan gelmiştir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.